fï-¶m-mÅ-¯-FÛ¤Å-¾-zNå¼-zTôÅ-‚-Mã¼-M-mG-GÛÅ-Pô-Lô¾-HÛ-Zïm-zl-zbP-»ôh-qü


2006-09-27
Share

{}ü üM-mG-GÛ-fï-¶m-¾Å-hôm-¿Ëm-DP-GÛ-¤IÛm-±z-q-¾ÛºÛ-¶ôh-h‚ÛºÛ-mÅ-G¸º-¿ËG-qºÛ-ZÛm-GÅÞP-z¼-ü xÛ-¹-hGÝ-qºÛ-±ïÅ-24ZÛm-fï-¶m-HÛ-ÆÛh-º²Ûm-Im-Éôºô-zm-mÅ-fï-¶m-HÛ-¯-FÛ¤Å-mP-»ôh-qºÛ-zhG-hzP-GÛ-hôm-±m-DG-¾-zNå¼-zTôÅ-‚-hGôÅ-¾ÞGÅ-ˆÛ-Ç+h-V-zÁh-»ôh-q-hïºÛ-fôG-mÅ-ü Im-Éôºô-zm-HÛÅ-hï-ÇSôm-DÅ-¾ïm-‚Å-q-n¤Å-ÇÀ¼-»P-Mz-zNå¼-‚Å-q-¼ïh-TïÅ-zXôh-»ôh-ºhÝG M-mG-GÛ-fï-¶m-¾Å-hôm-¿Ëm-DP-GÛ-¤IÛm-±z-q-¾ÛºÛ-¶ôºô-h‚ÛºÛ-mÅ-¤Þ-¤fÞh-ºIï¾-zXôh-‚Å-q¼-GŸÛGÅ-m-ü fï-¶m-HÛ-ÆÛh-º²Ûm-Im-Éôºô-zm-mÛ-fï-¶m-¼P-z®m-HÛ-¿e-z-¤FïGÅ-qô-º²Ûm-¤Dm-ŸÛG-»Ûm-q-hP-ü Dô-qÅ-fï-¶m-hï-zŸÛm-¤ïÅ-M¾-HÛ-¤Pº-DôPÅ-mÅ-D-ƒ¾-GbôP-fzÅ-‚ïh-ˆÛ-»ôh-qºÛ-D¼-ü Im-Éôºô-zm-mÛ-»Ûh-VïÅ-‚ïh-Å-¯-z-mÅ-¤Ûm-qºÛ-Vz-ÆÛh-q-ŸÛG-»Ûm-¾ÞGÅ-hP-ü h-hÝP-¤IÛm-±z-q-¾ÛºÛ-mÅ-¤Û-ÅÞ-ºi-ŸÛG-GÛÅ-fï-¶m-M-mG-GÛ-¤Pº-ºôG-mÅ-D-ƒ¾-GbôP-MãºÛ-‚-uôh-Çtï¾-±ï-¤ï-¯ïh-¯ï-z-ŸÛG-»Ûm-qÅ-hï¼-¤WâG-ºƒÅ-Pm-q-¾Å-fôz-Mã-¤ïh-¾ÞGÅ-zXôh-ºhÝG M-mG-GÛ-fï-¶m-¾Å-hôm-¿Ëm-DP-GÛ-ºGm-º²Ûm-¾ÛºÛ-¶ôh-h‚ÛºÛ-mÅ-±ïÅ-27HÛ-Gż-ºGôh-¿Ëm-±ôGÅ-fôG-¤Þ-¤fÞh-zXôh-q¼-ü h-¿eºÛ-V¼-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-fï-¶m-JÀÛP-ym-mP-¯-FÛ¤Å-¾-zNå¼-zTôÅ-ˆÛ-Gmh-hôm-ºwï¾-xôGÅ-¾-¿e-ŸÛz-‚ïh-¤ÞÅ-»Ûm-q-zXôh-zŸG-

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།