M-¤Û-ŸÛG-GÛÅ-GŸÝP-GÛ-zÞ-z®ºÛ-ÆÛh-‚ãÅ-hï¼-¯ÛÅ-¤ïh-zbP-z¼-ZïÅ-Vh-zbP-ºhÝG


2007.05.14

{}ü üM-mG-Ím-Èàºï-ŸÛP-Vïm-GŸÝP-GÛ-hqôm-¼ÛGÅ-n¤Å-ˆÛÅ-ŸÛP-Vïm-hïºÛ-mP-GÛ-±ôP-q-ŸÛG-GÛÅ-GŸÝP-GÛ-ºV¼-¿km-zÞ-z®ºÛ-ÆÛh-‚ãÅ-hï¼-¯ÛÅ-¤ïh-zbP-z¼-ZïÅ-Vh-M-mG-¤Û-¤P-ÁôG-ÇKô¼- 600000 GÛ-ZïÅ-Vh-zbP-»ôh-q-¼ïh- M-mG-GŸÝP-ºƒï¾-ÁÛm-ÈÐ-Gż-ºHã¼-¾Å-DP-GÛÅ-GôP-ŸÝÅ-GmÅ-±ß¾-hï-ºhôm-Çtï¾-GmP-»P-±ôP-q-hï-ÅÞ-»Ûm-¤Ûm-¤ÛP-ºhôm-GmP-¤ïh-q-¼ïh- GŸÝP-GÛ-Gż-ºHã¼-¾Å-DP-hïÅ-GŸÝP-GÛ-¤Û-ºzô¼-hP-ºV¼-¿km-zÞ-z®ºÛ-¿Ëm-DP-GÛ-„Àôm-Vïm- =P-¶ï-VÛP- »ÛÅ-GŸÝP-xôGÅ-ˆÛ-ºV¼-¿km-zÞ-z®ºÛ-ÆÛh-‚ãÅ-¾G-zÇe¼-hï-hzÞ¾-xãG-¾-¿eôÅ-¤ïh-ˆÛÅ-FÛ¤Å-ˆÛ-¤hÝm-ż-±P-¤-ºi-¤Z¤-»Ûm-Ç+ô¼-GÅÞP-q-¾ÞP-ºiïm-GmP-ºhÝG M-mG-GÛ-ºV¼-¿km-zÞ-z®ºÛ-ÆÛh-‚ãÅ-¾G-zÇe¼-hï-IôP-Eï¼-mÅ-IôP-GÅïz-DG-hz¼-z¼-Ez-»ôh-q-hP-ÆÛh-‚ãÅ-hïÅ-Aïm-HÛÅ-yâ-GÝ-zÞ-¤ô-¤Ûm-m-¤-BïÅ-GôP-mÅ-¤ºÛ-¤P¾-mP-mÅ-h¤¼-GÅôh-zbP-zºÛ-GmÅ-±ß¾-¤P-hG-‚ãP-z-hï¼-M¾-uÛºÛ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-±ôGÅ-q-DG-hP-mÝz-xôGÅ-»Þ¾-DG-n¤Å-ˆÛÅ-Bôm-zXôh-iG-qô-GmP-»ôh-q-¼ïh- M-mG-GŸÝP-GÛÅ-mP-¤Û-GTÛG-¾-yâ-GÝ-GTÛG-TïÅ-qºÛ-ÆÛh-‚ãÅ-hï-xÛ-¾ô- 1980 ¾ô¼-ºGô-º²âGÅ-GmP-»ôh-q-hP-»Þ¾-hïºÛ-h¿eºÛ-¤Û-ºzô¼-hï-ºfï¼-ºzÞ¤- 1 hP-IPÅ-VßP- 3 VGÅ-ˆÛ-»ôh-q-hï-mÛ-º²¤-JÀÛP-mP-GÛ-¤P-ÁôÅ-hï-VGÅ-ˆÛ-»ôh-q-¼ïh-

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
༸གོང་ས་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་གྱི་མེ་ཁོ་རོ་སོ་ཧྤོ་ཊི་ཡར་རྒྱས་ལྟེ་གནས་ཀྱི་འཛིན་སྐྱོང་འགན་འཛིན་ལ་མཇལ་ཁ་སྩལ་བ།
བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
༸གོང་ས་མཆོག་གིས་སོག་པོའི་བླ་ཆེན་བསྟན་དར་སྔགས་རམས་པའི་ཡང་སྲིད་ལ་མཇལ་ཁ་སྩལ་བ།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎