Íñ²-Ç+ô¼-HÛ-hPôÅ-‚ãP-JÀôG-z½‰m-ŸÛG-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-zTh-ƒïGÅ-‚Å-XïÅ-zbôm-Mãü


2006-11-29
Share

{}ü üxÛ-M¾-¤Û-¼ÛGÅ-ˆÛÅ-z¸ô-Cæm-‚Å-qºÛ-Íñ²-Ç+ô¼-HÛ-hPôÅ-‚ãP-JÀôG-z½‰m-mP- &G ôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-¾-z;º-ºiÛ-ŸÝÅ-qºÛ-hݤ-zÞ-hï-zTh-ƒïGÅ-‚Å-XïÅ-ÅÞ-M-mG-GÛ-z½‰m-ºyÛm-fôG-zbôm-VôG-q-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-DÅ-¾ïm-‚Å-»ôh-q-¼ïhü hï-»P-Íñ²-Ç+ô¼-HÛ-hPôÅ-‚ãP-JÀôG-z½‰m-z¸ô-Cæm-GmP-¤Dm-Í-¤Û-¼Û-;-z- ¼×ô-„ˇ-Ç~Û¾-Ⱥï-¤×¼- »Ûm-ŸÛPü DôP-GÛÅ-º²¤-JÀÛP-GÛ-Íñ²-ZÛm-¤ô-ŸïÅ-q¼-ÆâP-z¯Û-ŸÝ-MãºÛ-hÝÅ-±ôh-hP-ÇezÅ-zÇeàm-¼ïÅ-G¸º-q-ÅPÅ-hP-Çtïm-qºÛ-ZÛm-M-mG-GŸÝP-ºƒï¾-HÛ-z½‰m-ºyÛm-ÅÛ-ÅÛ-=Û-¶Û-zMãh-¾¤-ÍP-10 qºÛ-fôG-Çeôm-Mã-»Ûm-ŸÛPü »Ûm-mºP-JÀôG-z½‰m-hïºÛ-mP- &G ôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-GÛÅ-ºIô-z-¤ÛºÛ-‚¤Å-Åï¤Å-G¾-ºGPÅ-Vïm-qô-»Ûm-qºÛ-Ç+ô¼-Ç+¼-¤-GZÛÅ-ˆÛ-z;º-ÇÀôz-GmP-z-hï-zTh-ƒïGÅ-‚ïh-hGôÅ-q-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-V-Aïm-zbôm-q-zŸÛm-DôP-GÛÅ-PôÅ-¾ïm-GmP-»ôh-q-¼ïhü hï-mÛ-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-ÇoP-Pô¼- &G ôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-mÛ-zôh-¤Û-¼ÛGÅ-ˆÛ-„À-ÆôG-¿e-zÞ-»Ûm-q¼-zdïm-mÅ-GP-ZÛh-¾-zôh-¤Û-±ôÅ-hh-GÝÅ-‚ïh-qºÛ-ÁÝGÅ-Aïm-z;G-ºGôG-‚Å-qºÛ-ÆÛh-WâÅ-ÁÛG-»Ûm-q-¼ïhü Íñ²-Ç+ô¼-HÛ-hPôÅ-ÁÝÅ-JÀôG-z½‰m-hïºÛ-mP-Íñ²-mh-q-hPü Ǩm-q-hPü Íñ²-ÇSôm-ºGôG-GÛ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-¤Dmü M¾-uÛºÛ-mP-GÛ-hzÞ-FÛh-ÅôGÅ-¾-ºGôÅ-mh-hïºÛ-fh-z;º-ºiÛ-ŸÝÅ-»ôh-q-¤-¸hü ¿ËG-q¼-hÝ-M-mG-GÛ-ºyôh-zÇeïm-„Àôm-Vïm-GŸôm-q-¶P-¾ÞP-lº-¾-z;º-ºiÛ-ŸÝÅ-qºÛ-Ç+¼-¤-ÅÞ¤-TߺÛ-¾Å-¼Û¤-ŸÛG-hPü &G ôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-¾-z;º-ºiÛ-ŸÝÅ-qºÛ-Ç+¼-¤-GZÛÅ-ˆÛ-¾Å-¼Û¤-ŸÛG-zTÅ-»ôh-q-¼ïhü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།