M-mG-GÛÅ-zôh-fôG-º²Ûm-qºÛ-ÆÛh-WâÅ-¾-Í-¼ÛºÛ-Mz-Bô¼-hGôÅ-qºÛ-ºzôh-Ç+ݾ-‚Å-qü


2008-04-03
Share

{}ü üÍ-¤Û-¼Û-;ºÛ-mô¼-ÆÛh-iâP-Vï- Èïm-¼Û-qô×¾-Åïm- ¤VôG-hïP-Ç+zÅ-M-mG-GÛ-M¾-Å-qï-TÛP-hÝ-GŸÝP-ºƒï¾-xôGÅ-zBôh-GmP-»ôh-q-¼ïh- ¼ïÅ-G¸º-¿ËG-qºÛ-ZÛm-iâP-Vï-q×ô¾-Åïm-¤VôG-mÅ-M-mG-GÛ-ÆÛh-„Àôm-¶ïm-T-zºô-hP-xÛ-ÆÛh-„Àôm-Vïm-»×P-Tï-FÛ-¿Ëm-hÝ-¤W¾-ºyh-GmP-Çeï- zôh-mP-GÛ-h-¿eºÛ-GmÅ-ÇePÅ-Ç+ô¼-JÀïP-ÇÀôP-hP- M-mG-GŸÝP-GÛÅ-zôh-¤ÛºÛ-ÇKï¼-¾PÅ-ˆÛ-¾Å-ºGݾ-¾-iG-Gmôm-HÛ-ÆÛh-WâÅ-¾G-zÇe¼-‚-xôGÅ-fh- Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-„Àô-º±z-hP-hï-zŸÛm-zôh-ˆÛ-h;º-½‰ôG-hï-zŸÛm-ŸÛ-IôÅ-ˆÛ-¾¤-mÅ-Åï¾-fzÅ-»ôP-zºÛ-Ç+ݾ-ºhïGÅ-ŸÝÅ-»ôh-Ç+ô¼-Gż-ºGôh-q¼-ºIï¾-zXôh-GmP-»ôh-q-¼ïh- hï-¼ÛP-M-mG-GÛ-GŸÝP-ºƒï¾-ÁÛm-È-Gż-¾Å-DP-GÛÅ-GmÅ-±ß¾-mP-ºDôh-q¼-GŸÛGÅ-m- Í-¼ÛºÛ-mô¼-ÆÛh-iâP-VïÅ-zôh-hôm-JÀïP-ÇÀôP-GmP-XïÅ- M-mG-GÛ-xÛ-ÆÛh-„Àôm-Vïm- »×P-TÛ-FÛ- »ÛÅ- zôh-ˆÛ-M¾-Å-¿Ë-źÛ-mP-zôh-¤ÛºÛ-ÇKï¼-¾PÅ-ˆÛ-‚ãP-Aïm-Ç+ô¼-Pô-vôh-hP- M-mG-GŸÝP-GÛÅ-FÛ¤Å-¤fÞm-GŸÛ¼-z¸ÞP-ÇKï¼-¾PÅ-ˆÛ-¾Å-ºGݾ-z;G-ºGôG-GÛ-¾Å-hôm-¾-M-mG-¤Û-¤P-GÛ-Mz-Bô¼-fôz-q-¤-¸h- M¾-uÛºÛ-»Þ¾-DG-¤P-Vï-zÅ-zŤ-ŸÛz-hP-Mz-Bô¼-»ôh-Ç+ô¼-ºIï¾-zXôh-‚Å-ºhÝG h¤ÛGÅ-z;¼-M-mG-GÛ-xÛ-ÆÛh-„Àôm-Vïm-mÅ- Í-¼Û-PôÅ-mÅ-zhïm-q-¾-z¯Û-z;ݼ-ŸÝÅ-qºÛ-fôG- iP-zhïm-hP-mô¼-ºFâ¾-h‚ï-Gž-fÞz-qºÛ-fôG-mÅ- bØ-¾ºÛ-¼Þ-±ôGÅ-ˆÛ-GÁÛÅ-;-Pô-¤-Pô-ÁïÅ-fÞz-qºÛ-¼ï-z-»ôh-TïÅ-ºzôh-Ç+ݾ-‚Å-qºÛ-GmÅ-±ß¾-z;ôh-ºhÝG-üü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།