zôh-ˆÛ-M¾-Å-¿Ë-źÛ-mP-h¤ÛGÅ-zž-HÛ-²-iG-GÛ-h¤-zOGÅ-‚Å-»ôh-ºhÝG


2007.10.17

{}ü üzôh-ˆÛ-M¾-Å-¿Ë-źÛ-mP-zôh-¼ÛGÅ-n¤Å-ˆÛ-‚ïh-ÇKôºÛ-fôG-h¤ÛGÅ-zž-HÛ-²-iG-GÛ-h¤-zOGÅ-‚Å-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-ºhÝG-ü Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-IôÅ-±ôGÅ-ˆÛÅ-zôh-ˆÛ-„À-m-¤ïh-qºÛ-hzÞ-FÛh-uÛ-mô¼- &G ôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-¾-¾ô-MãÅ-Tm-HÛ-IôÅ-±ôGÅ-ˆÛ-GÅï¼-HÛ-dGÅ-¤-ºzÞ¾-zŸïÅ-ˆÛ-hÝÅ-¤±¤Å-ÅÞ-zôh-ˆÛ-M¾-Å-¿Ë-źÛ-IôP-Eï¼-G»Þ-»ôm-¿Ëm-HÛÅ-xÛ-¹-zTß-qºÛ-±ïÅ- 15 zôh-¼ÛGÅ-¾Å-‚ïh-hP-ÇÀôz-yâG-n¤Å-¾-h¤ÛGÅ-zž-HÛ-h¤-zOGÅ-ˆÛ-»ÛG-V-ºIï¤Å-Çtï¾-‚Å-qºÛ-mP- zhÝm-GTÛG-GÛ-¼ÛP-zôh-¼ÛGÅ-¾Å-‚ïh-n¤Å-hP-ÇÀôz-IºÛ-ÇÀôz-yâG-n¤Å-ˆÛÅ-GÝP-ÅïP-¼ÛGÅ-ŸÝ-¤Û-VôG-q-hP-G¾-bï-h¤-zOGÅ-¾-z¯Û-ÆâP-¤-‚Å-q-»Ûm-m-¾Å-‚ïh-n¤Å-ˆÛ-JÀ-wôGÅ-zTG-Mã-hP-ÇÀôz-yâG-n¤Å-ÇÀôz-I-mÅ-xÛ¼-ºzÞh-ˆÛ-Zïm-zl-zbP-»ôh-q-¼ïh-ºhÝG-ü hï-¤-¸h-h¤PÅ-Fôh-zôh-¼ÛGÅ-¤ÛºÛ-Fôh-hÝ-»P-h¤ÛGÅ-zž-HÛ-zÅP-GÅô¾-ÅôGÅ-‚ïh-ÇKô-Çtï¾-VôG-GÛ-¤ïh-q-hP- ¤fº-¤-¾G-Eï¼-D-hq¼-»Ûm-m-hïz-zBï¾-‚ïh-hGôÅ-qºÛ-h¤-zOGÅ-‚Å-»ôh-q-¼ïh-ºhÝG-ü ºôm-ˆP-ºhÛ-G-½ÀâP-ºyÛm-DP-mÅ-ÁïÅ-dôGÅ-‚ãP-zºÛ-mP-zôh-¼ÛGÅ-n¤Å-ˆÛÅ-zÅP-GÅô¾-hP-h¤ÛGÅ-zž-HÛ-GÅô¾-ºhïzÅ-ÅôGÅ-ˆÛ-fôG-mÅ- &G &GôP-Å-¤VôG-¾-Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-IôÅ-±ôGÅ-ˆÛ-GÅï¼-HÛ-dGÅ-¤-ºzÞ¾-zŸïÅ-ˆÛ-¾ô-MãÅ-Tm-HÛ-ZÛm-¤ô-hï-ÆâP-z¯Û-ŸÝÅ-»ôh-q-zTÅ-ˆÛ-GmÅ-±ß¾-‚ãP-ºhÝG

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
༸གོང་ས་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་གྱི་མེ་ཁོ་རོ་སོ་ཧྤོ་ཊི་ཡར་རྒྱས་ལྟེ་གནས་ཀྱི་འཛིན་སྐྱོང་འགན་འཛིན་ལ་མཇལ་ཁ་སྩལ་བ།
བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོའི་དགོངས་གཞི་དང་མཐུན་པར་ཧུར་ཐག་བྱ་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་གནང་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎