zôh-ˆÛ-Dô¼-»ÞG-ÆâP-Bôz-Vïh-ºIô-Iôm-ÁÝGÅ-Vï-GbôP-MãºÛ-ºV¼-GŸÛ-»ôh-ºhÝG


2007-07-15
Share

{}ü ühï-»P-zôh-¼P-BôP-¿YôPÅ-ˆÛ-»¼-MÅ-hP-ü zTôÅ-zNå¼-±ôGÅ-VßP-GÛ-ºƒï¾-»ôh-¾Å-‚ïh-TÛG-mÅ-ºIï¾-zXôh-‚Å-q¼-¿e¼-mü zôh-mP-Dô¼-»ÞG-ÆâP-Bôz-‚Å-MãºÛ-¾Å-ºV¼-DôPÅ-ÅÞ-¼P-º‚ãP-ÁÛP-mGÅ-hP-ü ¯ï-ÁÛP-ü hï-zŸÛm-º‚ãP-zŸÛºÛ-Aïm-qÅ-Å-GŸÛºÛ-fôG-Gmôh-Bôm-¤Û-ºIô-z-ÅôGÅ-ˆÛ-Vïh-hzÞÅ-GŸÝP-mÅ-ºIô-Iôm-Í-ÇKô¼-fï¼-ºzÞ¤-GZÛÅ-hP-xïh-;-¿ËG-®¤-GbôP-Mã-»Ûm-ºhÝGü »P-GôP-ŸÝÅ-¾Å-‚ïh-hïÅ-ºV¼-GŸÛºÛ-Ç+ô¼-Gž-D-zbôm-»G-¾ü ¾ô-¿SºÛ-mP-ü zôh-¼P-BôP-¿YôPÅ-ˆÛ-Dô¼-»ÞG-ÆâP-Bôz-ˆÛ-¾Å-GŸÛºÛ-fôG-¤ºÛ-¾ô-¿SºÛ-mP-ü M-¤ÛºÛ-ÇKô¼-¤ô-fï¼-ºzÞ¤-zhÝm-mÅ-zMh-z¼-GbôP-Mã-»Ûm-¾ÞGÅ-ºIï¾-zXôh-‚Å-ºhÝGü uÛ¼-zbP-zôh-ˆÛ-¼P-º‚ãP-Å-GŸÛºÛ-VGÅ-zzÅ-ÅôGÅ-»G-qô-»ôh-ˆP-Dô¼-»ÞG-fôG-hô-wôG-‚ãP-±ï-¾Å-ÇÀ-qôºÛ-fôG-mÅ-GÅô-fÞz-ˆÛ-¤ïh-q¼-zdïm-fôG-¤-mÅ-¼P-º‚ãP-GÛ-Å-GŸÛºÛ-fôG-hô-ÇoP-hP-zhG-GTïÅ-»G-qô-‚ïh-hGôÅ-MãºP-G¾-Vïm-qô-»Ûm-qºÛ-Ç+ô¼-Å-GŸÛºÛ-zdG-hrh-q-±ôÅ-GÅÞPÅ-q-hP-ü VzÅ-TÛG-G¾-ÆÛh-ºƒï¾-»ôh-¾Å-DÞPÅ-±ôÅ- ºV¼-GŸÛ-hï-¾G-¾ïm-zÇe¼-fÞz-q-»Ûm-m-zôh-ˆÛ-Dô¼-»ÞG-¾-wm-fôGÅ-Vïm-qô-»ôP-MãºÛ-Ç+ô¼-¾ºP-hrh-ŸÛz-GmP-»ôh-ºhÝGü zôh-mP-hï-ÇS-hP-ü hïP-ÅP-»P-ÁÛP-mGÅ-GTôh-iïGÅ-‚Å-q-ÅôGÅ-ˆÛÅ-Å-GŸÛ-hP-ü ¯ï-ÁÛP-¾-È-TP-Gmôh-±z-z¸ôÅ-»ôh-q-hP-ü ¿ËG-q¼-hÝ-h-V-zôh-mP-¤Û-ºzô¼-wôm-Vï-GŸÛÅ-ÇtôÅ-‚Å-q-hP-ü º²âGÅ-Cæm-HÛ-¾Å-GŸÛ-M-Bïh-GbôP-zŸÛm-q-hïÅ-ˆP-¼P-zŸÛm-HÛ-Dô¼-»ÞG-hô-wôG-ºIô-GÛ-»ôh-q-¼ïhü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།