M-mG-¾-Gô-¤±ôm-±ôP-ºIï¤Å-z;G-ºGôG-hï-xÛ¼-ºfïm-»ôP-Vïh-ºzôh-Ç+ݾ-ŸÝÅ-ºhÝG


2006-12-19
Share

{}ü üM-mG-GŸÝP-GÛÅ-»ô-¼ôz-¤Z¤-ºƒï¾-OÛG-º²âGÅ-¾-»Þ¾-DG-GZÛÅ-z¼-HÛ-ºƒï¾-¾¤-fzÅ-WâÅ-ˆÛ-mÝÅ-ÇeôzÅ-GôP-ºwï¾-GbôP-MãºÛ-D-xôGÅ-ÅÞ-»ô-¼ôz-¤Z¤-ºƒï¾-OÛG-º²âGÅ-ˆÛÅ-M-mG-¾-VïÅ-hïP-¼zÅ-Tm-HÛ-Gô-¤±ôm-±ôP-ºIï¤Å-z;G-ºGôG-‚Å-qºÛ-fG-GTôh-xÛ¼-ºfïm-»ôP-zºÛ-²-iG-GÛ-ºzôh-Ç+ݾ-ŸÝÅ-»ôh-q-¼ïhü hï-»P-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-xÛ-¾ô-1989 ¾ôºÛ-qï-TÛP-Gm¤-zhï-ÇKô-¤ô-VïºÛ-fP-Vïm-HÛ-h¤PÅ-G®ôºÛ-ÇÀôz-yâG-fôG-iG-Gmôm-hP-h¤¼-GÅôh-Vïm-qô-zbP-z¼-zdïm-mÅ-»ô-¼ôz-¤Z¤-ºƒï¾-OÛG-º²âGÅ-ˆÛÅ-hÝÅ-hï-mÅ-z¸ÞP-M-mG-¾-VïÅ-»¼-fôm-Tm-HÛ-Gô-¤±ôm-¼ÛGÅ-±ôP-ºHã¼-‚-Mã-¤Ûm-qºÛ-ZïÅ-Vh-ˆÛ-fG-GTôh-GmP-z-ŸÛG-»Ûm-q-hPü »Ûm-mºP-hïP-Ç+zÅ-M-mG-hP-»ô-¼ôz-¤Z¤-ºƒï¾-OÛG-º²âGÅ-z¼-HÛ-xÛ-ºƒï¾-hP-±ôP-¾Å-ºƒï¾-¾¤-mÝÅ-q-¿km-q-ŸÛG-bà-Hã¼-»ôh-¼ÞP-GŸÛ-¯ºÛ-Gmh-hôm-hï-»ÛÅ-xôGÅ-GZÛÅ-ˆÛ-ºƒï¾-¾¤-Wï-ÇkÝG-bà-ºIô-zŸÛm-qºÛ-º‚ãP-¯-ŸÛG-ˆP-»Ûm-q-¼ïhü hï-»P-M-mG-xÛ-ÆÛh-¿Ëm-DP-GÛ-¤IÛm-±z-q-VÛP-;P-»ÛÅ-ºV¼-Tm-Gż-ºGôh-¿Ëm-±ôGÅ-fôG-¾ü h-V-M-mG-hP-»ô-¼ôz-¤Z¤-ºƒï¾-OÛG-º²âGÅ-GZÛÅ-fzÅ-WâÅ-ˆÛ-ºƒï¾-¾¤-ŸÛG-Hã¼-»ôh-q-hPü »Ûm-mºP-»ô-¼ôz-¤Z¤-ºƒï¾-OÛG-º²âGÅ-ˆÛÅ-h-hÝP-»P-hÝÅ-±ôh-»ô¾-¸Ûm-qºÛ-ÆÛh-WâÅ-¤Þ-¤fÞh-¾G-zÇe¼-‚ïh-ˆÛ-»ôh-q¼-zdïm-P-±ôºÛ-¼ï-z-¾-»ô-¼ôz-¤Z¤-ºƒï¾-OÛG-º²âGÅ-ˆÛÅ-M-mG-fôG-Gô-¤±ôm-±ôP-ºIï¤Å-z;G-zÇkô¤Å-‚Å-qºÛ-ÆÛh-WâÅ-xÛ¼-zÇkÝ-GmP-Çeï-M-mG-hP-»ô-¼ôz-¤Z¤-ºƒï¾-OÛG-º²âGÅ-z¼-G¾-VïºÛ-fzÅ-WâÅ-ˆÛ-ºƒï¾-¾¤-»G-qô-ŸÛG-bà-GôP-ºwï¾-ºIô-MãºÛ-¤fÞm-ºHã¼-Cæm-hGôÅ-qºÛ-Ç+ô¼-zÁh-»ôh-q-¼ïhü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།