M-mG-GŸÝP-GÛÅ-ZÛ-ÈôP-GÛÅ-zbôm-qºÛ-ljm-fô-ŸÛG-¾-¾m-ºhïzÅ-‚Å-ºhÝG


2007.06.21

{}ü üZÛ-ÈôP-GÛ-IôÅ-±ôGÅ-ºfÞÅ-¤Û-DG-TÛG-GÛÅ-xÛ-¾ô-1937¾ôºÛ-¹-z-zTß-GZÛÅ-mÅ-1938¾ôºÛ-¹-z-GZÛÅ-qºÛ-z¼-ZÛ-ÈôP-GÛÅ-M-mG-mm-TÛP-Å-DÞ¾-hzP-º²Ûm-‚Å-mÅ-Å-GmÅ-hïºÛ-mP-¤Û-IPÅ-¤P-qô-h¤¼-GÅôh-zbP-»ôh-¾ÞGÅ-ˆÛ-zÁh-±ß¾-hï-hPôÅ-»ôh-»Ûm-¤Ûm-Gž-D-GP-»P-¤ïh-q¼-zÁh-±ß¾-hï-µâm-Gb¤-ŸÛG-»Ûm-q-G¸º-¤ÛG-h¤¼-ZÛm-ŸÛz-ºWâG-ljm-fô-zbôm-»ôh-q-hï¼-ü hï-¼ÛP-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-¾m-ºhïzÅ-‚Å-»ôh-TÛP-ü M-mG-xÛ-ÆÛh-¾Å-DP-GÛ-¤IÛm-±z-q-VÛP-;P-GÛÅ-mm-TÛP-h¤¼-GÅôh-Vïm-qô-ŸïÅ-qºÛ-mP-ZÛ-ÈôP-h¤G-¤ÛÅ-M-mG-GÛ-¤Û-Åï¼-FÛ-ÅÞ¤-Tß-®¤-h¤¼-zÅh-zbP-»ôh-q-hP- h-¾ô-mÛ-mm-TÛP-h¤¼-GÅôh-Vïm-qô-ŸïÅ-q-hï-‚ãP-mÅ-¾ô-Pô-zhÝm-Tß-ºDô¼-HÛ-»ôh-qÅ-ü ZÛ-ÈôP-GŸÝP-GÛÅ-hôm-hPôÅ-hP-¤fÞm-q-‚Å-mÅ-¤-ºôPÅ-¾-G¸ÛGÅ-fÞz-qºÛ-ljÛP-ÇeôzÅ-zbôm-mÅ-im-ºhïm-hP-»Ûh-¸z-ˆÛ-fôG-mÅ-ºƒï¾-»ôh-¾ô-MãÅ-ˆÛ-Gmh-hôm-fG-GTôh-GmP-MãºÛ-¼ï-z-‚ïh-ˆÛ-»ôh-ü ZÛ-ÈôP-GÛÅ-M-mG-mP-z®m-º²â¾-‚ïh-qºÛ-Ç+zÅ-h¤G-hqÞP-¾-ŸzÅ-ŸÝºÛ-Vïh-zÞïh-¤P-qô¼-z®m-hzP-fôG-mÅ-ºFÛG-GTôh-‚Å-»ôh-qºÛ-Gmh-hôm-hï-mÛ-M-mG-±ßh-qºÛ-EÛ¤-¤±ïÅ-»Þ¾-Iâ-DG-mP-Çtï¾-zºÛ-mô¼-ºFâ¾-HÛ-‚-uôh-±zÅ-Vï-ŸÛG-»Ûm-q-hP-ü hï-mÛ-ÅÞz-fzÅ-¤ïh-qÅ-ü ZÛ-ÈôP-GÛ-ÆÛh-hôm-¤Û-Ço-ZÝP-ÁÅ-ˆÛÅ-½‰ôG-JÀïP-hï-ºi-z¸ô-»Å-hïºÛ-fôG-mÅ-DôP-±ô¼-iP-zhïm-fôG-mÅ-¾ô-MãÅ-¾-ŸÛz-¿eÅ-‚ïh-»Å-ˆÛ-hP-¾ô-MãÅ-ˆÛ-ÇkÛG-ZïÅ-hï-±ô¼-GhôP-¾ïm-‚ïh-»Å-ˆÛ-mÝÅ-q-¤ïh-q-¤±ôm-fÞz-ˆÛ-»ôh-¾ÞGÅ-zXôh-ºhÝG

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎