M-mG-GŸÝP-GÛÅ-Zï-ÈôP-ÆÛh-GŸÝP-mÅ-7G&G&GôP-Å-¤VôG-¾-fôPÅ-¤Vm-wÞ¾-m-¤Û-ºIÛGÅ-Zïm-zl-zbP-»ôh-ºhÝG


2004-12-28
Share

{}ü üM-mG-GŸÝP-GÛÅ-Zï-ÈôP-ÆÛh-GŸÝP-mÅ-zôh-¤ÛºÛ-VôÅ-ÆÛh-GZÛÅ-ˆÛ-„À-m-¤ïh-qºÛ-hzÞ-ºFÛh-7uÛ-mô¼-7GôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-¾-fôPÅ-¤Vm-¶Û-Å-wÞ¾-m-¤Û-ºIÛGÅ-Zïm-zl-zbP-»ôh-ºhÝG- hï-»P-M-mG-xÛ-ÆÛh-¾Å-DÞPÅ-ˆÛ-¤IÛm-±z-q- ¾ÛºÞ- WÛ»m-VÛºôÅ-ºV¼-Tm-HÛ-Gż-ºGôh-¿Ëm-±ôGÅ-ÁÛG-GÛ-Ç+zÅ- Zï-ÈôP-ÆÛh-GŸÝP-GÛÅ-bØ-¾ºÛ-„À-¤¼-fôPÅ-¤Vm-¶Û-Å-ºzÞ¾-MãºÛ-fG-GTôh-‚Å-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-P-±ô¼-º‚ô¼-ºy¾- P-±ôÅ-Zï-ÈôP-ÆÛh-GŸÝP-¾-Gmh-hôm-Gž-zÁh-ŸÝÅ-q-»Ûm- Zï-ÈôP-GÛ-PôÅ-mÅ-hô-mm-GmP-qºÛ-¼ï-z-»ôh-TïÅ-GÅÞPÅ-ºhÝG- 7GôP-Å-7BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-ºV¼-¾ôºÛ-xÛ-¹-zŸÛ-qºÛ-mP-Zï-ÈôP-hÝ-M¾-uÛºÛ-ŸÛ-zhïºÛ-¤Z¤-ºƒï¾-¿Ëm-±ôGÅ-ˆÛ-±ôGÅ-ºhÝ-ŸÛG-GÛ-fôG-VÛzÅ-zNå¼-Ghm-ŸÝ-GÅô¾-ºhïzÅ-ŸÝÅ-hôm-¿e¼- ±ôGÅ-ºhÝ-hïºÛ-fôG-GÅÞP-zÁh-°¾-MãºÛ-¤²h-ºV¼-»ôh-q-¼ïh- M-mG-GŸÝP-GÛÅ- 7GôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-¾-fôPÅ-¤Vm-¶Û-Å-wÞ¾-m-ºIÛGÅ-¤Ûm-Ç+ô¼-Zï-ÈôP-GŸÝP-¾-Bôm-zXôh-ŸÝÅ-qºÛ-GmÅ-±ß¾-hï-mÛ- fï-¶m-HÛ-ÆÛh-º²Ûm-¸Þ¼-q- ¾×Û-bP-Èà»Û-¾- Zï-ÈôP-hÝ-wïzÅ-MãºÛ-VôG-¤Vm-wÞ¾-m-ºIÛG-¤Ûm-fh-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-Zï-V¼-Zï-ÈôP-¾-Bôm-zXôh-ÁÝGÅ-Vï-ŸÝÅ-qºÛ-XïÅ-ÅÞ-‚ãP-z-ŸÛG-»Ûm-ŸÛP- »Ûm-m-»P- fï-¶m-HÛ-ÆÛh-º²Ûm-¸Þ¼-q-Ç+Ý-ŸzÅ- ¾×Û-bP-Èà-»Û-¾-Zï-ÈôP-GŸÝP-GÛ-fôPÅ-¤Vïm-¶Û-Å-wÞ¾-z-¤-¸h- ¼ïÅ-G¸º-¹-z-mÅ-ºGô-z®ßGÅ-Çeï-G¸º-ºDô¼-GTÛG-¼ÛP-DôP-Zï-ÈôP-hÝ-º±¤Å-G¸ÛGÅ-GmP-Mã-»Ûm-ºhÝG

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།