M-mG-hP-;ï-m-^ºÛ-ºƒï¾-¾¤-¾-hô-wôG-±zÅ-Vïm-z¸ôÅ-»ôh-qºÛ-Zïm-zl-zbP-ºhÝG


2007.10.30

{}ü ü¼ïÅ-G¸º-¹-zºÛ-ZÛm- ;ï-m-^ºÛ-ÆÛh-„Àôm- ÅÛ=Û-w×ïm-ȼ-q×¼- ¤VôG-mÅ- zôh-ˆÛ-„À-m-¤ïh-qºÛ-hzÞ-ºFÛh- &u Û-mô¼- &G ôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-GŸÝP-ºƒï¾-HÛ-fôG-mÅ-¤W¾-ºyh-ŸÝÅ-q-hï¼- ¼ïÅ-G¸º-¤ÛG-h¤¼-ZÛm-M-mG-GŸÝP-mÅ- hïÅ-»Þ¾-Iâ-GZÛÅ-ˆÛ-ºƒï¾-¾¤-¾-hô-wôG-±zÅ-Vïm-z¸ôÅ-»ôh-qºÛ-Zïm-zl-zbP-»ôh-q-¼ïh- ;ï-m-^ºÛ-ÆÛh-„Àôm-¤VôG-mÅ- M-mG-GŸÝP-GÛÅ-Zïm-zl¼-¯ÛÅ-¤ïh-ˆÛÅ- ¼ïÅ-G¸º-¹-zºÛ-ZÛm- &G ôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-hP-¤W¾-ºyh-hÝÅ-»Þm-Ç+¼-¤-zŸÛ-zTß-®¤-¼ÛP-ŸÝÅ-GmP-»ôh-q-hP- ;ï-m-^ºÛ-GŸÝP-GÛÅ-ºhÛ-mÛ-¾ô-MãÅ-ˆÛ-¼P-zŸÛm-¿km-qºÛ-¤W¾-ºyh-TÛG-»Ûm-q-ºIï¾-zXôh-GmP-»ôh-q-¼ïh- ¼ïÅ-G¸º-¤ÛG-h¤¼-ZÛm-HÛ-qï-TÛP-hÝ-±ßGÅ-qºÛ-ºV¼-Tm-HÛ-Gż-ºGôh-¿Ëm-±ôGÅ-ÁÛG-GÛ-Ç+zÅ- M-mG-xÛ-ÆÛh-¾Å-DÞPÅ-ˆÛ-¤IÛm-±z-q- ¾ÛºÞ- WÛ»m-VÛºôÅ- ºhÛ-¿e-zÞºÛ-;ï-m-^ºÛ-‚-uôh-ˆÛÅ-M-mG-¤Û-h¤PÅ-ˆÛ-Åï¤Å-±ô¼-¾-Gmôh-Bôm-Vïm-qô-zbP-»ôh-¾- M-mG-hP-;ï-m-^ºÛ-ºƒï¾-¾¤-¾-hô-wôG-±zÅ-Vï-z¸ôÅ-»ôh-q-¼ïh-TïÅ-hP- h-hÝP-M-mG-GŸÝP-GÛ-¤IÛm-±z-q-hïÅ- M-mG-GŸÝP-GÛÅ-zôh-mÛ-M-mG-GÛ-V-ÁÅ-ÁÛG-»Ûm-q¼-PôÅ-º²Ûm-‚ïh-qºÛ-¾PÅ-xôGÅ-Gž-zÁh-‚Å-q-hP-£GÅ- &G ôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-mÛ-zôh-¼P-z®m-¯ôh-¾ïm-GmP-¤Dm-HÛÅ-D-ƒ¾-z-Zïm-±zÅ-Vï-z-ŸÛG-»Ûm-q-ÅôGÅ-ºV¼-Tm-HÛ-Gb¤-zÁh-DG-zB¼-z¹ôÅ-‚Å-Çeï- ;ï-m-^ºÛ-ÆÛh-„Àôm-HÛÅ- &G ôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-hP-¤W¾-ºyh-ŸÝÅ-q-hï-mÛ- M-mG-GÛ-mP-ÆÛh-¾-fï-‚ãÅ-‚Å-q-ŸÛG-»Ûm-qºÛ-Bôm-º²âGÅ-‚Å-»ôh-q-¼ïh- ºôm-ˆP-¼ïÅ-G¸º-¹-zºÛ-ZÛm- ;ï-m-^ºÛ-¼ÛG-GŸÝP-„Àôm-Vïm-Ç+Ý-ŸzÅ- Wï-Åôm-;ï-mÛ-¤VôG-GÛÅ- zôh-¤Û-±ô¼-VôÅ-hP-¼ÛG-GŸÝP-GÛ-¼P-BôP-º‚ãP-fzÅ-GmP-zŸÛm-qºÛ- &G ôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-¿e-zÞ-ŸÛ-zhï-ºzº-ŸÛG-hôm-GZï¼-GmP-¤Dm-ŸÛG-¾-¤±m-Ǩh-Bôm-zXôh-ÁÝGÅ-Vï-ŸÝ-zŸÛm-q-hïÅ-¼P-ZÛh-ˆÛ-¾-Gmôh-GŸÛ-¾Å-wm-fôGÅ-GP-»P-¤ïh-q-hï-º²¤-JÀÛP-Eôm-»ôPÅ-mÅ-¤Eïm-dôG-»ôP-zºÛ-¼ï-z-»ôh-TïÅ-GÅÞPÅ-»ôh-q-¼ïhü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་མུ་མཐུད་དུ་ཡོ་རོབ་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་བཞིའི་ནང་གཞུང་འབྲེལ་འཚམས་གཟིགས་དང་བོད་དོན་ཞུ་སྐུལ་གནང་བཞིན་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎