‚P-;ô-¼Û-»ºÛ-fôG-M¾-Dz-iâG-GÛ-IôÅ-¤ô¾-mP-hGôPÅ-ºV¼-GTÛG-¤fÞm-»ôP-Mãü


2006-12-20
Share

{}ü üM¾-Dz-iâG-GÛ-¿Ëm-º²ô¤Å-fôG-‚P-;ô-¼Û-»ºÛ-lݾ-ym-z¸ô-Cæm-HÛ-Gmh-hôm-fh-hGôPÅ-ºV¼-GTÛG-¤fÞm-»ôP-Mã-»Ûm-q-¼ïh-TïÅ-hï-¼ÛP-¼ïÅ-G¸º-¿ËG-qºÛ-ZÛm-M-mG-xÛ-ÆÛh-¾Å-DP-mÅ-Gž-Çeôm-GmP-zŸG- hï-»P-xÛ-¾ô-2005¾ôºÛ-xÛ-¹-hGÝ-qºÛ-mP-‚P-;ô-¼Û-»Å-M¾-uÛºÛ-fôG-mÅ-‚P-;ô-¼Û-»ºÛ-mP-hq¾-º‚ô¼-hP- zhï-ºWGÅ-ˆÛ-GmÅ-ÇePÅ-fôG-¼ôGÅ-¼¤-GmP-z-»Ûm-m-‚P-;ô-¼Û-»Å-»Þ¾-mP-lݾ-ym-z¸ô-Cæm-¤±¤Å-ºWôG-‚ïh-Mã-»Ûm-qºÛ-Ç+ô¼-‚P-;ô-¼Û-»Å-G®ôÅ-qºÛ-M-mG-hP- ¿Ëô-;ô-¼Û-»- Í-¤Û-¼Û-;- ZÛ-ºôP- ¼-ÁÛ-»-zTÅ-M¾-Dz-iâG-GÛ-¿Ëm-±ôGÅ-fôG-DÅ-¾ïm-‚Å-»ôh-q-hï-hG-GÛ-Gmh-hôm-fh-h-V-GôP-ŸÝÅ-M¾-Dz-ˆÛ-¿Ëm-±ôGÅ-fôG-hGôPÅ-ºV¼-GTÛG-¤fÞm-»ôP-GÛ-»ôh-ˆP-h-z¼-GmÅ-±ß¾-Gż-q-GP-»P-‚ãP-¤ïh-q-¼ïh-TïÅ-M-mG-xÛ-ÆÛh-¾Å-DP-mÅ-Gž-Çeôm-GmP-zŸG- GôP-ŸÝÅ-M¾-Dz-iâG-mP-¤Z¤-ŸÝGÅ-GmP-¤Dm-HÛ-»Þ¾-Iâ-±P-¤Å-‚P-;ô-¼Û-»ºÛ-xïh-JÀïP-mP-lݾ-ym-z¸ô-Cæm-HÛ-h;º-½‰ôGÅ-hï-M¾-Dz-iâG-hz¼-ŸÛ-zhï-hP- IôÅ-¤ô¾-HÛ-¾¤-mÅ-Åï¾-fÞz-qºÛ-fÞGÅ-¼ï-GmP-GÛ-»ôh-q-¼ïh-TïÅ-M-mG-xÛ-ÆÛh-„Àôm-Vïm- ¾Û-=ºÛ-ÁÙÛP- »ÛÅ-Gż-ºGôh-q¼-Gž-Çeôm-GmP-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-M-mG-GÛ-Gż-ÁôG-mP-fôm-»ôh-q-¼ïh-

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།