zôh-ˆÛ-½ÀâP-D¤Å-Vïm-qôºÛ-Dô¼-»ÞG-¾ô-Pô-GTÛG-GÛ-¼ÛP-Z¤Å-ŸÛz-±ôh-¿e-GmP-Mã-ü


2007.12.12

{}ü üM-mG-GÛÅ-zôh-ˆÛ-½ÀâP-D¤Å-Vïm-qôºÛ-Dô¼-»ÞG-¾ô-Pô-GTÛG-GÛ-¼ÛP-Z¤Å-ŸÛz-±ôh-¿e-GmP-MãºÛ-¾Å-ºV¼-hï-M-mG-GÛ-Gm¤-GÁÛÅ-¾Å-DP-GÛÅ-¼ïÅ-G¸º-¹-zºÛ-ZÛm-Gž-zOGÅ-GmP-zºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-ºhÝG-ü M-mG-GŸÝP-ºƒï¾-HÛ-Gż-ºHã¼-zMãh-¾¤-fôG-mÅ-GmÅ-±ß¾-Çtï¾-hôm-¾- M-mG-GÛ-¸Û-Fôm-ŸÛP-Vïm-HÛ-IôP-Eï¼-G®ô-zô- iïm-lݼ-dïm-GŸÛ-‚ïh-zŸÛm-qºÛ- ÅÛ-Íï¤-Íï- ¸ï¼-zºÛ-M-mG-GÛ-Gm¤-GÁÛÅ-º²Ûm-BôP-¾Å-DP-GÛÅ-¼ïÅ-G¸º-¹-zºÛ-ZÛm-Gž-zOGÅ-GmP-zºÛ-mP- º²¤-JÀÛP-Eôm-»ôPÅ-ˆÛ-Gm¤-GÁÛÅ-ˆÛ-ºHã¼-zºÛ-¿eï-GmÅ-G®ô-zô-ŸÛG-zôh-ˆÛ-Å-ÇKP-»Ûm-q-hP- zôh-ˆÛ-Å-ÇKP-GÛ-½ÀâP-D¤Å-Vïm-qô-Dô¼-»ÞG-GÛ-Gmh-hôm-hï-Gž-qô-ÁïÅ-dôGÅ-‚ãP-m-zôh-hP-M-mG-®¤-hÝ-¤-¸h-º²¤-JÀÛP-Eôm-»ôPÅ-ˆÛ-Gm¤-GÁÛÅ-ˆÛ-ºHã¼-zºÛ-ÇSôm-zl-Gž-qô-zbôm-fÞz-ˆÛ-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼- M-mG-GÛ-Gm¤-GÁÛÅ-¾Å-DP-hï-ZÛh-ˆÛ-ºGm-º²Ûm-GŸôm-q- ¾Û-»Þºï-VÛP-GÛÅ-Gž-zÁh-GmP-ºhÝG-ü M-mG-GÛ-Gm¤-GÁÛÅ-¾Å-DP-GÛ-Z¤Å-ŸÛz-GmP-»Þ¾-G®ô-zô- zôh-ˆÛ-Á¼-xôGÅ-Å-DÞ¾-ÇeïP-GÛ-½ÀâP-D¤Å-Vïm-qôºÛ-Dô¼-»ÞG-hï-»Ûm-q-hP- ¾ô-GTÛG-¼ÛP-GÛ-½ÀâP-D¤Å-Vïm-qôºÛ-Dô¼-»ÞG-fôG-Z¤Å-ŸÛz-ˆÛ-¾Å-ºV¼-fôG-ºIô-ÅôP-G-±ôh-GbôP-GÛ-»ôh-¤ïh-Gž-D-zbôm-¤ïh-ˆP- M-mG-hP-º²¤-JÀÛP-Eôm-»ôP-Å-ˆÛ-Gm¤-GÁÛÅ-ºHã¼-¿kôG-fôG-zôh-ˆÛ-½ÀâP-D¤Å-Vïm-qôÅ-ÁÝGÅ-Aïm-Vïm-qô-z¸ô-GÛ-»ôh-q-hï-±m-¼ÛG-q-n¤Å-ˆÛÅ-PôÅ-º²Ûm-GmP-GÛ-»ôh-q-Gž-qô-z;ôh-GmP-ºhÝG-ü M-mG-GÛÅ-zôh-ˆÛ-½ÀâP-D¤Å-Vïm-qôºÛ-Dô¼-»ÞG xÛ-¾ô- 1979 hP- 1998 ¾ô-zTÅ-fïPÅ-GZÛÅ-Z¤Å-ŸÛz-GmP-¸Ûm-q-zTÅ-ˆÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-ºhÝG-üü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
༸གོང་ས་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་གྱི་མེ་ཁོ་རོ་སོ་ཧྤོ་ཊི་ཡར་རྒྱས་ལྟེ་གནས་ཀྱི་འཛིན་སྐྱོང་འགན་འཛིན་ལ་མཇལ་ཁ་སྩལ་བ།
བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོའི་དགོངས་གཞི་དང་མཐུན་པར་ཧུར་ཐག་བྱ་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་གནང་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎