M-mG-mÅ-¤DÅ-qºÛ-Nå-¯¾-z¸ô-¼ÛG-hPôÅ-¸ôG-ºi-zÁÝÅ-DG-ºGôG-fzÅ-‚-Mãü


2006-12-15
Share

{}ü üM-mG-mP-FÛ¤Å-ºG¾-HÛ-fôG-mÅ-Í-¼ÛºÛ-JÀôG-z½‰m-¾-ÅôGÅ-q-¤DÅ-qºÛ-Nå-¯¾-z¸ô-¼ÛG-hPôÅ-¸ôG-GÛ-ºi-zÁÝÅ-È-TP-¤P-qô-z¸ô-zŸÛm-q-hP-¿ËG-q¼-hÝ-FÛ¤Å-ºG¾-HÛ-fôG-mÅ-ÍÛm-‡¼-i-zºÛ-fôG-ºIï¤Å-Çtï¾-‚ïh-zŸÛm-q-DG-ºGôG-fzÅ-‚-MãºÛ-IôÅ-¤fÞm-¾-¼ïÅ-G¸º-q-ÅPÅ-ZÛm- M-mG-GŸÝP-GÛÅ-Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-JÀôG-z½‰m-z¸ô-zCæm-¤fÞm-±ôGÅ-hP-hï-¤±ßPÅ-ˆÛ-±ôGÅ-q-DG-GTÛG-¾-¤ôÅ-¤fÞm-‚Å-»ôh-ºhÝG- hï-»P-M-mG-GŸÝP-ºƒï¾-ÁÛm-ÈÐ-Gż-ºHã¼-¾Å-DP-GÛÅ-Çtï¾-zºÛ-GmÅ-±ß¾-ŸÛG- ¼ô»ï-=¼ÅÛ-Gż-Çtï¾-¾Å-DP-GÛÅ-¾ÞP-ºiïm-‚Å-ºhÝG-q-hïºÛ-mP- M-mG-M¾-»ôPÅ-¤DÅ-qºÛ-¾G-¯¾-zhG-hzP-¾Å-hôm-¿Ëm-DP-GÛÅ- M-mG-mP-¤DÅ-qºÛ-z¸ô-¼ÛG-¾G-¯¾-HÛ-hPôÅ-¸ôG-ÍÛm-‡¼-i-zºÛ-fôG-FÛ¤Å-ºG¾-HÛ-fôG-mÅ-Ez-Çtï¾-‚-¤Dm-±ô¼- Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-hqï-hïz-hq¼-zCæm-¤fÞm-±ôGÅ-hP- JÀôG-z½‰m-z¸ô-zCæm-¤fÞm-±ôGÅ-ÅôGÅ-ˆÛ-±ôGÅ-q-DG-mÅ-ŸÛz-hrôh-hP-ºƒï¾-ZïÅ-Vh-GbôP-Mã-»Ûm-q-zXôh-ºhÝG- ¤DÅ-qºÛ-z¸ô-¼ÛG-¾G-¯¾-HÛ-hPôÅ-¸ôG-ºi-zÁÝÅ-hP-µâm-z¸ô-‚ïh-zŸÛm-qºÛ-Gmh-hôm-ºhÛ-mÛ-M-mG-hP-Í-¼ÛºÛ-±ôP-ºƒï¾-HÛ-GmÅ-zz-¾-hô-wôG-z¸ô-¤Dm-G®ô-zô-ŸÛG-VGÅ-»ôh-q-¤-¸h- ºhÅ-qºÛ-ZÛm-IPÅ-GZÛÅ-¼ÛP-Í-¼ÛºÛ-±ôP-hôm-iâP-Vï-Ç+Ý-ŸzÅ- Èïm-¼Û×-qô¾-Åôm-HÛÅ-hzÞ-ºFÛh-qºÛ-Í-¼ÛºÛ-±ôP-hôm-Ç+Ý-±z-hP-M-mG-GŸÝP-GÛ-ºƒï¾-»ôh-¤Û-ÇoºÛ-hz¼-IôÅ-zÇkݼ-GmP-qºÛ-Gmh-hôm-G®ô-zô-ŸÛP-ˆP-VGÅ-»ôh-q-¼ïh- Í-¼ÛºÛ-hqôm-¼ÛGÅ-±ôÅ-zXôh-q¼-GŸÛGÅ-m- Í-¼ÛºÛ-JÀôG-z½‰m-hP-¼ô¾-GŸÅ- hï-zŸÛm-JÀôG-µÅ-ºyâ¾-VÅ-ÅôGÅ-ºi-zÁÝÅ-hP-µâm-z¸ô-‚ïh-zŸÛm-q-hïÅ- Í-¼ÛºÛ-ºƒï¾-»ôh-Dï-GZï¼-¾Å-DP-DG-¾-¾ô-¿e¼-Í-¼ÛºÛ-^ô-¾¼-fï¼-ºzÞ¤-GZÛÅ-¿ËG-GÛ-HôP-GÝm-wôG-zŸÛm-»ôh-ºhÝGü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།