Íô-¾Û¤-qÛ;-ºIm-±ôGÅ-Ç+zÅ-VôG-¤V¤-¤ïh-q¼-Pô-Lô¾-ºhÝ-º²ô¤Å-Çtï¾-¤Û-VôG-qü


2007.11.01
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp

{}ü üM-mG-GŸÝP-GÛÅ-xÛ-¾ô-ZÛÅ-ÇeôP-zMh-¾ôºÛ-qï-TÛm-Íô-¾ÛP-qÛ;-¯ïh-ºIm-¼ÛP-GŸÝP-GÛ-VôG-¤Vm-¤ïh-q¼-Pô-Lô¾-hP-ºhÝ-º²ô¤Å-ˆÛ-¼ÛGÅ-Çtï¾-±ï-M-mG-GÛ-FÛ¤Å-¾ÞGÅ-zŸÛm-ZïÅ-Vh-ºGï¾-Mã-»Ûm-q-zXôh-ºhÝG M-mG-zhï-ºWGÅ-¾Å-DP-GÛ-hqôm-¼ÛGÅ-¶âºÞ-Èͺ-zÛP-GÛÅ-G¸º-wÞ¼-zÞºÛ-ZÛm-zXôh-q¼-ü xÛ-¾ô-ZÛÅ-ÇeôP-zMh-ˆÛ-qï-TÛm-Íô-¾ÛP-qÛ;-¯ïh-ºIm-¼ÛP-VôÅ-¾ÞGÅ-±ôGÅ-q-hP-hï-zŸÛm-¼P-ZÛh-ˆÛ-fôz-fP-¯ôh-¤Dm-ºDô¼-»ÞG-ÆâP-BôzÅ-±ôGÅ-q-ÅôGÅ-±ôGÅ-q-hP-¤Û-ÇKï¼-ÅÞ-ºi-ŸÛG-»Ûm-»P-ü M-mG-GŸÝP-xôGÅ-ˆÛ-VôG-¤Vm-¤ïh-qºÛ-ºôG-¯ïh-ºIm-¾-Gmôh-qºÛ-Q¤-Çeôm-hP-ºhÝ-º²ô¤Å-ÅôGÅ-ˆÛ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-±ï-M-mG-GÛ-FÛ¤Å-¾ÞGÅ-zŸÛm-ZïÅ-Vh-ºGï¾-Mã-¾Å-»m-qô¼-¯-z-mÅ-ºWôG-Mã-¤Ûm-¾ÞGÅ-Gż-ºGôh-¿Ëm-±ôGÅ-fôG-zXôh-»ôh-ºhÝG »P-M-mG-zhï-ºWGÅ-¾Å-DP-GÛ-hqôm-¼ÛGÅ-¶âºÞ-mÅ-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-VôG-¤Vm-»ôh-qºÛ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-¤Dm-±ô¼-Zïm-dôG-qÅ-ÆâP-BôzÅ-‚-Mã-»Ûm-q-zXôh-ºhÝG M-mG-GÛ-FÛ¤Å-¾ÞGÅ-mP-Pô-Lô¾-hP-ºhÝ-º²ô¤Å-ÅôGÅ-‚ïh-VôG-qºÛ-fôz-fP-»ôh-q-ºDôh-»ôh-m-»P-ü Pô-Lô¾-hP-ºhÝ-º²ô¤Å-ÅôGÅ-ˆÛ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-Mã¼-VôG-¤Vm-¼ÛGÅ-¯-z-mÅ-vôh-ˆÛ-¤ïh-q-¤-¸h-ü GmÅ-±ß¾-hï-¼ÛGÅ-fôG-lÝP-lïGÅ-hP-iG-Gmôm-‚-MãºÛ-fzÅ-WâÅ-Dô-m-º²Ûm-HÛ-»ôh-q-¼ïh-ü M-mG-mP-xÛ-¾ô-ZÛÅ-ÇeôP-zMh-¾ôºÛ-Íô-¾ÛP-qÛ;-Çtï¾-Mã¼-M-mG-mP-hÝ-¤Û-¤P-fôG-lÝP-lïGÅ-±zÅ-Vï-GbôP-GÛ-»ôh-qºÛ-Gmh-hôm-hP-ü hï-zŸÛm-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-ÅÞºÞ-bm-hP-ºz¼-¤-iG-qôºÛ-GŸÝP-¾-Mz-xôGÅ-mÅ-Pm-¼ôGÅ-‚ïh-ˆÛ-»ôh-q¼-M¾-uÛºÛ-fôG-mÅ-Bôm-zXôh-ÁÝGÅ-Vï-‚Å-mÅ-xÛ-¾ô-ZÛÅ-ÇeôP-zMh-¾ÛºÛ-Íô-¾ÛP-qÛ;-¯ïh-ºIm-xÛ¼-ºfïm-‚-MãºÛ-Ç+h-O-ÁÝGÅ-Vï-OôG-bï-M-mG-¾-Gmôm-ÁÝGÅ-vh-hP-vôh-¤ÞÅ-»Ûm-q-¼ïhüü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
རྡོ་རྗེ་བཀྲ་ཤིས་ལགས་ཀྱི་གཅེན་མོ་མགོན་པོ་སྐྱིད་ཀྱིས་ཞུ་གཏུག་ལས་འགུལ་དང་འབྲེལ་ཉེན་རྟོག་པས་འཛིན་བཟུང་གིས་གཅར་རྡུང་བྱས་ཡོད་འདུག
བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
ཨ་རིའི་ཕྱི་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལོ་འཁོར་སྙན་ཐོའི་ནང་བོད་ནང་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནས་སྟངས་གསལ་བོར་བཀོད་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎