M-mG-GŸÝP-GÛÅ-uÛ-±ôGÅ-zdm-¿ËÛPÅ-ˆÛ-Gmh-hôm-fh-„Àô-±zÅ-‚ïh-zŸÛm-»ôh-qü


2007-07-07
Share

{}ü üM-mG-GŸÝP-GÛÅ- Å-GmÅ-ˆÛ-ºGô-ºFÛh-hzP-º²Ûm-q-±ô¼- ¤Û-h¤PÅ-ˆÛ-ºhôh-„Àô-¤Û-DïPÅ-qºÛ-n¤-ºHã¼-Wï-Vï¼-ºIô-zŸÛm-qºÛ-Mã-Aïm-G®ô-zô-WÛ-»Ûm-Gž-dôGÅ-hGôÅ-qºÛ-z;º-M-zbP-¾ÞGÅ-M-mG-GŸÝP-ºƒï¾-HÛ-zMãh-¾¤-fôG-GmÅ-±ß¾-Çtï¾-»ôh-ºhÝG-TÛP- ºhÛ-mÛ-M-mG-mP-GÛ-uÛ-±ôGÅ-zdm-¿ËÛPÅ-ˆÛ-Gmh-hôm-fh-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-„Àô-±zÅ-‚ïh-ÁÝGÅ-Vï-¼Þ-ºIô-zŸÛm-qºÛ-¤Pôm-dGÅ-Gž-qô-ŸÛG-»Ûm-q-Gmh-hôm-h‚ï-ŸÛz-q-±ôÅ-PôÅ-º²Ûm-‚ïh-ˆÛ-»ôh-q-¼ïh- hï-»P-M-mG-GŸÝP-ºƒï¾-ÁÛm-ÈÐ-Gż-ºHã¼-¾Å-DP-GÛÅ-¼ïÅ-G¸º-Çtïm-qºÛ-ZÛm-Çtï¾-zºÛ-GmÅ-±ß¾-ŸÛG- M-mG-GÛ-M¾-Å-qï-TÛP-mÅ-w˼mÅÛ-Gż-Çtï¾-¾Å-DP-GÛÅ-¾ÞP-ºiïm-‚Å-q-hïºÛ-mP- M-mG-h¤¼-ÁôG-±ôGÅ-qºÛ-¾Å-‚ïh-hô-h¤-Çkï-±m-HÛ-hqôm-¼ÛGÅ-¤fô-IÅ- ÍôºÞ-h‚P-ÅÞP- GÛÅ-Å-GmÅ-ˆÛ-ºGô-ºFÛh-±ô¼- uÛ-±ôGÅ-zdm-¿ËÛPÅ-GmÅ-fzÅ-fh-¾Å-hôm-Çtäh-±h-Bô-qô-¾Å-¤ïh-qºÛ-ºGô-ºFÛh-±ô-mÛ-Gô-GmÅ-ºw¼-MãºÛ-V-Aïm-hP-¿km-¤ïh-q-zXôh-»ôh-q¼-¤-¸h- uÛ-zhï-¤Û-ÇoºÛ-„Àôm-Vïm-GŸôm-q- ¾ÛºÞ-TÛm-;ݺôÅ-IôP-GÅïz-Å-DÞ¾-mP-¤P-±ôGÅ-ˆÛ-Pô-Lô¾-hP-hï-zŸÛm-uÛ-±ôGÅ-ˆÛ-¸ÛPÅ-V-‚ãP-zºÛ-Mã-Aïm-hP- ¸ÛPÅ-V-hï-hG-GŸÛ-M- Vï-VßP-WÛ-»Ûm-Å-GmÅ-Zïm-dôG-qÅ-dôG-ŸÛz-‚-hGôÅ-qºÛ-z;º-M-zbP-»ôh-ºhÝG- M-mG-GÛ-¤Û-ºzô¼-¤P-Vï-z-hï- hq¾-º‚ô¼-»¼-MÅ-Vïm-qô-ºIô-zŸÛm-qºÛ-V-ÁÅ-hïºÛ-mP-±ßh-ˆÛ-¤ïh-TÛP- DôP-±ô-GmÅ-ÇePÅ-ºhÛºÛ-ºôG-ºhôh-„Àô-¤-±Û¤Å-qºÛ-n¤-ºHã¼-Wï-Gž-Wï-Gž-hÝ-Çeôm-zŸÛm-q-hï-mÛ-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-„Àô-±zÅ-‚ïh-»Þ¾-Vï-ÁôÅ-VGÅ-»ôh-q-hP- Zï-V¼-M-mG-GŸÝP-ºƒï¾-HÛ-fôG-mÅ-Çtï¾-zºÛ-zÇkô¤Å-ºzô¼-ŸÛG-GÛ-mP- M-mG-Eôm-»ôPÅ-ˆÛ-mP-xÛ-¾ô- 2005 ºÛ-¾ô¼-¤P-±ôGÅ-ˆÛ-Pô-Lô¾-hP- ½‰ôG-¸ÛPÅ-¾-ÅôGÅ-q-IPÅ-zMh-FÛ-zhÝm-ÇeôP-®¤-‚ãP-»ôh-q-Gž-ŸÛP- ºhÛ-mÛ-xÛ-¾ô- 2004 ¾ôºÛ-GmÅ-ÇePÅ-hP-zÇkݼ-m-zM-V-iâG-hP-IPÅ-VßP-iâG-®¤-HÛ-¤P-z-»Ûm-ºhÝG-¾- »P-hï-mÛ-xÛ-¾ô- 2003 ¾ôºÛ-GmÅ-±ß¾-hP-zÇkݼ-m-zM-V-¿S-zTß-®¤-HÛ-¤P-z-»Ûm-ºhÝG- h-z¼-HÛ-¤P-±ôGÅ-ˆÛ-Pô-Lô¾-hP- ½‰ôG-¸ÛPÅ-ˆÛ-GmÅ-±ß¾-hï-hG-¤P-Vï-z-¿+ôG-¸-¼Þ¾-ÅÞPÅ-fïzÅ-qºÛ-Å-GmÅ-ˆÛ-ºGô-ºFÛh-hP-±ôP-q-±ôÅ- ŸÛP-qºÛ-Å-ŸÛP-z®m-ºyôG-‚Å-q-¾-ÅôGÅ-mÅ-‚ãP-ŸÛP-»ôh-q-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-hôm-GZï¼-Tm-q-±ôÅ-PôÅ-º²Ûm-‚ïh-zŸÛm-»ôh-q-¼ïhü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།