M-mG-GÛ-¾ô-Gż-Ç+zÅ-¿+ôG-Qm-HÛ-‚-uôh-Çtï¾-Mã-¤ïh-TïÅ-ÇSôm-±ßh-mÅ-Zïm-zl-zbP-ºhÝG


2007-01-27
Share

{}ü üM-mG-GÛ-¾ô-Gż-Ç+zÅ-ÅÞ-dïm-ºƒï¾-¤±ôm-hôm-hÝ-¤Û-¤P-hP-GŸÝP-GÛ-hqôm-¼ÛGÅ-wm-±ßm-hz¼-¾G-dGÅ-vôh-¼ïÅ-hP- ¾ïm-¼ïÅ-‚ïh-qºÛ-¾¤-¾ÞGÅ-hï-zŸÛm-¿+ôG-zQm-vôh-MãºÛ-¼Þ¾-ÅÞP-GÛ-Ÿm-hzP-hÝ-¤-ÅôP-z-‚ïh-hGôÅ-ˆÛ-¼ïh-TïÅ-M-mG-GÛ-Èï-mm-ŸÛP-Vïm-HÛ-h¤¼-ÁôG-±ôGÅ-qºÛ-iâP-Vï- ŸÝÅ- ;ôP-Fâm-HÛÅ- M-mG-GÛ-h¤¼-ÁôG-±ôGÅ-qºÛ- hqôm-¼ÛGÅ-hP- ¾Å-‚ïh-¤fô-IÅ-±ô¼-ÇSôm-±ßh-mÅ-Zïm-zl-vh-»ôh-q-¼ïh- 1949¾ô¼- h¤¼-ÁôG-±ôGÅ-qÅ-M-mG-GÛ-ÆÛh-hzP-z¸ÞP-z-mÅ-z¸ÞP- ¿+ôG-z¸º-¿+ôG-zQm-vôh-MãºÛ-¼Þ¾-ÅÞP-GÛ-‚-uôh-¯-¤ïh-z¸ôÅ-»ôh-¼ÞP- 1980ºÛ-¾ô-¼zÅ-mÅ-z¸ÞP- M-mG-mP-Fô¤-¼ºÛ-hq¾-º‚ô¼-¾¤-¾ÞGÅ-fôG-zTôÅ-zNå¼-GbôP-»G-ºGô-z®ßGÅ-q-mÅ-z¸ÞP- ¼Þ¾-ÅÞP-HÛ- ‚-uôh-¾G-zÇe¼-‚ïh-MãºÛ-¼ÛGÅ-M-Ez-Vïm-qô-h¼-»ôh-q-¼ïh- M-mG-GÛ-Èï-mm-ŸÛP-Vïm-HÛ-h¤¼-ÁôG-±ôGÅ-qºÛ-iâP-Vï- ŸÝÅ- ;ôP-Fâm-HÛÅ- Dï-Å-zXôh-hôm-¿e¼-m- M-mG-mP- ¾ô-Gż-HÛ-hGº-Çeôm-Ç+zÅ- Æô¾-Mãm-HÛ-¾ÞGÅ-Æô¾-GŸÛ¼-z¸ÞP- h¤¼-ÁôG-±ôGÅ-qºÛ-hqôm-¼ÛGÅ-hP-¾Å-‚ïh- ¤Û-¤P-zTÅ-ˆÛ-hz¼-¾¾G-dGÅ-vôh-¼ïÅ-‚ïh-qºÛ-¤±ôm-hÝ- ¿+ôG-z¸º-¿+ôG-zQm-¾ïm-qºÛ-;Ým-uôh-h¼-Ez-xÛm-qºÛ-Aïm-HÛÅ- M-mG-GÛ-hq¾-º‚ô¼-ºwï¾-MÅ-hP- ÆÛh-º²Ûm- ÈàºÞ-WÛm-bºôºÛ-hGôPÅ-hôm-GŸÛ¼-z¸ÞP- hzÞ¾-xãG-V-ljô¤-¿km-qºÛ-uÛ-±ôGÅ-º²âGÅ-zCæm-GmP-MãºÛ-ºV¼-GŸÛ¼-ºGôG-Aïm-z¸ôÅ-»ôh-q-¼ïhü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།