M-mG-GÛÅ-Íô-¾Û¤-qÛ;-Gmh-hôm-fôG-Bôm-zXôh-n¤Å-¤-ºôÅ-q-ŸÛG-»Ûm-¾ÞGÅ-zXôh-ºhÝG


2007-03-30
Share

{}ü üZï-¾¤-ŸÛG-mÅ-M-mG-mP-xÛ-¾ô- 2008 ¾ôºÛ-º²¤-JÀÛP-Íô-¾Û¤-qÛ;-¯ïh-ºIm-º±ôGÅ-ºV¼-»ôh-q-hï¼-Bôm-zXôh-‚ïh-ÁÝGÅ-Vï-¼Þ-ºIô-GÛ-»ôh-q¼- Bôm-zXôh-hï-hG-mÛ-¤-ºôÅ-q-ŸÛG-»Ûm-Ç+ô¼-hï-¼ÛP-M-mG-xÛ-ÆÛh-¿Ëm-DP-GÛ-¤IÛm-±z-qÅ-¾m-ºhïzÅ-GmP-»ôh-ºhÝG hï-»P-ºhÛ-¾ôºÛ- w×ï-¼ïm-Åï- ÆÛh-º²Ûm-ºôÅ-zÇkݺÛ-ºIm-zÇkݼ-mP-ŸÝGÅ-¤Dm-Ç+Ý-ŸzÅ- w×-¼ïm-Dô-»ï- Ç~ï-¼ÞºÞ- »ÛÅ-Zï-¾¤-¤Û-¤P-ºhÝ-º²ô¤Å-ÁÛG-ż-Gb¤-zÁh-GmP-zºÛ-Ç+zÅ- Íw×-¼Û-;ºÛ-»Þ¾-Iâ- ÅÞ-^ºm- mP-»Þ¾-hïºÛ- ^º¼-wËà¼- ¤Pº-DÞ¾-hÝ-GmÅ-Çkôh-‚ïh-¤Dm-¤Û-¼ÛGÅ-mG-qô-¯-¤ïh-z¸ô-zºÛ-ÆÛh-‚ãÅ-¾G-zÇe¼-‚ïh-zŸÛm-»ôh-q¼-¿eôÅ-¤ïh-ˆÛÅ- M-mG-GŸÝP-GÛÅ-»Þ¾-hïºÛ-¤Z¤-±ôP-GÛ-ºƒï¾-¾¤-ÁÝGÅ-Vï-¼Þ-GbôP-GÛ-»ôh-q-¤-¸h- ¤Z¤-£ï¾-M¾-±ôGÅ-mP-ÅÞ-^ºm-fôG-hq¾-º‚ô¼-ZïÅ-Vh-ºGï¾-MãºÛ-IôÅ-Vôh-ºWôG-fzÅ-‚Å-q¼-»P- M-mG-xôGÅ-mÅ-ºGôG-Aïm-z¸ô-zŸÛm-»ôh-q¼-zdïm- xÛ-¾ô- 2008 ¾ôºÛ-Íô-¾Û¤-qÛ;-¯ïh-ºIm-mÅ- ÅÞ-^ºm- xÛ¼-ºfïm-‚ïh-hGôÅ-qºÛ-hGôPÅ-±ß¾-Çeôm-q-hP- »P-ZÛm-ÁÅ-GôP-Í-¼ÛºÛ-JÀôG-z½‰m-ºFz-Çeôm-q-IGÅ-Tm-hP- hïP-Ç+zÅ-º²¤-JÀÛP-¤Z¤-£ï¾-M¾-ˆÛ-h¤ÛGÅ-zž-¤fÞm-ºƒï¾-Ç+Ý-±z-ˆÛ-xG-¾Å-GmP-¤Dm-¿U¤- ¤×Û-»-w×ï-¼ô- »ÛÅ-ˆP- ÅÞ-^ºm- mP-¤Û-¼ÛGÅ-Çkïz-GÅôh-GbôP-zºÛ-‚-uôh-Çtï¾-HÛ-»ôh-zŸÛm-hÝ- M-mG-GŸÝP-GÛÅ-»Þ¾-hï¼-Gô-¤±ôm-±ôP-ºIï¤-ÅôGÅ-‚ïh-zŸÛm-»ôh-ÇezÅ- M¾-uÛºÛ-fôG-mÅ-M-mG-GÛ-ÆÛh-‚ãÅ-¾-ºHã¼-z-GbôP-hGôÅ-qºÛ-Gmôm-ÁÝGÅ-vôh-hGôÅ-Ç+ô¼-GÅÞPÅ-»ôh-q¼- GôP-ŸÝÅ-Bôm-zXôh-hï-hG-mÛ-ºôÅ-zÇkݺÛ-Dï-wm-hP- ÇKï¼-HÛ-ljm-IGÅ-¾-wm-½ÀzÅ-»ôP-Mã¼-h¤ÛGÅ-q-ŸÛG-»Ûm-Ç+ô¼-M-mG-xÛ-ÆÛh-¿Ëm-DP-GÛ-¤IÛm-±z-q- VÛm-;P- GÛÅ-¾m-ºhïzÅ-GmP-ºhÝG-

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།