Í-¼ÛºÛ-ÆÛh-º²Ûm-mÅ-&GôP-Å-¤VôG-¤W¾-ºyh-ŸÝÅ-q-hï-ºôÅ-ŸÛP-º±¤Å-q-ŸÛG-¼ïhü


2007.10.16
&G

&G

{}ü üM-mG-GÛÅ-M-mG-hP-Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-hz¼-HÛ-ºƒï¾-z¼-Gmôh-Bôm-ºIô-MãºÛ-Zïm-zl-GbôP-¤Ûm-¾-¤-¿eôÅ-q¼ü Í-¼ÛºÛ-ÆÛh-º²Ûm-wô-ƒP-h;¼-qôÅ-¼ïÅ-G¸º-¤ÛG-h¤¼-ZÛm-ÆÛh-º²Ûm-„ËàÁÛ-¤VôG-GÛÅ- &G ôP-Å- &Bz Å-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-¤W¾-ºyh-ŸÝ-MãºÛ-Gmh-hôm-hï-ºôÅ-ŸÛP-º±¤Å-q-ŸÛG-»Ûm-Ç+ô¼-GÅÞPÅ-zŸGü Í-¼ÛºÛ-ÆÛh-º²Ûm-„ËàÁÛ-¤VôG-hP-Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-IôÅ-±ôGÅ-ˆÛ-ºfÞÅ-¤Û-n¤-q-±ôÅ-¼ïÅ-G¸º-¿ËG-qºÛ-ZÛm-ºhÛ-G-M¾-Å-¶-ÁÛP-=ôm-mP-zôh-ˆÛ-„À-m-¤ïh-qºÛ-hzÞ-FÛh- &u Û-mô¼- &G ôP-Å- &Bz Å-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-¾-GÅï¼-HÛ-dGÅ-¤ºÛ-G¸ïPÅ-dGÅ-ºzÞ¾-GmP-Mã-»Ûm-q-hï¼-M-mG-GÛÅ-DôP-Fô-Vïm-qô-‚ïh-ˆÛ-»ôh-TÛP.ü M¾-Å-qï-TÛP-mP-M-mG-GÛ-xÛ-ºƒï¾-„Àôm-Vïm- »×P-Tï-=Û- »ÛÅ- Í-¤Û-¼Û-;Å-È-TP-mô¼-ºFâ¾-Vï-zºÛ-I-OÛG-hï-xÛ¼-ºfïm-‚ïh-hGôÅ-qºÛ-hGôÅ-ºhÝm-P-±ôÅ-zbôm-HÛ-»ôhü hïÅ-M¾-uÛºÛ-ºƒï¾-zºÛ-¯-hôm-hP-ºG¾-HÛ-»ôh-q-hP.ü M-mG-¤Û-h¤PÅ-ˆÛ-Åï¤Å-±ô¼-¾-Gmôh-Bôm-‚ãP-»ôh-q-¤-¸hü M-mG-GÛ-mP-ÆÛh-¾-fï-‚ãÅ-‚Å-q-ŸÛG-¼ïh-TïÅ-GÅÞPÅ-ºhÝGü ÆÛh-º²Ûm-wô-ƒP-h;¼-qôºÛ-¤IÛm-±z-q- =ô-mÛ-w×ï¼ï-=ô- »ÛÅ- M-mG-GÛ-„Àô-º±z-»ôh-q-P-±ôÅ-ÁïÅ-dôGÅ-»ôhü ºôm-ˆP-IôÅ-±ôGÅ-ˆÛ-G¸ïPÅ-dGÅ-ºzÞ¾-zŸïÅ-¤²h-ÇKô-±P-¤ºÛ-fôG-ÆÛh-º²Ûm-„ËàÁÛ-¤VôG-wïzÅ-ˆÛ-»ôh-q-hP.ü hïºÛ-ÇSôm-¾ºP- &G ôP-Å-bØ-¾ºÛ-„À-¤-¤VôG-fïPÅ-¤P-qô-¤W¾-ºyh-ŸÝÅ-GmP-»ôh-q-hP-h-¼ïÅ-zB¼-hÝ-¤W¾-ºyh-ŸÝ-¤Û-hGôÅ-qºÛ-Mã-¤±m-¤fôP-GÛ-¤Û-ºhÝG-TïÅ-ºIï¾-zXôh-GmP-zŸGü »P-ÆÛh-º²Ûm-wô-ƒP-h;¼-qôºÛ-¤IÛm-±z-qÅ- hï-mÛ-VôÅ-xôGÅ-ˆÛ-hzÞ-FÛh-TÛG-hP-¿Ëm-hÝ-¤W¾-ºyh-ŸÝ-Mã-»Ûm-q-hP.ü hqï¼-m-M¾-Dz-ˆÛ-hzÞ-FÛh-TÛG-hP-¿Ëm-hÝ-¤W¾-ºyh-ŸÝÅ-q-ŸÛG-¤-¼ïh-TïÅ-GÅÞPÅ-ºhÝGü Í-¤Û-¼Û-;Å- &G &GôP-Å-¤VôG-¾-VïÅ-zÇeôh-ŸÝÅ-GmP-Mã-»Ûm-q-hï¼-Pô-Lô¾-¤±ôm-xÛ¼-M-mG-GÛÅ-¼ïÅ-G¸º-¿ËG-qºÛ-ZÛm-Í-¼ÛºÛ-hGôÅ-ºhÝm-GŸÛ-z¸ÞP-ÍÛ-¼m-HÛ-Gmh-hôm-fôG-M¾-uÛºÛ-ºfz-WâÅ-ˆÛ-¿Ëm-±ôGÅ-ÁÛG-GmP-MãºÛ-ºV¼-GŸÛ-»ôh-q-hï-mÅ-xÛ¼-ºfïm-‚Å-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼- Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-xÛ-ºƒï¾-¿Ëm-DP-GÛ-hqôm-¼ÛGÅ-ÁÛG-GÛÅ-GÅÞPÅ-zŸGü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
ང་ཚོས་རྒྱ་ནག་དང་བརྒྱུད་ལམ་གཞན་ཞིག་བརྒྱུད་ནས་འབྲེལ་ལམ་ཐབས་ཤེས་གནང་བཞིན་ཡོད། སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎