»ô-¼ôz-uÛ-¤fÞm-mP-zôh-hôm-fôG-zIô-JÀïP-GmP-z-hï¼-M-mG-GÛÅ-Bôm-zXôh-‚Å-ºhÝG


2008-03-30
Share

{}ü ü»ô-¼ôz-uÛ-¤fÞm-DôPÅ-ÅÞ-GbôGÅ-qºÛ-M¾-Dz-IPÅ- 27 HÛ-xÛ-ÆÛh-„Àôm-Vïm-n¤-q-±ôÅ-Zï-V¼-G¸º-Çtïm-qºÛ-ZÛm-zôh-mP-GÛ-hôm-Aïm-fôG-zIô-JÀïP-GmP-zºÛ-fh- M-mG-GŸÝP-GÛÅ-»Ûh-¤-¼PÅ-qºÛ-zŤ-±ß¾-ÁÝGÅ-Vï-zbôm-»ôh-q-¼ïh- M-mG-GŸÝP-ºƒï¾-ÁÛm-Èà-Gż-Çtï¾-±m-qÅ-D-Å-Çtï¾-zºÛ-GmÅ-±ß¾-mP-zôh-ˆÛ-Gmh-hôm-mÛ- M-mG-GÛ-mP-ÆÛh-hP-ºƒï¾-zºÛ-Gmh-hôm-ŸÛG-»Ûm-®P- zôh-ˆÛ-Gmh-hôm-fôG-¾-M¾-Dz-GP-»P-¼ÞP-z-ŸÛG-hP- »P-m-M¾-uÛºÛ-OÛG-º²âGÅ-GP-»P-¼ÞP-z-ŸÛG-¾-fï-‚ãÅ-‚ïh-MãºÛ-fôz-fP-»ôG-¤-¼ïh-TïÅ- M-mG-GÛ-xÛ-ÆÛh-¿Ëm-DP-GÛ-¤IÛm-±z-q- TP-»ÞÅ- zXôh-»ôh-q-¼ïh- z®m-‚ô¾-zôh-GŸÝP-GÛÅ-iÛ¾-zOGÅ-GmP-z-GŸÛ¼-z¸ÞP- M-mG-GÛÅ-z®m-z¸ÞP-‚Å-qºÛ-zôh-ˆÛ-Eôm-¾-Zï-V¼-zôh-¤Û-Åï¼-B-wô-¤ô-Vï-ºƒÛP-VßP-GÅÞ¤-HÛÅ-º±ï-¤ïh-ŸÛ-zºÛ-¾¤-mÅ-zôh-¾-¼P-hzP-hGôÅ-q-hP- zôh-¤ÛºÛ-hzÞ-FÛh- &u Û-mô¼- &G ôP-Å- &Bz Å-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-zôh-hÝ-xÛ¼-wïzÅ-GmP-hÝ-zTßG-hGôÅ-ÅôGÅ-¾Å-ºGݾ-¯ô¤-Ç+zÅ- M-mG-GŸÝP-GÛÅ-iG-Gmôm-‚Å-bï- h-¿e-z¼-zôh-¤Û-¤Û-IPÅ- 140 ®¤-zÅh-qºÛ-hôm-Aïm-fh-»ô-¼ôz-uÛ-¤fÞm-HÛ-xÛ-ÆÛh-„Àôm-Vïm-n¤-q-±ôÅ-±h-¤fôºÛ-fÞGÅ-º±z-»ôh-qºÛ-fÞm-¤ôP-GÛ-hGôPÅ-±ß¾-zbôm-»ôh-q-hP-£GÅ- M-mG-GŸÝP-GÛÅ-zôh-¤Û¼-iG-Gmôm-‚-Mã-¤±¤Å-ºWôG-‚ïh-hGôÅ-q-hP- zôh-ˆÛ-Gmh-hôm-fh-zôh-¤ÛºÛ-hzÞ-FÛh- &u Û-mô¼- &G ôP-Å- &Bz Å-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-hP-¿Ëm-hÝ-ŸÛ-¤ô¾-GmP-hGôÅ-ˆÛ-¼ïh-TïÅ-Ç+ݾ-ºhïzÅ-ŸÝÅ-»ôh-q-¼ïhü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།