M-mG-mP-‚ÛÅ-q-zM-yG-ºGº-ÁÅ-JÀ-¤ïh-P¾-¯ô¾-Ç+ݾ-zºÛ-GmÅ-±ß¾-‚ãP-ºhÝG


2007.06.18

{}ü üM-mG-GÛ-Ém-ŸÛ-ŸÛP-Vïm-hP- Èï-mm-ŸÛP-Vïm-DÞ¾-¾- Å-wG-z¸ô-I-hP- Å-ºôG-GÛ-Gbï¼-D- hï-zŸÛm-¾ÞGÅ-MG-ºDô¼-DP-ÅôGÅ-¿UGÅ-ˆÛ-z¸ô-I-DG-mP-M-mG-GÛ-h¤¼-ÁôG-±ôGÅ-qºÛ-hqôm-¼ÛGÅ-±ô-hP- mG-Tm-¤Û-±ôÅ-¾G-£ï¾-‚Å-fôG- ºhÅ-qºÛ-¤Û-¾ô-zTß-yG-¤P-qôºÛ-¼ÛP-¾-ŸÛP-q-hP- ¾ô-m-ÁÛm-bà-y-zºÛ-‚ÛÅ-q-zM-yG-ºGº-ÁÅ-¤Gô-zÇ+ô¼-zÇÀâ-ºƒÛh-‚Å-bï- JÀ-¤ïh-P¾-¯ô¾-Ç+ݾ-zºÛ-Ç+ô¼-Zï-V¼-GmÅ-±ß¾-fôm-XïÅ- M-mG-GÛ-Gż-ºHã¼-zMãh-¾¤-DG-GÛÅ-m¤-Mãm-hP-¤Û-ºi-z¼-M-mG-GÛ-hqôm-¼ÛGÅ-±ô¼-GhôP-¾ïm-‚Å-bï- FÛ¤Å-ºG¾-HÛ-‚-uôh-hï-±ôºÛ-mP- Pm-q-¾G-£ï¾-»ôh-qºÛ-M-mG-GÛ-hqôm-¼ÛGÅ-±ôÅ-Åô-ÅôºÛ-Gô-GmÅ-mÅ-¯-hGôPÅ-ŸÝ-hGôÅ-qÅ-¤-¸h- Hôh-Åï¤Å-»P-Bï-hGôÅ-ŸïÅ- hï-¼ÛP-D-¼Û-D-fÞG-¾-hGôÅ-ºhÝm-zbôm-»ôh-q-¼ïh- M¾-Dz-GŸm-hG-¤P-qôºÛ-mP-G¾-bï-GmÅ-±ß¾-ºhÛ-ºi-z-ŸÛG-fôm-q-»Ûm-m- È-¾Å-qºÛ-±zÅ-VïºÛ-Vz-ÆÛh-ˆÛ-h;º-½‰ôGÅ-ÁÛG-VGÅ-ˆÛ-¼ïh- »Ûm-mºP-M-mG-mP-GmÅ-±ß¾-ºhÛºÛ-fh-h-¿e-z¼-hÝ-FÛ¤Å-ºG¾-Tm-HÛ-M-mG-GÛ-hqôm-¼ÛGÅ-±ôÅ- ¼P-GÛ-Gô-GmÅ-mÅ-¤¼-zz-MãºÛ-GÅP-zl-®¤-»P-zbôm-HÛ-»ôG-¤-¼ïh-TïÅ- Å×-fm- ¤ï-=ô-qô-¾Û-ÅÛ- ŸïÅ-qºÛ-ZÛm-¼ïºÛ-Gż-ÁôG-GÛÅ-zŤ-±ß¾-zbôm-»ôh-q-¼ïhü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
༸གོང་ས་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་གྱི་མེ་ཁོ་རོ་སོ་ཧྤོ་ཊི་ཡར་རྒྱས་ལྟེ་གནས་ཀྱི་འཛིན་སྐྱོང་འགན་འཛིན་ལ་མཇལ་ཁ་སྩལ་བ།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎