M-mG-GŸÝP-GÛÅ-»ï-ÁݺÛ-„À-Vïm-¾-bØ-¾ºÛ-„À-¤-¤W¾-Mã-¤ïh-qºÛ-Zïm-zl-zbP-ºhÝG


2007.11.01
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp

{}ü ühï-¼ÛP-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-»ï-ÁݺÛ-„À-Vïm-¤VôG-¾-7zôh-¤ÛºÛ-hzÞ-FÛh-uÛ-mô¼- &G ôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-¤W¾-ºyh-ŸÝ-Mã-¤ïh-q-hP-„À-Vïm-¤VôG-GÛ-bØ-¾ºÛ-„À-¤-hP-¤W¾-ºyh-ŸÝ-MãºÛ--ºV¼-GŸÛ-hï-»ÛÅ-M-mG-hP- ¶ï-‡Û-Dïm-Ghm-źÛ-z¼-HÛ-ºƒï¾-¾¤-¾-Gmôh-Bôm-ºIô-Mã-»Ûm-¾ÞGÅ-ˆÛ-Zïm-zl-zbP-»ôh-q-¼ïhü hï-»P-¼ïÅ-G¸º-¿ËG-qºÛ-ZÛm-»ï-ÁݺÛ-„À-Vïm-HÛ-Ghm-Å- ¶ï-‡Û-Dïm-HÛ-GmÅ-±ß¾-º‚ãP-DÞPÅ-ŸÛG-GÛÅ-»ï-ÁݺÛ-„À-Vïm- qôz-Ç~ï-mï-^ÛG-¤VôG-GÛÅ-¼ÛP-¤Ûm-xÛ-¹-12 qºÛ-±ïÅ-13 ZÛm-zôh-¤ÛºÛ-hzÞ-FÛh- &G ôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-hP-Ç+Ý-ÇKï¼-HÛ-¤W¾-ºyh-GmP-GÛ-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-GÅÞP-»ôh-q-zdïm-hï-¼ÛP-M-mG-xÛ-ÆÛh-¿Ëm-DP-GÛ-¤IÛm-±z-q- ¾ÛºÞ-Tm-Fºô-»ÛÅ-P-±ô-M-mG-xôGÅ-mÅ-„À-Vïm-¤VôG-GÛÅ-M-mG-¤Û-h¤PÅ-ˆÛ-Åï¤Å-±ô¼-¾-Gmôh-º±ï-ºIô-zºÛ-xG-¾Å-¼ÛGÅ-¤Û-GmP-z-hP-hï-¾Å-„À-Vïm-¤VôG-mÅ-D-»ôh-¾G-»ôh-ˆÛ-‚-fzÅ-º²Ûm-qºÛ-fôG-mÅ-M-mG-z¼-HÛ-ºƒï¾-z-»¼-MÅ-»ôP-fzÅ-ˆÛ-»Ûh-VïÅ-Cæm-fÞz-q-GmP-MãºÛ-¼ï-z-‚ïh-ˆÛ-»ôh-TïÅ-zÁh-»ôh-q-¼ïhü M-mG-xôGÅ-mÅ-hÝÅ-dG-bà-7GôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-VôÅ-xôGÅ-ˆÛ-hzÞ-FÛh- TÛG-¤-»Ûm-q¼-zôh-¼P-z®m-HÛ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-¤Dm-HÛ-¤ïÅ-M¾-D-ƒ¾-GbôP-¤Dm-ŸÛG-»Ûm-qºÛ-Bôm-zXôh-‚ïh-q-¤-¸hü ¿ËG-q¼-hÝ-Zï-zºÛ-ºV¼- ÍôÅô-=ô-¾Û-»- hP- ºW¼-¤-mÛ- Í-¤Û-¼Û-;ü Dï-m-^-zTÅ-º²¤-JÀÛP-GÛ-hzÞ-FÛh-zŸÛÅ-¤W¾-ºyh-ŸÝÅ-q-hï¼-M-mG-GŸÝP-hï-zÅ-DôP-Fô-Vïm-qô-‚ïh-zŸÛm-»ôh-q-¼ïhü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
རྡོ་རྗེ་བཀྲ་ཤིས་ལགས་ཀྱི་གཅེན་མོ་མགོན་པོ་སྐྱིད་ཀྱིས་ཞུ་གཏུག་ལས་འགུལ་དང་འབྲེལ་ཉེན་རྟོག་པས་འཛིན་བཟུང་གིས་གཅར་རྡུང་བྱས་ཡོད་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎