ºhÛ-¾ô-mÛ-M-mG-mP-1951¾ô-mÅ-z¸ÞP-Gm¤-GÁÛÅ-±-iôh-Vï-ÁôÅ-hï-VGÅ-»ôh-ºhÝG


2007.12.01

{}ü üºhÛ-¾ô-mÛ- M-mG-GÛ-Gm¤-GÁÛÅ-xÛ-¾ô- 1951 ¾ô-mÅ-z¸ÞP-Gm¤-GÁÛÅ-±-iôh-Vï-ÁôÅ-hï-VGÅ-»ôh-q- ¼ïÅ-G¸º-Çtïm-qºÛ-ZÛm-M-mG-GŸÝP-ºƒï¾-Gm¤-GÁÛÅ-zdG-hrh-DP-GÛ-¤IÛm-±z-¤- Tºô-¤ï»m- HÛÅ-zXôh-q-ŸÛG- M-mG-ZÛm-¼ïºÛ-Gż-ÁôG-mP-GmÅ-±ß¾-z;ôh-ºhÝG h-hÝP-¤IÛm-±z-¤-hïÅ- Gô-¾ºÛ-Gm¤-GÁÛÅ-ºHã¼-¿kôG-ºIô-zŸÛm-q-hïºÛ-ºôG-ºhÅ-qºÛ-¾ô-zTß-GTÛG-¼ÛP-M-mG-Eôm-»ôPÅ-ˆÛ-Gm¤-GÁÛÅ-¾-ºHã¼-¿kôG-xÛm-bï-iôh-±h-¤fô-¼Þ-ºIô-zŸÛm-»ôh-q-zXôh-ºhÝG-q-hP- hqï¼-m-xÛ-¹-hP-qô-mÅ- xÛ-¹-zTß-GTÛG-z¼-HÛ-iôh-±h-hï- uÛ¼-zbP-GÛ-iôh-±h-¾Å-^ÛG-¼Û-GTÛG-hP-IPÅ-VßP-GZÛÅ-®¤-HÛ-ºwï¾-MÅ-xÛm-»ôh-q-ºIï¾-zXôh-‚Å-ºhÝG ¾ô-Pô-ZÛ-ÁÝ-¯-¿SºÛ-¼ÛP- M-mG-GÛ-hq¾-º‚ô¼-È-TP-¤HôGÅ-±h-¥ã¼-qôºÛ-fôG-mÅ-ºwï¾-MÅ-ºIô-zŸÛm-q-hP-hÝÅ-¤±ßPÅ- M-mG-mÛ-Gô-¾ºÛ-Gm¤-GÁÛÅ-ˆÛ-±-iôh-Vï-¼Þ-ºIô-Aïm- bÛG-±Ð-Tm-HÛ-hÝG-½ÀPÅ-¤Dº-h‚ÛPÅ-ÅÞ-¤P-ÁôÅ-GbôP-¤Dm-HÛ-M¾-Dz-IÅ-ÁÛG-ˆP-»Ûm-q-¼ïhü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་མོན་གྷོ་འདོད་རྒུ་གླིང་བོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་སུ་ཆར་རླུང་དྲག་པོ་བརྒྱབ་འདུག
བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་དང་ཨ་རིའི་བོད་དོན་ཆེད་དམིགས་བསལ་འབྲེལ་མཐུད་པ་གཉིས་ཨ་རིའི་ཕྱི་སྲིད་ལས་ཁུངས་སུ་མཇལ་མོལ་གནང་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎