M-mG-mÅ-xÛ-M¾-Gż-ºGôh-q-DG-TÛG-¿Ë-ż-ºEãG-®¤-ºIô-zBôh-‚ïh-hÝ-ºWâG-Mã-ü


2008-03-25
Share

{}ü ühï-¼ÛP-M-mG-GŸÝP-mÅ-xÛ-M¾-HÛ-Gż-ºGôh-q-zôh-ˆÛ-M¾-Å-¿Ë-źÛ-mP-GÛ-hPôÅ-»ôh-GmÅ-±ß¾-¤Eïm-dôGÅ-»ôP-ÇÀh-¿Ë-źÛ-mP-ºEãG-®¤-ºIô-zBôh-‚ïh-hÝ-zTßG-Mã-»Ûm-q-hP-»Ûm-mºP-Gż-ºGôh-q-n¤Å-¾-¼P-hzP-GÛ-ÇKô-mÅ-GmÅ-±ß¾-¤Dô-Iâz-‚ïh-qºÛ-¼P-hzP-¤ïh-q¼-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-Çoï-FÛh-‚-»Þ¾-hP-ºGô-FÛh-‚-»Þ¾-Dô-m-hP-¿ËG-q¼-hÝ-M-mG-GŸÝP-GÛ-ºhôh-xôGÅ-ˆÛ-GmÅ-±ß¾-n¤Å-¤Dô-Iâz-‚ïh-hGôÅ-ˆÛ-»ôh-q-¼ïhü M-mG-xÛ-ÆÛh-¿Ëm-DP-GÛ-¤IÛm-±z-q-V×Ûm-;P-GÛÅ-Gż-ºGôh-q¼ü P-±ôÅ-xÛ-M¾-Gż-ºGôh-q-10 ¿ËG-»ôh-q-ŸÛG-zôh-mP-GÛ-hôm-Aïm-ÁïÅ-dôGÅ-»ôP-Mã¼-zôh-hÝ-z¿e-z¼-ºIô-hÝ-ºWâG-MãºÛ-Gô-OÛG-‚ïh-zŸÛm-»ôh-q-hP-Gż-ºGôh-q-n¤Å-¼ïÅ-G¸º-¿ËG-qºÛ-ZÛm-fôm-zBôh-‚-Mã-»Ûm-¾ÞGÅ-hPü hï-zŸÛm-Gô-OÛG-‚ïh-¤Dm-HÛ-PôÅ-mÅ-FÛ¤Å-ºG¾-HÛ-‚-uôh-mP-Gôh-VGÅ-wôG-q-±ô¼-zT¼-ºiÛ-‚-Mã-hP-h-hÝP-T-hPôÅ-Gbô¼-zTô¤-hP-¤ï-zÆïG-GbôP-»Þ¾-HÛ-Å-GmÅ-ÅÞ-ºIô-Mã-»Ûm-¾ÞGÅ-zÁh-»ôh-q-¼ïhü h-hÝP-DôP-GÛÅ-Gż-ºGôh-qºÛ-h-¼ïÅ-ˆÛ-zôh-mP-GÛ-G¸ÛGÅ-Ç+ô¼-hï-zMãh-¿Ë-źÛ-mP-GÛ-hôm-Aïm-HÛ-zhïm-qºÛ-¼P-zŸÛm-Gô-dôGÅ-Åï¾-fÞz-qºÛ-»Ûh-VïÅ-»ôh-TïÅ-hP-h-hÝP-»P-zôh-mP-G¸ÛGÅ-Ç+ô¼-hÝ-zBôh-Mã¼-XïÅ-ÅÞ-I-OÛG-‚-Mã-»Ûm-ŸïÅ-zÁh-»ôh-q-¼ïhü »Ûm-mºP-zôh-mP-GÛ-GmÅ-±ß¾-¤Dô-Iâz-‚ïh-z¼-zBôh-¤Dm-HÛ-xÛ-M¾-Gż-ºGôh-q-¼Þ-DG-hï-mÛ-ZÛm-GÅÞ¤-¼ÛP-GÛ-hÝÅ-±ôh-»Ûm-q-hPü hïºÛ-mP-Gż-ºHã¼-¾Å-DP-DG-TÛG-GÛ-Gż-ºGôh-q-ZÝP-ÁÅ-¾Å-¤ïh-TÛPü ¿ËG-q¼-hÝ-hïºÛ-mP-wï-¼m-ÅÛ-Gż-ºHã¼-¾Å-DP-hP-hï-¤Ûm-Gż-ºHã¼-¾Å-DP-Vï-DG-GÛ-Gż-ºGôh-q-¤ïh-q-¼ïhü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།