M-mG-GÛÅ-lݾ-ym-mÝÅ-ÁÝGÅ-ˆÛ-Gbô¼-Lô¾-¾-zŤ-ŸÛz-‚Å-bï-Vß-¤²ôh-Mz-»ôh-qü


2005.11.26

{}ü üºƒÛ-Vß-ºGG-GÅÞ¤-mÛ-º²¤-JÀÛP-mP-Vß-ÁÝGÅ-JÀôG-ºhôm-¾Å-GŸÛ-Vï-ÁôÅ-ÁÛG-»Ûm-q¼-PôÅ-º²Ûm-‚ïh-ˆÛ-»ôh-q-hP-ü Vß-¤²ôh-hï-Gż-MG-‚ïh-Ç+zÅ-Å-»ô¤-hP-lݾ-ym-mÝÅ-ÁÝGÅ-ˆÛ-Gbô¼-Lô¾-ÅôGÅ-¾-zŤ-ŸÛz-mm-qô-GmP-mÅ-ºV¼-ºGôh-‚Å-¾ÞGÅ-M-mG-GŸÝP-GÛ-GŸÝP-ºƒï¾-Gż-ÁôG-mP-GmÅ-±ß¾-zbôm-»ôh-q-¼ïh-ü hï-»P-Vß-¤²ôh-Gż-MG-GÛ-ºGm-DÞ¼-¤Dm-ͼ-¾Å-ºV¼-ºGôh-q-DG-TÛG-GÛÅ-GÅÞPÅ-q¼-GŸÛGÅ-m-ü G¾-bï-Gm¤-fôG-mÅ-lݾ-ym-mÝÅ-ÁÝGÅ-ˆÛ-Gbô¼-Lô¾-ŸÛG-Vß-¤²ôh-ˆÛ-fôG-fh-;¼-‚ãP-zºÛ-hzP-hÝ-zbP-z-»Ûm-m-ü Zïm-±zÅ-WÛ-»ôP-Gż-ÁôG-mP-Gž-z;ôh-‚Å-¤ïh-ˆP-ÉP-Ⱥï-hP- ¶âºÞ-Èm- Èà-qï-ŸÛP-Vïm-HÛ-M¾-Å-¾-ÅôGÅ-qºÛ-IôP-Eï¼-DG-¾-Gmôh-Bôm-Vïm-qô-¤Û-»ôP-Vïh-Vß-»Þ¼-Vïm-qô-¤P-qô-Gż-MG-‚Å-»ôh-Ç+ô¼-GÅÞPÅ-GmP-ºhÝG- ºƒÛ-Vß-ºGG-GÅÞ¤-HÛ-Vß-¤²ôh-xÛ-¾ô-1993 ¾ô¼-Gż-MG-ºGô-z®ßGÅ-ÁÛP-ü xÛ-¾ô-2009 ¾ô¼-¤WâG-zOÛ¾-fÞz-qºÛ-h¤ÛGÅ-»Þ¾-‚Å-»ôh-q-¼ïh-ü Vß-¤²ôh-Gż-MG-GÛ-ºIô-Iôm-¾-Í-¼ÛºÛ-^ô-¾¼-fï¼-ºzÞ¤-22 ®¤-‚ïh-ˆÛ-»ôh-TÛP-ü hï¼-zdïm-ºƒÛ-Vß-ºGG-GÅÞ¤-HÛÅ-Vß-¤²ôh-Gż-MG-GÛ-¾Å-ºV¼-ºhÛ-mÛ-ÁÛm-bà-ºIô-Iôm-Vï-¾-ü Dô¼-»ÞG-¾-Gmôh-º±ï-Vï-zºÛ-¼P-zŸÛm-»Ûm-q-¤-¸h-ü Vß-¾ôG-ÅôGÅ-ˆÛ-Zïm-±zÅ-WÛ-Vï-»ôh-¾ÞGÅ-ˆÛ-Bôm-zXôh-‚ïh-ˆÛ-»ôh-q-¼ïh-ü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོའི་དགོངས་གཞི་དང་མཐུན་པར་ཧུར་ཐག་བྱ་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་གནང་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎