M-mG-GŸÝP-GÛÅ-¼P-GÛ-h¤G-¤Û-hïP-¼zÅ-Tm-hÝ-ºHã¼-Mã-»Ûm-¾ÞGÅ-zXôh-»ôh-qü


2004-12-27
Share

{}ü üº²¤-JÀÛP-mP-h¤G-¤ÛºÛ-IPÅ-ºzô¼-Vï-ÁôÅ-»ôh-q-M-mG-GŸÝP-GÛÅ- fï-¶m-HÛ-¼P-z®m-hôm-GZï¼-Tm-q-hP-hP-º²¤-JÀÛP-Å-ÇeïP-ºhÛ¼-PïÅ-Gbm-¤ïh-qºÛ-ÇkÛG-¼¼-GhôP-¾ïm-‚ïh-xÛ¼- ¼P-GÛ-h¤G-¤Û-hïP-¼zÅ-Tm-hÝ-ºHã¼-Mã-»Ûm-¾ÞGÅ-zXôh-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-ºhÝG- hï-»P-M-mG-GÛ-„Àôm-Vïm-¾Å-DÞPÅ-mÅ-ÁôG-IPÅ-100 ‚Å-qºÛ-¼P-GÛ-h¤G-¤Û-hP-ºƒï¾-»ôh-Ç+ô¼-hïz-Mz-Á-h;¼-qô-ŸÛG-ºIï¤Å-Çtï¾-‚Å-qºÛ-mP- º²¤-JÀÛP-mP-hzP-ÁÝGÅ-ˆÛ-»P-¿YÛ¼-ºHã¼-z-Gż-q-¤P-qô-ºIô-zŸÛm-»ôh-¼ÞP- M¾-uÛºÛ-Vz-ÆÛh-hP-hq¾-º‚ô¼-HÛ-Gô-¼Û¤-Gż-q-ŸÛG-º²âGÅ-zCæm-fÞz-¤ïh- hzP-ÁÝGÅ-¾-ºHã¼-z-ºIô-zŸÛm-qºÛ-Ç+zÅ-ºhÛ¼- M-mG-GŸÝP-GÛÅ-¼P-GÛ-h¤G-¤Û-Å-»-GZÛÅ-hP-xïh-;-¿ËG-»ôh-q-hï-hG-ºWôm-fP-Tm-hP-hïP-hÝÅ-ˆÛ-z¸ô-¯¾-¼ÛG-GmÅ-¾-‚P-Vßz-»ôh-q-z¸ô-Mã-»Ûm-¾ÞGÅ-zXôh-»ôh-q-¼ïh- »P-GôP-Gž-hïz-Mz-Á-h;¼-qôÅ- fï-¶m-HÛ-¼P-z®m-hôm-GZï¼-z-±ô-mÛ- ¤ïÅ-M¾-HÛ-zhG-hzP-hP-Å-Eôm-¾-Zïm-D-z¸ô-¤Dm-G®ô-zô-»Ûm-qºÛ-ºIï¾-zXôh-‚Å-q-hP-hÝÅ-¤±ßPÅ- Í-¤ï-¼Û-;Å- fï-¶m-¾-iG-qôºÛ-Gô-¤±ôm-¾G-V-±ôP-ºƒï¾-¾-Pô-Lô¾-Bôm-zXôh-ˆP-‚Å-bï- Í-¼ÛºÛ-GmP-xôGÅ-hïÅ-fï-¶m-¤±ô-DG-GÛ-zdm-¿ËÛP-GmÅ-ÇePÅ-¾-Gmôh-zGï¾-HÛ-»ôh-¾ÞGÅ-zXôh-qÅ-hP-»P- Í-¤ï-¼Û-;Å- Á¼-Íï-Áï-»ºÛ-»Þ¾-Iâ-hP-h¤G-hôm-fh-¤fÞm-OÛ¾-h¤-¸z-GbôP-GÛ-»ôh-q-hP-¼P-GÛ-zhï-ºWGÅ-ÆâP-Bôz-¾¤-¾ÞGÅ-M-zBïh-GbôP-GÛ-»ôh-Ç+ô¼-»P-Gž-zbôm-‚Å-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-ºhÝGü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།