M-mG-GÛÅ-‚P-;ô-¼Û-»ºÛ-BzÅ-zTô¾-z-¤Û-IPÅ-40¿Ëô-;ô-¼Û-»¼-ºIô-zBôh-ºWâG-Mãü


2007.12.30
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp

{}ü üM-mG-GÛ-M¾-Å-qï-TÛP-mP-GÛ-xÛ-M¾-HÛ-GŸÝP-±z-DP-mP-ƒôÅ-‚ô¾-»ôP-zºÛ-‚P-;ô-¼Û-»ºÛ-BzÅ-zTô¾-z-¤Û-IPÅ-40 M-mG-GŸÝP-GÛÅ-¿Ëô-;ô-¼Û-»¼-BzÅ-zTô¾-hÝ-ºIô-zBôh-‚ïh-hÝ-ºWâG-MãºÛ-ºV¼-GŸÛ-»ôh-q-hP-ºHã¼-¿kôG-hï-mÛ-xÛ-¾ô-2008 ¾ôºÛ-M¾-uÛºÛ-Íô-¾Û¤-qÛG-¯ïh-ºIm-M-mG-bà-±ôGÅ-ºIô-»ôh-qºÛ-Ç+zÅ-hï¼-M¾-uÛºÛ-uÛ-±ôGÅ-ˆÛÅ-M-mG-mP-ƒôÅ-‚ô¾-»ôP-zºÛ-‚P-;ô-¼Û-»ºÛ-BzÅ-zTô¾-z-n¤Å-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-‚P-;ô-¼Û-»¼-w¼-¯ÛÅ-vôh-‚ïh-q-º¤-»P-m-¿Ëô-;ô-¼Û-»¼-BzÅ-zTô¾-ŸÝ-z¼-GbôP-GÛ-¤ïh-qºÛ-Bôm-zXôh-iG-qô-‚ïh-zŸÛm-q-hï-ºGôG-fzÅ-ˆÛ-z¸P-xôGÅ-ˆÛ-n¤-ºHã¼-zÇem-q-ŸÛG-»Ûm-q-¼ïhü h-hÝP-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-‚P-;ô-¼Û-»ºÛ-Å-ºƒï¾-ºDï¾-zºÛ-M-mG-GÛ-Å-¤±¤Å-zMãh-hÝ-ÆâP-Bôz-ˆÛ-¾Å-hôm-h¤-zOGÅ-Vï-¼Þ-zbP-Çeï-xÛÅ-º‚ãP-‚P-;ô-¼Û-»ºÛ-¤Û-Åï¼-Å-¤±¤Å-hï-zMãh-M-mG-mP-ƒôÅ-‚ô¾-»ôP-¤Dm-ºGôG-fzÅ-‚-Mã-ÅôGÅ-‚P-;ô-¼Û-»ºÛ-ƒôÅ-‚ô¾-z-±ôÅ-M-mG-mP-»ôh-qºÛ-xÛ-M¾-HÛ-GŸÝP-±z-DP-mP-º²â¾-ŸÝGÅ-‚Å-bï-M¾-Dz-GÅÞ¤-q-ŸÛG-¾-BzÅ-zTô¾-hÝ-ºIô-»Þ¾-º±ô¾-fzÅ-‚ïh-qºÛ-‚ïh-fzÅ-hï-zŸÛm-z;G-ºGôG- ‚-MãºÛ-Vïh-hÝ-»Ûm-qºÛ-Ç+ô¼-¼ïÅ-G¸º-ZÛ-¤ºÛ-ZÛm-¿Ëô-;ô-¼Û-»ºÛ-»ô×m-Èz-Gż-ÁôG-GÛÅ-¾ÞP-ºiïm-‚Å-»ôh-q-¼ïhü ‚P-;ô-¼Û-»-mÅ-¤Û-h¤PÅ-ÇeôP-yG-¤P-qô-Å-¤±¤Å-zMãh-M-mG-mP-º²â¾-ŸÝGÅ-‚ïh-q-¤-¸hü M-mG-GŸÝP-GÛÅ-BzÅ-zTô¾-z-n¤Å-‚P-;ô-¼Û-»¼-¯ÛÅ-vôh-¤Û-‚ïh-qºÛ-Vïh-hÝ-M-mG-mP-GÛ-xÛ-M¾-¾Å-DÞPÅ-DG-mP-º²â¾-bï-¼Û¤-qÅ-fºï-¾ï×m-hP- ;ï¤-„Ëô-^Û-»- ÅôGÅ-¿Ëô-Á¼-Íï-ÁÛ-»ºÛ-M¾-Dz-DG-mP-BzÅ-zTô¾-hÝ-ºIô-z-hP-¤P-Vï-z-¿Ëô-;ô-¼Û-»-hP-Í-¼Û¼-Vz-ÆÛh-ˆÛ-BzÅ-zTô¾-º±ô¾-fzÅ-‚ïh-ˆÛ-»ôh-q-¼ïhü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
རྡོ་རྗེ་བཀྲ་ཤིས་ལགས་ཀྱི་གཅེན་མོ་མགོན་པོ་སྐྱིད་ཀྱིས་ཞུ་གཏུག་ལས་འགུལ་དང་འབྲེལ་ཉེན་རྟོག་པས་འཛིན་བཟུང་གིས་གཅར་རྡུང་བྱས་ཡོད་འདུག
བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
ཌན་མར་ཀི་རང་དབང་ལྡན་པའི་ཞིབ་འཇུག་ཐེབས་རྩ་དེ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་དང་ཐད་ཀར་འབྲེལ་བ་ཅི་ཡང་མེད་པ་གསལ་འདེབས་གནང་སོང་།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎