zôh-ˆÛ-»Þ¾-Ç+ô¼-vô-ºV¤-q-¤P-ÁôÅ-zBôh-»Þ¾-DG-GÛ-GÅP-uôh-Z¤Å-GÅô-‚ïh-Mãü


2007.12.18
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp

{}ü üzôh-¼P-BôP-¿YôPÅ-ŸïÅ-ºzôh-qºÛ-mP-»Þ¾-Ç+ô¼-vô-ºV¤-q-¤P-ÁôÅ-zBôh-»Þ¾-DG-GÛ-GÅP-uôh-Z¤Å-GÅôºÛ-Vïh-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-M-¤ÛºÛ-hPÞ¾-¾ô¼-‚ï-z-GTÛG-GbôP-ºV¼-»ôh-Ç+ô¼-D-ÅP-zôh-ˆÛ-M¾-Å-¿Ë-Å-mÅ-ÁÛP-ÈÐ-Gż-¾Å-DP-GÛÅ-GmÅ-±ß¾-Çtï¾-ºhÝG M-mG-M¾-»ôPÅ-»Þ¾-Ç+ô¼-vô-ºV¤-º²Ûm-BôP-GÛ-G®ô-º²Ûm-GŸôm-q- bà-T׺P- »ÛÅ-zôh-¼P-BôP-¿YôPÅ-ˆÛ-º²â^-zCæm-»¼-MÅ-GbôP-fzÅ-ÅÞ-M-¤ÛºÛ-hPÞ¾-¾ô¼-‚ï-z-zŸÛ-zTß-¸Þ¼-ºWôG-‚ïh-ˆÛ-»Ûm-ŸïÅ-hP-hPÞ¾-ºzô¼-hï-mÛ-zôh-mP-GÛ-»Þ¾-Ç+ô¼-vô-ºV¤-¾Å-hôm-»¼-MÅ-GbôP-Mã¼-zbP-zºÛ-hPÞ¾-ºzô¼-¤P-ÁôÅ-hï-»Ûm-¾Þ^-hP-hï-mÅ-M-¤ÛºÛ-hPÞ¾-¾ô¼-‚ï-z-GTÛG-»Þ¾-Ç+ô¼-vô-ºV¤-q-zBôh-»Þ¾-HÛ-GÅP-uôh-DG-Z¤Å-GÅôºÛ-Vïh-GbôP-Mã-»Ûm-¾Þ^-G¸º-¤ÛG-h¤¼-ZÛm-zôh-ˆÛ-»Þ¾-Ç+ô¼-vô-ºV¤-¾Å-hôm-»¼-MÅ-GbôP-xÛ¼-±ô^-qºÛ-±ô^-ºhÝ-ŸÛG-fôG-zXôh-ºhÝG ¤²ïÅ-ÇkÝG-¿km-qºÛ-zôh-ˆÛ-»Þ¾-¿YôPÅ-hP-zôh-ˆÛ-fÞm-¤ôP-¤-»Ûm-qºÛ-¼ÛG-GŸÝP-DG-¾-zdïm-mÅ-xÛ-M¾-z-hP-M-mG-mÅ-zôh-mP-»Þ¾-Ç+ô¼-vô-ºV¤-q-»ôP-¤Dm-Wï-¤P-hÝ-ºIô-zŸÛm-»ôh-q-¿e¼- ºhÛ-¾ô-GTÛG-qÞ¼-zôh-mP-»Þ¾-Ç+ô¼-vô-ºV¤-q-Å-»-zŸÛ-¿ËG-»ôP-zºÛ-±ôh-hqG-‚ïh-ˆÛ-»ôh-TÛP- hï-mÛ-Çk-¾ô-hP-¯ÛÅ-q-»Ûm-m-zM-V-64ºw¼-V-xÛm-q-¼ïh- bàÅ-T׺P- »ÛÅ-¤-ºôPÅ-q¼-zôh-hï-zŸÛm-»Þ¾-Ç+ô¼-vô-ºV¤-qºÛ-±ôP-¾Å-»¼-MÅ-Vïm-qô-ºIô-MãºÛ-wÞGÅ-z¸P-qô-»ôh-q-hP-M-mG-M¾-»ôPÅ-»Þ¾-Ç+ô¼-vô-ºV¤-º²Ûm-BôP-GÛÅ-xÛ-M¾-HÛ-»Þ¾-Ç+ô¼-vô-ºV¤-q-Çoï-Ám-‚ïh-¤Û-¤P-qô¼-¢ôP-zl¼-vôh-Mã-»Ûm-¾Þ^-ˆP-zXôh-ºhÝG- ¾ô-¿e¼-=ï-T׺P-¤fô-ÇÀôz-hP-G¸Û-Fôm-¤fô-ÇÀôz-DG-mÅ-fôm-qºÛ-xÛ-M¾-HÛ-Ç+h-»ÛG-¤Û-ºi-z-80ÁïÅ-¤Dm-Çoï-Ám-q-zôh-mP-¾Å-;-‚ïh-hÝ-»ôP-GÛ-»ôh-ºhÝG bàÅ-T׺P- »ÛÅ-mm-;ºï-¤fô-ÇÀôz-hP-qï-TÛP-GÛ-M¾-uÛºÛ-¤fô-ÇÀôz-mÅ-ˆP-Çoï-Ám-q-200 ®¤-¾-¢ôP-zl¼-vôh-Mã-»Ûm-¾Þ^-ˆP-zXôh-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-ºhÝGü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
རྒྱ་ནག་གིས་པཎ་ཆེན་དུ་བསྐོས་པ་རྒྱལ་མཚན་ནོར་བུས་བོད་ནང་གི་མདོ་སྟོད་ཁུལ་གྱི་ས་གནས་ཁག་ཅིག་ཏུ་ལྟ་སྐོར་དང་འབྲེལ་མཇལ་ཁར་འགྲོ་མཁན་ཚོར་རྒྱ་སྒོར་བརྒྱ་རེ་སྤྲོད་རྒྱུ་ཡིན་པ་བརྗོད་ཡོད་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎