M-mG-mP-Gż-ºGôh-¼P-hzP-¿ËàG-bà-GbôP-MãºÛ-ÆÛh-‚ãÅ-¾G-zÇe¼-GmP-zŸÛm-ºhÝG


2007-01-01
Share

{}ü üM-mG-GŸÝP-GÛÅ-Gż-ºGôh-¼P-hzP-¿ËàG-bà-GbôP-MãºÛ-ÆÛh-‚ãÅ-hï-Gž-zOGÅ-‚Å-q-mÅ-V-ÁÅ-ÁÛG-¾G-zÇe¼-GmP-zŸÛm-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-ºhÝG hï-»P-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-¼ïÅ-G¸º-¹-z-ZÛm- ¼ôºÞ-=¼-Åï- Gż-ºHã¼-¾Å-DP-GÛ-Gż-ºGôh-q-ŸÛG-M-mG-GÝP-ƒm-bP-GÛ-iâP-Vï-¸Þ¼-q-=ºô-²Û-»P-GÛ-iâP-»ÛG-wºô-bàºP-¾-zT¼-ºiÛ-GmP-MãºÛ-Gô-Ç+zÅ-wÞ¾-»ôh-q-¼ïh- hï-zŸÛm-¼ôºÞ-=¼-Åï-Gż-ºHã¼-¾Å-DP-GÛ-Gż-ºGôh-q-GŸm-ŸÛG-mP-ÅôG-mP-M¾-uÛºÛ-mG-ZïÅ-GÝ-»P-±ôGÅ-qÅ-ÆÛh-hôm-HÛ-z®ôm-q¼-PôÅ-º²Ûm-GmP-zºÛ-¤Û-ŸÛG-GÛ-z¸º-¹¼-zT¼-ºiÛ-ŸÝ-MãºÛ-Gô-Ç+zÅ-wÞ¾-»ôh-q-¼ïh- »Ûm-mºP-GŸÝP-xôGÅ-mÅ-ÉP-ȺÛ-IôP-Eï¼-mP-GÛ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-GÛ-FÛ¤Å-¯ôh-q-ŸÛG-¤W¾-ºyh-GmP-Mã¼-hô-zhG-¾-ÆÛh-hôm-HÛ-¼P-hzP-¤ïh-qºÛ-D-h=ÛºÛ-ºôG-¤W¾-ºyh-hï-GmP-zTßG-¤ïh-q-¼ïh- GÝP-ƒm-bP-GÛ-iâP-Vï-¸Þ¼-q-=ºô-²Û-»P-GÛ-iâP-»ÛG-wºô-bàºP-»ÛÅ-¼ôºÞ-=¼-Åï-Gż-ºHã¼-¾Å-DP-GÛ-Gż-ºGôh-q¼-PôÅ-GZÛÅ-¤W¾-Mã-‚ãP-z-hï-mÛ-GmÅ-ÇePÅ-fôG-z¸P-xôGÅ-ˆÛ-ºHã¼-z-ŸÛG-¼ïh- GmÅ-±ß¾-ºhÛ-GmÅ-Ç+zÅ-ÁÛG-»Ûm-mºP-ºHã¼-z-»G-qô-ŸÛG-¼ïh- PôÅ-¼P-hP-M-¤Û-¤P-qôÅ-z¸P-xôGÅ-ˆÛ-ºHã¼-z-hï-Mãm-GmÅ-»ôP-MãºÛ-¼ï-z-‚ïh-ˆÛ-»ôh-TïÅ-GÅÞP-ºhÝG DôP-GÝP-ƒm-bP-GÛ-iâP-Vï-¸Þ¼-q-=ºô-²Û-»P-GÛ-¿Ëm-hÝ-xÛ-¾ô- 1989 ¾ôºÛ-¹- 6 qºÛ-±ïÅ- 4 ZÛm-M-mG-GŸÝP-GÛ-Gm¤-zhï-ÇKô-¤ô-VïºÛ-fP-Vïm-HÛ-ÇÀôz-yâG-GÛ-Pô-Lô¾-hï¼-iG-Gmôm-‚ïh-q¼-Pô-Lô¾-GmP-z¼-z®ôm-zTßG-‚Å-qºÛ-M-mG-GÛ-ºGô-ºFÛh-¤fô-ÁôÅ-IÅ-ÁÛG-»Ûm-q-¼ïh-

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།