ºz¼-¤ºÛ-h;º-½‰ôG-DG-ºz¼-¤-¼P-ZÛh-mÅ-Åï¾-zTßG-hGôÅ-ŸïÅ-M-mG-GÛÅ-zÁh-ºhÝG


2007-07-11
Share

{}ü üº²¤-JÀÛP-¤Z¤-ºƒï¾-M¾-±ôGÅ-ˆÛ-uÛ-Ez-iâP-Vï-¤VôG-GÛ-h¤ÛGÅ-zž-Ç+Ý-±z- ÍÛ-z-¼-ÈÛ¤- Gï¤-Ç~ï-¼Û- ¤VôG-GÛÅ-M-mG-mP-G¸ÛGÅ-Ç+ô¼-wïzÅ-Ç+zÅ- ºz¼-¤Å-Å-DÞ¾-hïºÛ-zhï-ºWGÅ-ÆâP-Bôz-¾-Zïm-D-z¸ô-Mã-¤Ûm-ÇezÅ-ºz¼-¤ºÛ-h;º-½‰ôG-DG-ºz¼-¤-¼P-ZÛh-mÅ-Åï¾-zTßG-hGôÅ-ŸïÅ-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-zXôh-»ôh-q-¼ïh- º²¤-JÀÛP-¤Z¤-ºƒï¾-M¾-±ôGÅ-ˆÛ-iâP-Vï- „Ëm-;Û-¤Þm- ¤VôG-¾-ºz¼-¤ºÛ-Gmh-hôm-fh-ÇÀôz-Çeôm-ºzÞ¾-¤Dm- ÍÛ-z-¼-ÈÛ¤- Gï¤-Ç~ï-¼Û- ¤VôG-GÛÅ-ºz¼-¤ºÛ-iG-qôºÛ-GŸÝP-GÛÅ-ºz¼-¤ºÛ-mP-z¸P-xôGÅ-ˆÛ-ºHã¼-z-h¼-Çtï¾-GbôP-fzÅ-ÇÀh-hÝ-M-mG-GÛ-M¾-Å- qï-TÛP-mP-wïzÅ-Ç+zÅ-ºz¼-¤¼-Mãm-¼ÛP-ŸÛG-mÅ-Mz-Bô¼-‚ïh-¤Dm-M-mG-GÛÅ-ºz¼-¤ºÛ-iG-qôºÛ-ÆÛh-GŸÝP-hP-Í-¤ï-¼Û-;-hz¼-IôÅ-¤ô¾-h¼-Çtï¾-GbôP-fzÅ-‚Å-bï- Zï-hÝÅ-Í-¤ï-¼Û-;ºÛ-GŸÝP-GÛ-¿Ëô-Á¼-Íï-Áï-»ºÛ-Çkï-±m-HÛ-ºƒï¾-»ôh-hqôm-¼ÛGÅ-¤fô-IÅ-ÁÛG-hP-ºz¼-¤ºÛ-„Àôm-Vïm-ºGº-ÁÅ-¤W¾-ºyh-ˆÛÅ-¤Iôm-ºzôh-GmP-»ôh-q-¼ïh- »Ûm-mºP- M¾-±ôGÅ-ˆÛ-uÛ-Ez-iâP-Vï-¤VôG-GÛ-h¤ÛGÅ-zž-Ç+Ý-±z-¤VôG-GÛÅ- M-mG-GÛ-hqôm-¼ÛGÅ-DG-hP-¤W¾-ºyh-GmP-¾-Zï-zºÛ-Ç+zÅ-hï¼- ¤Z¤-ºƒï¾-M¾-±ôGÅ-ˆÛ-ÆâP-Bôz-¿Ëm-±ôGÅ-ˆÛÅ-ºz¼-¤¼-ºGôG-Lô¾-¾Å-ºGݾ-Gż-q-¯ô¤-Mã¼-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-hGG-q-Mz-ˆÛ-¼ïh-TïÅ-M-mG-GÛ-xÛ-ÆÛh-¿Ëm-DP-GÛ-¤IÛm-±z-q- TÛm-;P- »ÛÅ-zXôh-»ôh-q-¼ïh- Ç+zÅ-hï¼- ºz¼-¤-mÛ-M-mG-GÛ-EÛ¤-¤±ïÅ-M¾-Dz-GTÛG-»Ûm-qºÛ-V-mÅ-»Þ¾-hïºÛ-zdm-¿ËÛP-hP-hq¾-º‚ô¼-»¼-MÅ- ¤Û-¼ÛGÅ-wm-±ßm-hz¼-¤fÞm-qô-hP-¤Z¤-GmÅ-fÞz-qºÛ-¼ï-z-‚ïh-ˆÛ-»ôh-Ç+ô¼-hP- ºz¼-¤ºÛ-Gmh-hôm-DG-»Þ¾-hïºÛ-¤Û-¤P-¼P-ZÛh-mÅ-Åï¾-zTßG-hGôÅ-¾ÞGÅ-ˆP-zXôh-»ôh-q-¼ïhü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།