zôh-mP-º²âGÅ-zCæm-¾Å-ºV¼-DG-GÛÅ-zôh-¤Û-n¤Å-¾-Gmôh-º±ï-Vïm-qô-z¸ô-GÛ-»ôh-qü


2007.12.10

{}ü üM-mG-GÛÅ-zôh-mP-»¼-MÅ-º²âGÅ-zCæm-¾Å-ºV¼-HÛ-Å-DÞ¾-mP-hÝ-GmÅ-zŸÛm-qºÛ-zôh-¼ÛGÅ-n¤Å-¾-Gmôh-º±ï-Vïm-qô-z¸ô-GÛ-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-z®m-‚ô¾-zôh-GŸÝP-GÛÅ-ljm-fôºÛ-mP-fï¼-zbôm-GmP-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-ºhÝG-ü ¼ïÅ-G¸º-¹-zºÛ-ZÛm-z®m-‚ô¾-zôh-GŸÝP-GÛÅ-ljm-fô-ŸÛG-xÛ-zOGÅ-GmP-zºÛ-mP- Gmh-hôm-¤P-qô-ŸÛG-z;ôh-GmP-»ôh-q-hP- hïºÛ-mP-mÅ-M-mG-¾-fï¼-zbôm-GmP-hôm-G®ô-zô-mÛ- M-mG-GÛÅ-zôh-mP-ºhÅ-qºÛ-hÝÅ-±ôh-mP-»¼-M¾-º²âGÅ-zCæm-HÛ-¾Å-hôm-¤P-qôºÛ-fôG-mô¼-ºFâ¾-Vïm-qô-zbP-»ôh-q-hP- mô¼-ºFâ¾-»ôP-GŸÛ-G®ô-zô-hï-mÛ-Å-GmÅ-ÅÞ-GmÅ-zŸÛm-zôh-¼ÛGÅ-n¤Å-¾-Å-DÞ¾-ºwï¾-M¾-hP-º²âGÅ-zCæm-¾Å-hôm-mP-ºi-¤Z¤-HÛ-fôG-mÅ-¤Z¤-ŸÝGÅ-GmP-Mã-G®ôÅ-qºÛ-fG-Vôh-ˆÛ-hzP-±h-vh-GmP-¤ïh-q-hï-»Ûm-qºÛ-Ç+ô¼-z®m-‚ô¾-zôh-GŸÝP-GÛ-xÛ-ºƒï¾-z;º-„Àôm-zÇem-q-±ï-¼ÛP-¤VôG-GÛÅ-GÅÞPÅ-ºhÝG-ü ljm-fô-hï-GºÛ-mP-M-mG-GÛÅ-zôh-fôG-hzP-º²Ûm-‚ïh-zŸÛm-qºÛ-ÁÝGÅ-Aïm-ºôG zôh-ˆÛ-¼ÛG-GŸÝP-hP-Dô¼-»ÞG-fôG-Gmôh-º±ï-¤P-qô-ŸÛG-zbP-»ôh-qºÛ-Gmh-hôm-z;ôh-GmP-»ôh-q-¼ïh-ºhÝG-ü ¿ËG-hôm-hÝ-ljm-fô-hï-GºÛ-mP-M-mG-GÛÅ-zôh-mP-»¼-MÅ-hP-º²âGÅ-zCæm-HÛ-¤ÛP-fôG-M-mG-GÛ-Å-DÞ¾-mÅ-zôh-mP-¤ï-ºDô¼-¿UGÅ-¾¤-Gż-z®ßGÅ-‚Å-qºÛ-XïÅ-ºƒÅ-ÅÞ-fÞm-¤ôP-¤-»Ûm-qºÛ-zôh-ˆÛ-VôÅ-¿km-ŸÛP-D¤Å-hï-»Þ¾-zÇ+ô¼-vô-ºV¤-zÅ-DïPÅ-qºÛ-Å-DÞ¾-¸P-¸ÛP-Tm-ŸÛG-bà-Hã¼-»ôh-q-ÅôGÅ-ˆÛ-Ç+ô¼-z®m-‚ô¾-zôh-GŸÝP-GÛ-ljm-fô-hïºÛ-mP-z;ôh-GmP-ºhÝG-ü M-mG-GÛÅ-zôh-mP-»¼-MÅ-º²âGÅ-zCæm-¾Å-ºV¼-DG-GÛÅ-zôh-¤Û-n¤Å-¾-Dï-wm-Vïm-qô-‚ãP-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-Mãm-¿km-fôG-mÅ-iÛ¾-zOGÅ-‚ïh-zŸÛm-q-zTÅ-ˆÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-ºhÝG-ü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
ང་ཚོས་རྒྱ་ནག་དང་བརྒྱུད་ལམ་གཞན་ཞིག་བརྒྱུད་ནས་འབྲེལ་ལམ་ཐབས་ཤེས་གནང་བཞིན་ཡོད། སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎