zôh-ˆÛ-hGôm-qºÛ-hPôÅ-µÅ-n¤Å-M-mG-GŸÝP-GÛ-zhG-hzP-»Ûm-ŸïÅ-zÁh-ºhÝG


2007.05.29

{}ü üzôh-ˆÛ-hGôm-Çkï-DG-mP-GÛ-Áݾ-¾ÞÅ-¯-VïºÛ-Ç+Ý-ºi-ÅôGÅ-¼ÛG-hPôÅ-n¤Å-M-mG-GŸÝP-GÛ-zhG-hzP-»Ûm-ŸïÅ-zÁh-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-hï-¼ÛP-M-mG-GŸÝP-ºƒï¾-ÁÛP-ÈØ-Gż-ÁôG-fôG-GmÅ-±ß¾-z;ôh-»ôh-q-hP-hï-mÛ-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-zôh-mP-GÛ-zôh-¤ÛºÛ-VôÅ-xôGÅ-ˆÛ-Æô¾-Mãm-fôG-zbP-º²Ûm-‚ïh-ÁÝGÅ-Vï-¼Þ-GbôP-MãºÛ-ÆÛh-WâÅ-Gż-q-ŸÛG-»Ûm-q-¼ïhü M-mG-GŸÝP-GÛÅ-h¤ÛGÅ-zž-VôÅ-¾ÞGÅ-DG-fôG-hôGÅ-¸ôm-Vïm-qô-‚ïh-q-¤-¸hü ¿ËG-q¼-hÝ-mP-qºÛ-VôÅ-¾ÞGÅ-fôG-hï-zÅ-hôGÅ-¸ôm-Vïm-qô-‚ïh-q-hPü hGï-ºhÝm-q-hP-z®ßm-¤-n¤Å-zôh-D-ƒ¾-HÛ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-¤Dm-»Ûm-qºÛ-ZïÅ-º²âGÅ-‚Å-bï-z®ôm-ºWâG-‚ïh-zŸÛm-»ôh-q-¼ïhü zôh-¤Û-¼ÛGÅ-ˆÛ-fÞôP-¤-»Ûm-qºÛ-VôÅ-¾ÞGÅ-¾-h¤ÛGÅ-zž-HÛÅ-hï-ÇS-xÛ-¾ô-1966 mÅ-1979 z¼-¤ºô-®ï-bàP-GÛÅ-¼ÛG-GmÅ-Gż-zXï-¸ï¼-zºÛ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-zºÛ-¼ÛP-zôh-ˆÛ-hGôm-Çkï-DG-hPü hïºÛ-mP-GÛ-¯-VïºÛ-¼ÛG-hPôÅ-n¤Å-¯-Gbô¼-zbP-»ôh-q-hPü »Ûm-mºP-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-hï-ÇS-¼ÛG-GmÅ-Gż-XïºÛ-Ç+zÅ-¼ÛG-hPôÅ-¯-Gbô¼-zbP-zºÛ-Áݾ-¾ÞÅ-ºGº-ŸÛG-zB¼-zŸïPÅ-‚-Mã-ÅôGÅ-ˆÛ-ÇÀh-hÝ-zB¼-ŸÛz-ˆÛ-FÛ¤Å-GŸÛ-Gż-q-¸ï¼-z-ŸÛG-Gbm-ºzïzÅ-‚Å-bï-hïºÛ-mP-zôh-ˆÛ-¼ÛG-hPôÅ-hï-hG-zôh-mP-zhG-Z¼-hP-º±ô¾-ºhÝ-‚ïh-q-º¤-»P-m-M¾-»ôPÅ-¼ÛG-hPôÅ-º±ô¾-ºhÝ-±m-qÅ-VôÅ-¾ÞGÅ-fôG-zhï-uôh-GbôP-Mã¼-¤Dô-vôh-‚Å-bï-¼ÛG-GŸÝP-GÛ-Áݾ-µÅ-hï-n¤Å-M-mG-GÛ-M¾-Dz-¾-zhG-GÛ-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-z;ôh-»ôh-q-¼ïhü ¤hô¼-m-FÛ¤Å-GŸÛ-Gż-q-hïºÛ-mP-¾-zôh-ˆÛ-hGôm-Çkï-DG-mP-»ôh-qºÛ-¯-VïºÛ-Ç+Ý-ºi-hP-xG-hqïü mP-VôÅ-hP-ºƒï¾-z-»ôh-qºÛ-ƒG-wÞG-ÅôGÅ-zôh-¤Û-¼ÛGÅ-¾-zhG-qºÛ-mP-VôÅ-ˆÛ-hPôÅ-µÅ-n¤Å-M-mG-GŸÝP-¾-¤-zhG-zhG-¾ÞGÅ-ÅôGÅ-z;ôh-»ôh-q-¼ïhü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་གོང་མའི་ནང་བོད་རྒྱའི་རྩོད་རྙོག་སེལ་བར་སྐུལ་འདེད་གཏོང་བའི་ཁྲིམས་འཆར་ལ་སྤྱི་མོས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོབ་འདུག
བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བཙན་ཤེད་ཀྱིས་བོད་མི་རྣམས་ས་གནས་གཞན་དུ་གནས་སྤོར་བྱེད་དུ་འཇུག་བཞིན་པ་ཐེར་འདོན་གནང་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎