M-mG-mP-¥ôÅ-f-¼ÛGÅ-zïh-uôh-ZÝP-hÝ-GbôP-Vïh-FÛ¤Å-GŸÛ-Gbm-ºzïzÅ-‚ïh-MãºÛ-¼ï-z-ü


2007-12-23
Share

{}ü üM-mG-GÛ-Eôm-¾-FÛ¤Å-ºG¾-HÛ-¾¤-mÅ-¥ôÅ-f-¼ÛGÅ-ÅÞ-GbôGÅ-q-zïh-uôh-GbôP-¤Dm-ZÝP-hÝ-GbôP-MãºÛ-Vïh-hÝ- M-mG-¤Û-¤P-ºfÞÅ-¤Û-±ôGÅ-Vïm-HÛÅ-zhÝm-yG-ºhÛºÛ-mP-FÛ¤Å-GŸÛ-Gż-q-hï-h-¼ïÅ-fôG-¤¼-Gbm-ºzïzÅ-‚-MãºÛ-¼ï-z-»ôh-q-¼ïh- hï-»P-FÛ¤Å-GŸÛ-hïºÛ-¸Ûm-ƒÛÅ-fôG-M-mG-GÛ-IôÅ-±ôGÅ-ºfÞÅ-¤Û-±ôÅ-‚ïh-zŸÛm-q-»Ûm-q-hP- ŸÛz-ºWâG-‚-MãºÛ-DôPÅ-ÅÞ- ¥ôÅ-f-¼ÛGÅ-¾ôPÅ-ÅÞ-uôh-MãºÛ-Gô¤Å-GÁÛÅ-Pm-q-¾Å-Bôz-MãºÛ-fzÅ-‚ãÅ-ºôG-bà- yâ-GÝ-±ôºÛ-¾ô-±h- 14 mÅ- 16 z¼-hÝ-Çt¼-Mã-»Ûm-q-¼ïh- FÛ¤Å-GŸÛ-hïºÛ-mP-FÛ¤Å-ºG¾-Tm-hÝ-¾ôPÅ-ÅÞ-uh-q¼-PôÅ-º²Ûm-‚-MãºÛ-¥ôÅ-f-ºi-¤Ûm-HÛ-fô-GŸÝP-»P-WÛ-¤-WÛ-zŸÛm-z;ôh-»ôh-q-¼ïh- 1949 ¾ô¼-h¤¼-ÁôG-±ôGÅ-qÅ-M-mG-GÛ-ÆÛh-hzP-z¸ÞP-z-mÅ-z¸ÞP- M-mG-GÛ-Eôm-¾-¥ôÅ-f-¼ÛGÅ-ÅÞ-Hã¼-q-¾ôPÅ-ÅÞ-uôh-qºÛ-Gô¤Å-GÁÛÅ-¯-z-mÅ-¤ïh-q-z¸ôÅ-ˆP- ºhÅ-qºÛ-¤Û-¾ô- 30ºÛ- mP-mÅ- ºGô-z®ßGÅ-bï- M-mG-mP-hq¾-º‚ô¼-HÛ-zTôÅ-ºHã¼-GbôP-ºGô-z®ßGÅ-q-mÅ-z¸ÞP- M-¤Û-±ôÅ-ºV¾-¤ô-MãGÅ-q-hP-¥ôÅ-f-¼ÛGÅ-ÅÞ-GbôGÅ-q-¾ôPÅ-ÅÞ-uôh-qºÛ-Gô¤Å-GÁÛÅ-hï-hG-M-mG-GÛ-uÛ-±ôGÅ-mP-ÇÀ¼-GÅô-h¼-Ez-ºIô-hP-ºIô-¤ÞÅ-»Ûm-q-¼ïhü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།