M-¤ÛºÛ-hqôm-¼ÛGÅ-ÁÛG-z¾-»Þ¾-hÝ-zôh-ˆÛ-JÀïP-ÇeïGÅ-ŸïÅ-qºÛ-¿Ëm-±ôGÅ-ÅÞ-wïzÅ-Mã-ü


2007.12.10

{}ü üh-¼ïÅ-M-mG-h¤¼-ÁôG-±ôGÅ-qºÛ-xÛ-ºƒï¾-¾Å-hôm-±ôGÅ-VßP-GÛ-ºGm-º²Ûm- ¶P-T-¼ÞºÛ-G¸ÛGÅ-zÇ+ô¼-HÛ-XïÅ-ÅÞ- M-mG-GÛ-h¤¼-ÁôG-±ôGÅ-qºÛ-xÛ-ºƒï¾-Çkï-±m-HÛ-„Àôm-Vïm-GŸôm-q- =P-=Û-Tßm- ¹-z-ºhÛºÛ-xÛ-±ïÅ-18 ZÛm-z¾-»Þ¾-mP-G¸ÛGÅ-zÇ+ô¼-GmP-z¼-wïzÅ-ˆÛ-»ôh-ºhÝG hï-»P-M-G¼-HÛ- =ºï¤-Åï-Íôw×-ÍÛm-^Û-»- ŸïÅ-qºÛ-Gż-ÁôG-GÛÅ-hï-¼ÛP-Çtï¾-zºÛ-GmÅ-±ß¾-HÛ-mP- h-¼ïÅ-Zï-hÝÅ-M-mG-h¤¼-ÁôG-±ôGÅ-qºÛ-ºGô-FÛh-¶P-GÛ-G¸ÛGÅ-Ç+ô¼-HÛ-XïÅ- ¹-z-ºhÛºÛ-xÛ-±ïÅ-18 mÅ-ºGô-z®ßGÅ- z¾-»Þ¾-mP-ZÛm-GZÛÅ-ˆÛ-¼ÛP-zôh-ˆÛ-JÀïP-ÇeïGÅ-ŸïÅ-qºÛ-¿Ëm-±ôGÅ-ÁÛG-GmP-GÛ-»ôh-q-hP- xÛ-ºƒï¾-Çkï-±m-HÛ-„Àôm-Vïm-GŸôm-q-=P- zôh-ˆÛ-JÀïP-ÇeïGÅ-ˆÛ-zIô-JÀïP-¿Ëm-±ôGÅ-hï¼-wïzÅ-ˆÛ-»ôh-Ç+ô¼-z;ôh-»ôh-q-¼ïh- =ºï¤-Åï-Íôw×-ÍÛm-^Û-»-Gż-ÁôG-GÛÅ-Çtï¾-zºÛ-GmÅ-±ß¾-HÛ-mP- M-mG-GŸÝP-GÛÅ-Zï-zºÛ-V¼-z¾-»Þ¾-mP-M-mG-GÛÅ-zôh-¾-hzP-zºÛ-zhG-hzP-Pô-vôh-ˆÛ-¾Å-ºGݾ-ÁÝGÅ-Vï-¼Þ-GbôP-zŸÛm-q-ŸÛG-G¸ÛGÅ-Mã-»ôh-q-hP- h-¿eºÛ-V¼-¤±ôm-mºP- zôh-hï-M-mG-GÛ-V-ÁÅ-»Ûm-qºÛ--Pô-zô-¤±ôm-qºÛ-hq¼-HÛ-ºIï¤Å-Çeôm-ŸÛG-‚-¤ÞÅ-»Ûm-Ç+ô¼-z;ôh-»ôh-q-¼ïh-

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎