M-mG-GŸÝP-mÅ-mP-ÅôG-GÛ-zÞïh-TÛG-GÛÅ-ƒÛÅ-qºÛ-hqï-hïz-z®m-ºyôG-‚Å-»ôh-ºhÝG


2008-02-19
Share

{}ü üM-mG-GŸÝP-GÛÅ- mP-ÅôG-mP-»ôh-qºÛ-M-mG-GŸÝP-hP-ÆÛh-hôm-HÛ-ºG¾-¹ºÛ-¿e-z-z¸ÞP-¤Dm-ŸÛG-GÛÅ-ƒÛÅ-qºÛ-hqï-hïz-z®m-ºyôG-‚Å-»ôh-ºhÝG-TÛP- ºhÛ-mÛ-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-hqï-hïz-ƒÛÅ-q-qô-zÞïh-hï¼-Vïh-¤PGÅ-h¤º-ºzïzÅ-z¸ô-fzÅ-‚Å-q-ŸÛG-»Ûm-q-z®m-‚ô¾-hÝ-»ôh-qºÛ-ÅôG-qôºÛ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-±ôGÅ-q-ŸÛG-GÛÅ-zXôh-ºhÝG hï-»P-ÅôG-qô-¿Ëô-xôGÅ-ˆÛ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-GÛ-GmÅ-±ß¾-Ez-Çtï¾-DP-ŸïÅ-q-hïÅ- ¼ô»ï-=¼ÅÛ-Gż-Çtï¾-¾Å-DP-¾-JÀôG-ºyÛm-zMãh-GmÅ-±ß¾-ŸÛG-zbP-ºhÝG-q-hïºÛ-mP- M-mG-GŸÝP-GÛÅ-ÈàºÞ-VÛm-ÈàÅ-ƒÛÅ-qºÛ-ƒG-lô-DÞ-ÅÛ¤- ŸïÅ-qºÛ-hïz-hï-hq¼-zCæm-‚-Mã¼-VôG-¤Vm-vh-ˆÛ-¤ïh-m-»P- Dô-¤ôÅ-fzÅ-¾¤-GŸm-ŸÛG-GÛ-fôG-mÅ-hïz-hï-hq¼-zCæm-‚ïh-fÞz-»ôh-q-¤-¸h- hq¼-zCæm-‚Å-qºÛ-hqï-hïz-hï-hG-Dô-¤ô-¼P-ZÛh-ˆÛ-Çtäm-¤Vïh-hP-IôGÅ-qô-hGº-Zï-ÅôGÅ-ˆÛ-mP-hÝ-GÅôG-ºWôG-‚Å-»ôh-ºhÝG ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-hôm-GZï¼-±ôGÅ-q-hïÅ-zXôh-hôm-¿e¼-m- M-mG-GŸÝP-GÛÅ-hqï-hïz-hï-hG-FÛ¤Å-¾ÞGÅ-ˆÛ-GŸÛ-dïm-¯-z-mÅ-¤ïh-qºÛ-fôG-mÅ-z®m-ºyôG-‚Å-q-ŸÛG-»Ûm-ºhÝG-q¼-¤-¸h- GmÅ-±ß¾-hï-‚ãP-»Þ¾- ‡ôP-¾ºô- ŸïÅ-qºÛ-Å-GmÅ-hïºÛ-mP-GÛ-¾Å-‚ïh-q-±ôÅ- ºƒÛP-¼Û¤-ÇÀôz-IкÛ-ÇÀôz-yâG-zTß-IPÅ-ÁÛG-GÛ-ż-mÅ-ˆP-hqï-hïz-hï-z®m-ºyôG-‚Å-»ôh-ºhÝG hqï-hïz-ƒÛÅ-q-qô- ÈàºÞ-TÛm-ÈàÅ- ƒG-lô-DÞ-ÅÛ¤-ŸïÅ-qºÛ-hïz-hï-mÛ- Åô-Åô-¼P-ZÛh-ˆÛ-ÇKï¼-HÛ-zŤ-±ß¾-hP-¥ôP-±ô¼-z;ôh-qºÛ-hïz-TÛG-»Ûm-q-¾Å-ÆÛh-hôm-hP-ºƒï¾-z-¯-z-mÅ-¤ïh-q-zXôh-»ôh-ºhÝG ºôm-ˆP-Dô-¤ô-ÅôG-qô-¤P-G®ôºÛ-¤fÞm-±ôGÅ-ŸïÅ-q-hïºÛ-±ôGÅ-¤Û-»Ûm-ÇezÅ- Dô-¤ôºÛ-fôG-h¤ÛGÅ-zž-ÇkP-¸ÞG-‚Å-q-ŸÛG-»Ûm-q-hP- hqï¼-m- ÈàºÞ-TÛm-Èà-¼P-ZÛh-ÇÀôz-IкÛ-hGï-Lm-ŸÛG-»Ûm-ºhÝG-ˆP- Åô-ÅôºÛ-ÇKï¼-HÛ-zŤ-±ß¾-hô¼-Mã¼-¤ôÅ-¤fÞm-¤-‚Å-qºÛ-Aïm-HÛÅ- Dô-¤ôºÛ-¹-¼ïºÛ-JÀ-wôGÅ-hGï-Lm-GŸm-HÛ-±h-GŸÛ-¾Å-xïh-;-®¤-¾Å-fôz-ˆÛ-¤ïh-q-»Ûm-ºhÝG ¿Ëô-ÅôG-qô-¤P-G®ôºÛ-¤fÞm-±ôGÅ-ŸïÅ-qºÛ-±ôGÅ-q-hïºÛ-h¤ÛGÅ-»Þ¾-G®ô-zô-mÛ-ÅôG-¼ÛGÅ-IPÅ-ZÝP-¤Û-¼ÛGÅ-±ôºÛ-fôz-fP-z¸P-hÝ-GbôP-Mã-hï-»Ûm-ŸÛP- h¤ÛGÅ-»Þ¾-hï-ºIâz-Vïh-±ôGÅ-q-z®ßGÅ-¤Dm- È-^Å-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-zºÛ-Aïm-HÛÅ- h-V-¾ô-zTô-¿SºÛ-z®ôm-hÝÅ-ZïÅ-Vh-Oæz-zŸÛm-»ôh-q-¼ïhü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།