fï-¶m-HÛÅ-¼P-z®m-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-±ï-M-mG-GÛÅ-hGôÅ-PïÅ-ˆÛ-‚-fzÅ-Çtï¾-Mã-ü


2007.10.31
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp

{}ü üfï-¶m-HÛÅ-¤Þ-¤fÞh-mÅ-¼P-z®m-HÛ-xôGÅ-ÅÞ-zBôh-fzÅ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-±ï-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-hGôÅ-PïÅ-ˆÛ-‚-fzÅ-zïh-uôh-‚-Mã-»Ûm-¾ÞGÅ-Zïm-zl-zbP-»ôh-q-¼ïh-ü hï-»P-G¸º-¿ËG-qºÛ-ZÛm-M-mG-GÛ-fï-¶m-¾Å-hôm-¿Ëm-DP-GÛ-¤IÛm-±z-q-»P-»ÛºÛ-mÅ-Gż-ºGôh-¿Ëm-±ôGÅ-fôG-GÅÞPÅ-m-ü M-mG-GŸÝP-GÛÅ-ŸÛ-zºÛ-fôG-mÅ-fï-¶m-M-mG-hP-GTÛG-ºHã¼-»ôP-MãºÛ-¾Å-hôm-DG-Çtï¾-Mã¼-ÁÝGÅ-zÇoôm-¤Þ-¤fÞh-mÅ-Mz-Mã-»Ûm-q-hP-ü fï-¶m-xôGÅ-mÅ-h-hÝP-»P-fï-¶m-¼P-z®m-»ôP-fzÅ-ˆÛ-¾Å-hôm-Çtï¾-Mã-¤±¤Å-ºWôG-¤-‚Å-±ï-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-¤ïÅ-M¾-GôP-zÞ-GTÛG-ºHã¼-HÛ-Vïh-hGôÅ-PïÅ-ˆÛ-‚-fzÅ-zïh-uôh-‚-Mã-»Ûm-¾ÞGÅ-GÅÞP-zŸG M-mG-GÛ-ÆÛh-º²Ûm-Èà-WÛm-fºô-»ÛÅ-h-¼ïÅ-Zï-hÝÅ-±ôGÅ-qºÛ-M-mG-h¤¼-ÁôG-±ôGÅ-qºÛ-M¾-»ôPÅ-±ôGÅ-Vïm-zTß-zhÝm-fôG-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-fï-¶m-fôG-º²Ûm-qºÛ-ÆÛh-WâÅ-Ç+ô¼-GÅÞP-zÁh-GmP-zºÛ-mP-ü M-mG-GŸÝP-GÛÅ-ŸÛ-zºÛ-fôG-mÅ-fï-¶m-M-mG-hP-GTÛG-ºHã¼-»ôP-MãºÛ-ÆÛh-WâÅ-¤Þ-¤fÞh-º²Ûm-Mã-»Ûm-q-zbôm-GmP-»ôh-q-hP-ü »Ûm-mºÛ-hïºÛ-fôG-fï-¶m-HÛ-ÆÛh-º²Ûm-Im-Éôºô-zm-HÛÅ-fï-¶m-hï-zŸÛm-h¤PÅ-G®ôºÛ-M¾-Dz-ÁÛG-»Ûm-q-hP-ü »Ûm-m-»P-M-mG-hï-zŸÛm-hzP-V-GTÛG-zÇkÝÅ-ˆÛ-¾¤-¾ÞGÅ-ºôG-hzP-º²Ûm-‚ïh-zŸÛm-qºÛ-zôh-mP-zôh-¤Û-±ô¼-ÇkÝG-¢ôP-¤m¼-GTôh-GbôP-GÛ-»ôh-qºÛ-D¼-ü M-mG-¼P-ZÛh-ˆÛ-¤Û-Åï¼-±ô¼-»P-h;º-P¾-¤P-qô-z¸ô-»Û-»ôh-q-¤-¸h-ü ŸÛ-zºÛ-Pô-Lô¾-HÛ-¤P-±ôGÅ-¾Å-ºGݾ-fôG-iG-Gmôm-‚ïh-¤Dm-HÛ-ºz¼-¤-¿e-zÞºÛ-M¾-Dz-ˆÛ-Mz-bà-¾PÅ-¤Dm-HÛ-M-mG-hP-fï-¶m-GP-ºi-‚Å-mÅ-GTÛG-ºHã¼-‚-hGôÅ-ˆÛ-¼ïh-h¤-ŸïÅ-M-mG-GÛ-ÆÛh-º²Ûm-HÛ-GÅÞP-zÁh-¾-¾m-ºhïzÅ-GmP-»ôh-q-¼ïh-ü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཆུ་མཛོད་གསར་སྐྲུན་ཆེད་བོད་ནང་གི་རེབ་གོང་ཕྱོགས་ཀྱི་སྡེ་བ་བདུན་གྱི་ས་ཞིང་བཙན་འཕྲོག་བྱེད་བཞིན་ཡོད་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎