Í-¼ÛºÛ-ÆÛh-º²Ûm-ºôÅ-h¤ÛGÅ-W×ôm-¤ï-;ïm-mÅ-M-mG-GŸÝP-¾-Bôm-zXôh-GmP-zü


2008-03-22
Share

{}ü üzôh-hÝ-‚ãP-hP-º‚ãP-zŸÛm-qºÛ-zôh-¤ÛºÛ-ŸÛ-zºÛ-Hïm-¾PÅ-¾-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-iG-Gmôm-‚Å-hP-‚ïh-zŸÛm-q¼-Í-¼ÛºÛ-uÛ-¤fÞm-±ôGÅ-qºÛ-ÆÛh-º²Ûm-ºôÅ-h¤ÛGÅ- W×ôm-¤ï-;ïm- HÛÅ-Gż-ºGôh-q¼-¾m-ºhïzÅ-GmP-ºhÝG M-mG-M¾-Dz-Vïm-qô-ŸÛG-GÛÅ-zôh-¤Û¼-GhÝG-¯çz-‚ïh-qºÛ-‚-uôh-¤Û-º±¤Å-q-hï¼-PôÅ-¾ïm-ŸÝ-fzÅ-¤ïh-q-¼ïh-TïÅ-hP- ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-¾-z¯Û-z;ݼ-PïÅ-q¼-hÝ-ŸÝ-hGôÅ-ŸÛP- zôh-M-GZÛÅ-ˆÛ-h;º-½‰ôG-ŸÛ-¤ô¾-¾¤-mÅ-Åï¾-fzÅ-‚-Mã¼-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-ºzh-z¯ôm-GmP-zºÛ-¼ï-z-»ôh- M-mG-GŸÝP-GÛÅ-iG-Gmôm-‚ïh-zŸÛm-qÅ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-¾-hô-wôG-ºIô-z-hP- º²¤-JÀÛP-mP-M-mG-GÛ-Vï-¤fôP-¾-Gmôh-Bôm-ºIô-GÛ-»ôh-q-¼ïh-TïÅ- Í-¼ÛºÛ-uÛ-¤fÞm-±ôGÅ-qºÛ-ÆÛh-º²Ûm-ºôÅ-h¤ÛGÅ- W×ôm-¤ï-;ïm- HÛÅ-Gż-ºGôh-q¼-GÅÞPÅ-GmP-ºhÝG xôGÅ-¤±ßPÅ-Í-¼ÛºÛ-¤P-G®ô-±ôGÅ-qºÛ-ÆÛh-º²Ûm-ºôÅ-h¤ÛGÅ-¿U¤- ÈÛ-¾-¼Û-;Û-¾Ûm-‡ïm- hP- „Ë-¼G-Íô-Ç~-¤- n¤-GZÛÅ-ˆÛÅ-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-zôh-mP-zôh-¤ÛºÛ-ŸÛ-zºÛ-Hïm-¾PÅ-¾-iG-Gmôm-‚Å-q¼-Bôm-zXôh-GmP-»ôh-q-¼ïh- ¿ËG-q¼-hÝ-Í-¼ÛºÛ-IôÅ-±ôGÅ-±ôGÅ-G®ô-¿U¤- mïm-ÅÛ-qï-¾ô-ÅÛ×-¤VôG-hP-IôÅ-±ôGÅ-ºfÞÅ-¤ÛºÛ-Ç+Ý-±z-±ôGÅ-q-ŸÛG-zŸÝGÅ-ÇK¼-l-¼¤-Å-¾¼-zT¼-mÅ-zôh-¤ÛºÛ-„À-m-¤ïh-qºÛ-hzÞ-FÛh- &u Û-mô¼- &G ôP-Å- &Bz Å-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-¤W¾-ºyh-GmP-z-¤-¸h- zôh-hôm-zhïm-qºÛ-ºfz-¯ôh-¾-Mz-Bô¼-hP- M-mG-GŸÝP-GÛÅ-iG-Gmôm-¾-Bôm-zXôh-ÁÝGÅ-Vï-GmP-»ôh-q-¼ïh-ü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།