M-mG-mP-GŸÝP-ºƒï¾-¤-»Ûm-qºÛ-±ôGÅ-q-DG-hP-ºƒï¾-z-»ôh-qºÛ-i-M-ÇKô-Mz-zTßG-ºhÝG


2007-07-11
Share

{}ü üM-mG-mP-»ôh-qºÛ-mÝz-xôGÅ-qºÛ-GŸÝP-ºƒï¾-¤-»Ûm-qºÛ-±ôGÅ-q-DG-hP-ºƒï¾-z-»ôh-qºÛ-i-M-ŸÛG-ÇKô-Mz-zTßG-»ôh-ºhÝGü M-mG-mP-hÝÅ-Mãm-mÅ-GmÅ-±ß¾-z;ôh-xôGÅ-fôG-Gż-ÁôG-DG-¾-h¤-iG-»ôh-¤ÞÅ-fôG-ºV¼-¾ô-Íô-¾Û¤-qÛ;-¯ïh-ºIm-HÛ-hÝÅ-±ôh-ÇÀïzÅ-¾-Zï-zºÛ-Ç+zÅ-ºhÛ¼-JÀôG-lÝh-i-M-ÅôGÅ-¾-h¤-iG-Wï-ÁÝGÅ-Vï-¼Þ-zbP-»ôh-ºhÝGü hï-»P-M-mG-»¼-MÅ-¸Ûm-fô-ŸïÅ-qºÛ-i-MºÛ-z¯ô¤Å-zOÛGÅ-q-mÛ;- »ôP-mÅ-Íï-Íïw-qÛ-Gż-ºHã¼-¾Å-DP-¾-ºIï¾-zXôh-‚Å-q¼-¿e¼-mü Dô-qºÛ-i-MºÛ-GmÅ-±ß¾-z;ôh-MãºÛ-Vïh-M-¤Û-¼ÛGÅ-ÅÞ-ºi-ŸÛG-hP-JÀïP-¤ô¾-‚ïh-q-»Ûm-mºÛ-hï-mÛ-ŸÛz-¯h-‚Å-q-ŸÛG-¾-PôÅ-º²Ûm-hP.ü GmÅ-±ß¾-i-MºÛ-mP-z;ôh-q-hï-GŸÝP-GÛ-FÛ¤Å-hP-ºG¾-HÛ-»ôh-¼ïh-TïÅ-zÁh-mÅ-Dô-qºÛ-i-M-ÇKô-Mz-Mã¼-z;º-zbP-»ôh-ºhÝGü GôP-ŸÝÅ-M-mG-»¼-MÅ-¸Ûm-fô-ŸïÅ-q-hï-mÛ-xÛ-¾ô- 1995 ¾ô¼-Vïh-z®ßGÅ-‚Å-q-ŸÛG-»Ûm-q-hP-ü hïºÛ-mP-ü M-mG-GÛ-uÛ-±ôGÅ-ˆÛ-GmÅ-ÇePÅ-hP-ü ¤Û-¤P-GÛ-Gmh-hôm-ºwï¾-¼Û¤-Ç+ô¼-ÅôGÅ-z;ôh-ˆÛ-»ôh-q-hP-ü hï-zMãh-mÅ-º²¤-JÀÛP-hPÞ¾-DP-Vïm-¤ô-hP-ü ¤Z¤-ºƒï¾-M¾-±ôGÅ-ˆÛ-ºƒï¾-»ôh-¾Å-DÞPÅ-DGü M¾-uÛºÛ-¤-hPÞ¾-fïzÅ-¯-DP.ü »Þ-¼ôz-¤fÞm-±ôGÅ-zTÅ-mÅ-DôP-±ôÅ-zbôm-qºÛ-ŸÛz-ºWâG-zÇkô¤Å-¯ÛÅ-DG-¾-GŸÛ-zTô¾-HÛ-»ôh-q-ÅôGÅ-GŸÝP-ºƒï¾-¤-»Ûm-qºÛ-±ôGÅ-q-hï-hG-hP-ºƒï¾-z-»ôh-q-ŸÛG-ˆP-»Ûm-q-¼ïhü ¿ËG-q¼-hÝ-i-M-hïºÛ-mP-ü M-mG-mP-ü Íïi-Åï-mh-GŸÛ-hP-ü ƒm-G»ôG-GÛ-GmÅ-±ß¾ü yâ-GÝ-GTÛG-¾Å-BïÅ-¤-VôG-qºÛ-FÛ¤Å-GŸÛ¼-Pô-Lô¾-‚Å-qºÛ-GmÅ-±ß¾-ÅôGÅ-¤P-qô-ŸÛG-z;ôh-fôm-‚ãP-z-ÅôGÅ-GP-¿e¼-M-mG-GŸÝP-¾-Bôm-zXôh-‚Å-q¼-PôÅ-º²Ûm-‚ïh-ˆÛ-»ôh-q-¼ïhü »P-GôP-ŸÝÅ-z¯ô¤Å-zOÛGÅ-q-»P-GÛÅü PºÛ-zŤ-q¼-M-mG-GŸÝP-¾-¤P-±ôGÅ-ˆÛ-GmÅ-±ß¾-Pô-vôh-‚Å-q-hïÅ-wm-fôGÅ-‚ïh-ˆÛ-»ôh-zŤ-q-¾Å-Gmôh-±zÅ-z¸ô-GÛ-»ôh-zŤ-HÛ-¤Û-ºhÝGü hï-ºi-»Ûm-hÝÅ-i-M-ÇKô-Mz-zTßG-q-hï-mÛ-ºôÅ-ÁÛP-º±¤Å-q-ŸÛG-¤-¼ïh-TïÅ-ºIï¾-zXôh-‚Å-ºhÝGü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།