M-mG-GÛ-hqôm-¼ÛGÅ-±ôÅ-&GôP-Å-¤VôG-¾-¤±m-Ǩh-ŸÝ-»Å-ÁÝGÅ-Vï-¼Þ-GbôP-GÛ-»ôh-qü


2007.05.10
&G

&G

{}ü ühï-»P-G¸º-wÞ¼-zÞºÛ-ZÛm-M-mG-xÛ-ÆÛh-¾Å-DP-GÛ-¤IÛm-±z-¤-TP-h‚ãÅ-ˆÛÅ-Mãm-¿km-HÛ-Gż-ºGôh-¿Ëm-±ôGÅ-fôG- &G ôP-Å-bØ-¾ºÛ-„À-¤-¤VôG-GÛÅ-z;º-¤ô¾-GmP-xôGÅ-hP-xG-¾Å-GmP-xôGÅ-±P-¤ºÛ-fôG-mÅ-zôh-hï-M-mG-mÅ-D-ƒ¾-GbôP-MãºÛ-h¤ÛGÅ-»Þ¾-º²Ûm-HÛ-»ôh-q¼-zdïm-±ôGÅ-q-ºi-¤Ûm-hP-º²¤-JÀÛP-»Þ¾-Iâ-DG-GÛÅ-hô-ÇoP-GmP-hGôÅ-q-hP-ºƒï¾-»Þ¾-Iâ-hï-hG-GÛÅ-M-mG-hz¼-HÛ-ºƒï¾-¾¤-¾-hGôPÅ-q-zŸïÅ-hGôÅ-¾ÞGÅ-ÅôGÅ-zXôh-»ôh-ºhÝG M-mG-GŸÝP-GÛÅ-Zï-zºÛ-¾ô-ÁÅ-mP- &G &GôP-Å-¤VôG-¾-D-Gbh-ˆÛ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-mÅ- xÛ-M¾-»Þ¾-Iâ-DG-GÛÅ- &G ôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-»Þ¾-Iâ-hï-±ôºÛ-mP-VÛzÅ-zNå¼-zBPÅ-Mã¼-hPôÅ-ÁÝGÅ-zMãh-GÅÞ¤-mÅ-ºGôG-Aïm-z¸ô-GÛ-»ôh-qºÛ-D¼-ü M-mG-GÛ-hqôm-¼ÛGÅ-ºi-¤Ûm-HÛÅ- &G &GôP-Å-¤VôG-¾-¤±m-Ǩh-ŸÝ-»Å-»P-hï-zÅ-ÁÝGÅ-Vï-¼Þ-GbôP-GÛ-»ôh-q-¼ïh-ü h-¼ïÅ- &G ôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-„Ëï¾-Wï¤-mP-zôh-hôm-Mz-Bô¼-±ôGÅ-qºÛ-¿Ëm-±ôGÅ-fôG-VÛzÅ-zNå¼-GmP-Mã¼-»P-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-ºGôG-Aïm-z¸ôÅ-mÅ-VÛzÅ-zNå¼-xÛ¼-ºfïm-GmP-hGôÅ-‚ãP-»ôh-q-¼ïh-ü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
༸གོང་ས་མཆོག་གིས་དགེ་འདུན་པ་ ༦༠ ལྷག་ལ་དགེ་སློང་གི་སྡོམ་པ་འབོགས་འཇོག་མཛད་པ།
བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་འོག་མའི་ནང་བོད་རྒྱའི་དཀའ་རྙོག་སེལ་བར་སྐུལ་འདེད་གཏོང་བའི་ཁྲིམས་འཆར་གཏན་འབེབས་བྱུང་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎