M-mG-mP-ºWÛGÅ-zÇ+ݾ-iG-uôh-qºÛ-¾Å-ºGݾ-ºGôG-fzÅ-ˆÛ-h¤G-¢ôP-‚Å-ºhÝG


2006-12-23
Share

{}ü ü¼ïÅ-G¸º-Çtïm-qºÛ-ZÛm-M-mG-GÛ-Á¼-xôGÅ-IôP-Eï¼-ŸÛG-GÛ-mP- M-mG-GÛ-h¤G-hqÞP-mÅ- xÛ-¾ô- 2008 ¾ôºÛ-º²¤-JÀÛP- Íô-¾Û¤-qÛ;-¯ïh-ºIm-Ç+zÅ-ÆâP-Bôz-ˆÛ-¾Å-hôm-Çtï¾-MãºÛ-V-ÁÅ-Çeï- ºWÛGÅ-zÇ+ݾ-iG-uôh-qºÛ-¾Å-ºGݾ-ºGôG-fzÅ-ˆÛ-h¤G-¢ôP-ŸÛG-‚Å-»ôh-ºhÝG- M-mG-GÛ-¿UGÅ-¼Û-Vïm-¤ô-ÍP-GÅÞ¤-q-ŸïÅ-¤ÛP-ºhôGÅ-‚Å-qºÛ-h¤G-¢ôP-hï-zŸÛm-M-mG-Á¼-xôGÅ- VÛP-j˺ô- IôP-Eï¼-HÛ-mP-Çtï¾-»ôh-ºhÝG-TÛP- ºhÛ-mÛ-Íô-¾Û¤-qÛ;-¯ïh-ºIm-Ç+zÅ-ÆâP-Bôz-ˆÛ-¾Å-hôm-Çtï¾-xôGÅ-hP-ºƒï¾-zºÛ-M¾-»ôPÅ-¼Û¤-qºÛ-h¤G-¢ôP-fïPÅ-GÅÞ¤-q-hï-»Ûm-ºhÝG- ÁÛm-ÈÐ-Gż-ºHã¼-¾Å-DP-GÛÅ-GmÅ-±ß¾-Çtï¾-z¼-GŸÛGÅ-m- fïPÅ-ºhÛºÛ-h¤G-¢ôP-ºhÛ-h¤ÛGÅ-zž-hPôÅ-D¤Å-µÅ-ºHã¼-HÛ-±ß¼-Lô¾-ºGôG-fzÅ-Vïh-h¤ÛGÅ-q-ŸÛG-»Ûm-ºhÝG-q-hP- hï-»P-G¾-bï-IôP-Eï¼-HÛ-mP-ºWÛGÅ-zÇ+ݾ-HÛ-iG-Lô¾-hï-¼ÛGÅ-º‚ãP-±ï- ²-iG-GÛ-GmÅ-ÇePÅ-¾-GhôP-¾ïm-‚-xôGÅ-hP- ÆâP-Bôz-ˆÛ-¾Å-hôm-¤Û-Z¤Å-q-‚-xôGÅ-fh-ˆÛ-h¤G-¢ôP-ŸÛG-»Ûm-ºhÝG- Íô-¾Û¤-qÛ;-HÛ-Iâ-µÛPÅ-ºIm-zÇkݼ- VÛP-j˺ô-IôP-Eï¼-hïºÛ-mP-‚-Mã-»Ûm-ŸÛP- IôP-Eï¼-ºhÛ-mÛ- qï-TÛP-mÅ-MP-fP-;Û-¾ô-¤Û-‡¼- 500 ®¤-HÛ-ż-VGÅ-»ôh-q-hP- Ám-jËôP-ŸÛP-Vïm-HÛ-IôP-Eï¼-Vï-ÁôÅ-IÅ-ÁÛG-Çeï- hïºÛ-mP-»Þ¾-¤Û-Å-»-zhÝm-®¤-»ôh-q-¼ïhü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།