fï-¶m-HÛ-ÆÛh-º²Ûm-mÅ-¼P-z®m-HÛ-ºfz-¯ôh-hï¼-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-Bôm-zXôh-‚Å-ºhÝG


2006-12-27
Share

{}ü üfï-¶m-HÛ-ÆÛh-º²Ûm-Im-Éôºô-zm-HÛÅ-fï-¶m-¼P-z®m-HÛ-¾¤-zÞºÛ-fôG-zBôh-Mã¼->Àh-½‰ÛP-¤FïGÅ-z¸ÞP-¤Þ-¤fÞh-‚ïh-ˆÛ-»ôh-¾ÞGÅ-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-zXôh-ºhÝG- hï-»P-M-mG-GÛ-fï-¶m-¾Å-hôm-¿Ëm-DP-GÛ-¤IÛm-±z-q-¾ÛºÛ-ºôh-h‚ÛºÛ-mÅ-G¸º-¿ËG-qºÛ-ZÛm-HÛ-Mãm-¿km-HÛ-Gż-ºGôh-¿Ëm-±ôGÅ-fôG-Gż-ºGôh-qºÛ-ºiÛ-z¼-¾m-ºhïzÅ-‚ïh-qºÛ-Ç+zÅ-zXôh-m-ü Im-Éôºô-zm-¾ô-Pô-iâG-GÛ-GôP-fï-¶m-HÛ-ÆÛh-º²Ûm-hÝ-ºôÅ-ºhï¤Å-‚ãP-zºÛ-XïÅ-ü fï-¶m-¼P-z®m-HÛ-zŤ-„Àô¼-ºHã¼-z-¯-z-mÅ-¤-zbP-z¼-M-mG-hP-fï-¶m-hz¼-GhôP-GbàGÅ-ˆÛ-ºFâG-Aïm-z¸ô-GÛ-»ôh-¾ÞGÅ-zXôh-ºhÝG M-mG-hP-fï-¶m-hz¼-1949¾ô-mÅ-z¸ÞP-DG-DG-GmÅ-mÅ-fï-¶m-hï-zŸÛm-¼P-z®m-M¾-Dz-hP-GTÛG-±ßPÅ-ˆÛ-GmÅ-zz-»ôh-ˆP-ü M-mG-GŸÝP-GÛÅ-fï-¶m-hï-zŸÛm-M-mG-GÛ-¤Pº-ºôG-ŸÛP-Vïm-ŸÛG-»Ûm-¾ÞGÅ-hP-G¾-ÆÛh-fï-¶m-xôGÅ-mÅ-fï-¶m-¼P-z®m-»Ûm-q-xÛ¼-zOGÅ-‚Å-±ï-iG-ÁÝGÅ-fôG-mÅ-fï-¶m-¯ÛÅ-¾ïm-‚ïh-ˆÛ-»Ûm-¾ÞGÅ-ÅôGÅ-ˆÛ-ºWÛGÅ-Ç+ݾ-‚ïh-¤ÞÅ-»Ûm-q-¼ïh-ü Zï-zºÛ-¾ô-ÁÅ-mP-M-mG-hP-fï-¶m-hz¼-±ôP-hôm-hP-hq¾-º‚ô¼-HÛ-ºƒï¾-¾¤-¸z-bà-xÛm-mÅ-ü xôGÅ-GZÛÅ-ˆÛ-¤Û-Åï¼-±ôºÛ-hz¼-¾-»P-ºIô-ºôP-hï-ÇSôm-hP-¤Û-ºi-z¼-¿ËàG-bà-xÛm-»ôh-ˆP-ü ÆÛh-hôm-GmÅ-zz-fôG-ºHã¼-¿kôG-hï-®¤-xÛm-¤ïh-q-¼ïh-ü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།