M-mG-GŸÝP-GÛÅ-¼ÛG-GmÅ-Gż-XïºÛ-Ç+zÅ-ˆÛ-hq¼-hPôÅ-ÅÞ-ºIï¤Å-Çeôm-‚ïh-Mãü


2006.11.22
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp

{}ü ü¼ÛG-GmÅ-Gż-XïºÛ-Ç+zÅ-ˆÛ-Ç+h-IGÅ-Vï-zºÛ-hq¼-DG-TÛG-G¸º-ºDô¼-ºhÛºÛ-G¸º-wÞ¼-zÞºÛ-ZÛm-M-mG-mP-xÛ-xôGÅ-ÅÞ-ºIï¤Å-Çeôm-‚-Mã-»Ûm-q-ºƒï¾-»ôh-hq¼-ºIï¤Å-Çtï¾-‚ïh-¤Dm-HÛÅ-GmÅ-±ß¾-xÛ¼-zOGÅ-‚Å-zŸG M-mG-GŸÝP-xôGÅ-mÅ-¼ÛG-GmÅ-Gż-XïºÛ-Ç+ô¼-HÛ-GmÅ-±ß¾-hP-hïz-hq¼-ÅôGÅ-xÛ-¾-ºIï¤Å-»Å-fôG-z;G-Çkô¤-‚ïh-¤ÞÅ-»Ûm-q¼-zdïm-h-¼ïÅ-Ç+zÅ-hïºÛ-hq¼-xÛ-xôGÅ-ÅÞ-ºIï¤Å-Çeôm-‚ïh-zTßG-»Å-hï-mÛ-Mãm-¿km-ŸÛG-¤Ûm-q¼-xÛ-xôGÅ-mÅ-»Ûh-VïÅ-GmP-GÛ-»ôh-q-¼ïh-ü hq¼-ºIï¤Å-Çeôm-‚ïh-¤Dm-Èà-Fïm-fïzÅ-¯-DP-GÛ-¤Iïm-±z-q-¤ïºÛ-¾ÛºÛ-GP-mÅ-ºIï¾-zXôh-‚Å-q¼- hq¼-hï-±ô-M-mG-GÛ-¾ô-MãÅ-fôG-È-TP-GÛ-G¾-ºGPÅ-Vïm-qô-hP-Ç+h-IGÅ-»P-Vïm-qô-»Ûm-ŸÛP.ü hq¼-hï-±ô¼-Í-ÇKô¼-ÇeôP-yG-¤P-qô-GmÅ-ˆÛ-»ôh-¾ÞGÅ-GÅÞP-zŸG M-mG-mP-¾ô-Pô-ÅÞ¤-TߺÛ-GôP-ºhÅ-IôPÅ-ÅÞ-xÛm-¸Ûm-qºÛ-M-mG-GÛ-ºGô-FÛh-¤ºô-®ï-bàP-GÛÅ-¼P-ZÛh-ˆÛ-hzP-VºÛ-ºfz-¯ôh-Vïh-¼ÛG-GmÅ-Gż-Xï-¸ï¼-zºÛ-lÝP-GTôG-ºyôG-GÅÞ¤-HÛ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-mÅ-ü M-mG-mP-¤Û-IPÅ-FÛ-yG-¤P-qô-Aïm-ºhÅ-ÅÞ-zbP-»ôh-qºÛ-D¼-ü ¤Û-IPÅ-¤P-qô¼-GhÝG-¢ôP-¤m¼-GTôh-zbP-mÅ-¾ô-Pô-zTß-®¤-¼ÛP-M-mG-¤Û-h¤PÅ-±ô¼-h;º-ÇkÝG-È-TP-GÛ-Vïm-qô-z¸ôÅ-»ôh-q-¼ïh-ü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།