M-mG-GÛ-fºï-¤±ô-G®P-¤-z¸ô-Mã¼-Í-ÇKô¼-ºfï¼-ºzÞ¤-zTß-zŸÛ-ºIô-Iôm-GbôP-Mã-ü


2007.10.27
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp

{}ü üM-mG-GÛ-IôP-Eï¼- ÉP-Ⱥï- »Û-mÝz-‚P-xôGÅ-ÅÞ-»ôh-qºÛ-fºï-ŸïÅ-qºÛ-¤±ô-ŸÛG-G®P-¤-z¸ô-Mã¼- M-mG-GŸÝP-GÛÅ-Í-¼ÛºÛ-^ô-¾¼-ºfï¼-ºzÞ¤-zTß-zŸÛ-hP-xïh-;-®¤-ºIô-Iôm-GbôP-MãºÛ-Gž-zOGÅ-‚Å-ºhÝG fºï-ŸïÅ-ºzôh-qºÛ-¤±ô-hï-¤Û-¤P-GÛ-ºfÞP-VߺÛ-º‚ãP-DÞPÅ-»Ûm-¼ÞP- ºhÅ-qºÛ-¾ô-ÁÅ-mÅ-z¸ÞP-¤±ô-hïºÛ-mP-hP- hïºÛ-G»Å-G»ôm-zTÅ-q¼-Gh-ljÛGÅ-GP-‚ãP-G»ÞGÅ-q-ÅôGÅ-ˆÛ-Aïm-qÅ- fºï- ¤±ô-G®ôG-q-VGÅ-q-hP- ¤±ôºÛ-mP-¤±ô-¯ºÛ-¼ÛGÅ-ÁÛm-bà-wôm-Vïm-BïÅ-bï- ¤Pº-DÞ¾-HÛ-¤Û-¤P-±ô¼-ºfÞP-Vß-¤Û-ºhP-zºÛ-h;º-P¾-ºyh-zŸÛm-»ôh-q-¤-¸h- ¤±ô-hïºÛ-mP-µÅ-hÝG-»ôh-qºÛ-Aïm-HÛÅ-¤ÛºÛ-ºyôh-zÇeïm-¾ºP-Gmôh-±zÅ-z¸ô-GŸÛ-VGÅ-»ôh-q¼-zdïm- ¤±ô-hï-G®P-Åï¾-z¸ô-Mã¼-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-GôP-ŸÝÅ-hPÞ¾-ºzô¼-hï-hG-ºIô-ÅôP-GbôP-¯ÛÅ-‚ïh-ˆÛ-»ôh-q-hP- ¤±ô-G®P-Åï¾-z¸ô-zºÛ-¾Å-hôm-hï-hG-h-mÅ-z¸ÞP-¾ô-zMh-mÅ-zTߺÛ-mP-±ßh-V-±P-¾ïGÅ-Iâz-»ôP-zºÛ-¼ï-z-‚ïh-ˆÛ-»ôh-TÛP- »P-GmÅ-±ß¾-mP-¸Þ¼-hÝ-ºIï¾-zXôh-‚Å-q¼-GŸÛGÅ-m- GôP-ŸÝÅ-fºï-ŸïÅ-qºÛ-¤±ô-mÛ- M-Eôm-;Û-¾ô-¤Û-=¼-Iâ-zŸÛ-¤- 2400 ®¤-»ôh-qºÛ-¤±ô-ÁÛm-bà-Vïm-qô-hP- »Þ¾-Ç+ô¼-vô-ºV¤-q-Bôh-»Þ¾-ŸÛG-ˆP-»Ûm-¼ÞP- M-mG-mP-¤±ô-hïºÛ-Ç+ô¼-JÀïP-ÇÀôP-‚-Mã¼-Zïm-D-Vïm-qô-»ôh-TÛP- hï-ÇS-¤±ô-hï¼-GŸÝP-mÅ-zhG-GTïÅ-»G-qô-‚ïh-hGôÅ-qºÛ-zŤ-±ß¾-zbôm-¤Dm-DG-TÛG M-mG-GŸÝP-GÛÅ-º²Ûm-z¸ÞP-z®ôm-ºWâG-‚Å-qºÛ-GmÅ-±ß¾-»P-‚ãP-ºhÝG

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
རྒྱ་ནག་གིས་པཎ་ཆེན་དུ་བསྐོས་པ་རྒྱལ་མཚན་ནོར་བུས་བོད་ནང་གི་མདོ་སྟོད་ཁུལ་གྱི་ས་གནས་ཁག་ཅིག་ཏུ་ལྟ་སྐོར་དང་འབྲེལ་མཇལ་ཁར་འགྲོ་མཁན་ཚོར་རྒྱ་སྒོར་བརྒྱ་རེ་སྤྲོད་རྒྱུ་ཡིན་པ་བརྗོད་ཡོད་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎