M-mG-hzÞÅ-GŸôm-mÝ-¤mº-£ï¾-±ôGÅ-qºÛ-uÛ-Ez-iâP-Vï¼-Èà-=âm-Èà-¶-zÇ+ô-zŸG-‚Å-qü


2006-12-06
Share

{}ü üzôh-¼P-BôP-¿YôPÅ-GÝP-Fm-±ôGÅ-qºÛ-iâP-Vï-GŸôm-q-Ç+Ý-ŸzÅ- Èà-=âm-Èà-¶- M-mG-hzÞÅ-GŸôm-mÝ-¤mº-£ï¾-±ôGÅ-qºÛ-uÛ-Ez-iâP-Vï¼-zÇ+ô-zŸG-GmP-z-¼ïh-TïÅ-ºhÛ-¼ÛP-¼ïÅ-G¸º-¿ËG-qºÛ-ZÛm-M-mG-GŸÝP-GÛ-GmÅ-ºyÛm-i-MºÛ-fôG-GmÅ-±ß¾-Çtï¾-»ôh-q-¼ïh- GôP-ŸÝÅ-Ç+Ý-ŸzÅ-Èà-=âm-Èà-¶-mÛ-hï-ÇS-M-mG-GÛ-ÆÛh-º²Ûm-ÈàºÞ-TÛP-fºô-»ÛÅ-zôh-¼P-BôP-¿YôPÅ-GÝP-Fm-±ôGÅ-qºÛ-uÛ-Ez-iâP-VïºÛ-ºGm-ºDÞ¼-zŸïÅ-qºÛ-Ç+zÅ-ÅÞ-DôP-GÛÅ-ºôG-bà-zôh-mP-¾Å-hôm-GZï¼-zŸÛm-»ôh-q-¼ïh- GÝP-Fm-±ôGÅ-qºÛ-GŸôm-mÝ-¤mº-£ï¾-±ôGÅ-q-hï-mÛ-GŸôm-mݺÛ-hqÞP-ÁÝGÅ-¿km-qºÛ-±ôGÅ-q-ŸÛG-»Ûm-ŸÛP-hï-mÛ-M-mG-GÛ-ÆÛh-º²Ûm-ÈàºÞ-TÛP-fºô-GÛ-mÝÅ-ÁÝGÅ-ˆÛ-GŸÛ-¯-ŸÛG-ˆP-»Ûm-q-¼ïh- Gż-hÝ-zÇ+ô-zŸG-‚ãP-zºÛ-GÝP-Fm-±ôGÅ-qºÛ-GŸôm-mÝ-¤mº-£ï¾-±ôGÅ-qºÛ-uÛ-Ez-iâP-Vï-Ç+Ý-ŸzÅ- Èà-=âm-Èà-¶- mÛ-ºhÛ-¾ô-hGÝP-IPÅ-43hÝ-wïzÅ-ˆÛ-»ôh-q-hP- DôP-mÛ-M-mG-Èà-Ç~ï-ŸÛP-Vïm-mÅ-»Ûm-ŸÛP- xÛ-¾ô-1983¾ô-mÅ-z¸ÞP-DôP-GÛÅ-zôh-mP-xG-¾Å-GmP-»ôh-q-zTÅ-ˆÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-zŸG-

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།