M-mG-GŸÝP-GÛÅ-VôÅ-¾-hh-¤ôÅ-‚ïh-¤Dm-±ô¼-¼ôGÅ-wm-‚-MãºÛ-ºhôh-q-»ôh-q-zÁh-ºhÝG


2007.12.19

{}ü üVôÅ-¾-hh-q-¯-z-mÅ-¤Û-‚ïh-¤Dm-M-mG-h¤¼-ÁôG-±ôGÅ-qÅ- h;º-P¾-ºôG-±ßh-qºÛ-»Þ¾-mP-GÛ-VôÅ-¾-hh-¤ôÅ-‚ïh-¤Dm-±ô¼-¼ôGÅ-wm-‚-MãºÛ-ºhôh-q-»ôh-Ç+ô¼-M-mG-GÛ-ÆÛh-º²Ûm-Èà-TÛP-bºôÅ-zXôh-q-M-mG-GŸÝP-ºƒï¾-ŸÛm-ÈÑ-Gż-¾Å-DP-GÛÅ-D-Å-¾ÞP-ºiïm-‚Å-ºhÝGü Vz-ÆÛh-TßÅ-ˆÛ-Mãm-¾Å-±ôGÅ-ºhݺÛ-Ç+zÅ-VôÅ-¾ÞGÅ-Ç+ô¼-HÛ-Gmh-hôm-fôG- ÆÛh-º²Ûm-Èà-TÛP-bºôÅ-Gb¤-zÁh-GmP-»ôh-q-hP.ü DôP-GÛÅ-h¤¼-ÁôG-±ôGÅ-q-hP.ü GŸÝP-GZÛÅ-mÅ-VôÅ-¾-hh-¤ôÅ-‚ïh-¤Dm-¤Û-h¤PÅ-±ô¼-h;º-P¾-»ôh-Ç+zÅ-¼ôGÅ-wm-hP-DôP-±ôºÛ-zhï-ÇkÝG-¾-¿e-dôGÅ-‚-Mã-»Ûm-ŸïÅ-hP.ü »P-ÆÛh-º²Ûm-Èà-»ÛÅ-VôÅ-¾ÞGÅ-±ôGÅ-q-DG-GÛÅ-¼P-±ßGÅ-¿km-qºÛ-ÇKô-mÅ-¼P-zhG-¼P-GZï¼-‚-Mã¼-Mz-Bô¼-»ôh-¼ÞP.ü VôÅ-¾-hh-q-‚ïh-¤Dm-±ôÅ-M¾-GTïÅ-ˆÛ-zŤ-„Àô-ºEï¼-zºÛ-fôG-mÅ-¤ïÅ-M¾-GôP-zÞ-GTÛG-Hã¼-¾-¾ïGÅ-BïÅ-ºzÞ¾-hGôÅ-MãºÛ-ÇÀôz-Çeôm-GmP-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-ŸÛm-ÈÑ-Gż-¾Å-DP-GÛÅ-GmÅ-±ß¾-Çtï¾-ºhÝGü hPôÅ-GŸÛ-‚Å-m-M-mG-h¤¼-ÁôG-±ôGÅ-qºÛ-ºGô-FÛh-±ôÅ- VôÅ-¾ÞGÅ-hP-±ôGÅ-Çkï-GŸm-DG-GÛÅ-DôP-±ôºÛ-hzP-±h-¾-Zïm-D-z¸ô-GÛ-»ôh-q-ÁïÅ-ˆÛ-»ôh-q-hP.ü h¤¼-ÁôG-±ôGÅ-qÅ-zôh-ˆÛ-VôÅ-xôGÅ-ˆÛ-hzÞ-FÛh- &G ôP-Å- &b Ø-¾ºÛ-„À-¤-¤VôG-GÛÅ-M-mG-D-ƒ¾-GbôP-fzÅ-GmP-GÛ-»ôh-qºÛ-Bôm-zXôh-¤Þ-¤fÞh-ŸÝ-zŸÛm-»ôh-q-¼ïhü M-mG-GŸÝP-GÛÅ-M-mG-GÛ-¯-FÛ¤Å-mP-VôÅ-hh-¼P-hzP-GÛ-ºƒâ-hôm-ºDôh-»ôh-q-hP.ü M-mG-GÛ-Vz-ºzPÅ-¤Û-Åï¼-±ô¼-M-mG-GŸÝP-GÛ-Ez-DôPÅ-ÅÞ-»ôh-qºÛ-»ï-ÁݺÛ-VôÅ-DP-hP-D-VïºÛ-xG-±¾-DP.ü mP-qºÛ-¿Ë-DP-zTÅ-mÅ-¼P-hzP-GÛ-ÇKô-mÅ-VôÅ-xôGÅ-ˆÛ-‚ïh-ÇKô-Çtï¾-VôG-Mã-»Ûm-Ç+ô¼-zXôh-ˆÛ-»ôh-mºP.ü M¾-uÛºÛ-mP-GÛ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-±ôGÅ-q-DG-GÛÅ- GŸÝP-ºƒï¾-fôG-mÅ-VôÅ-xôGÅ-fôG-h¤-zOGÅ-hP-zbP-º²Ûm-¾-DÅ-¾ïm-¤Û-‚ïh-¤Dm-zôh-mP-GÛ-IÔ-z®ßm-±ô-hP-»ï-ÁݺÛ-VôÅ-¾-hh-¤ôÅ-ŸÝ-¤Dm-±ô-M-mG-GÛÅ-º²Ûm-z¸ÞP-z®ôm-ºWâG-‚ïh-ˆÛ-»ôh-qºÛ-Bôm-zXôh-ÁÝGÅ-Vï-GmP-zŸÛm-»ôh-q-¼ïhü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ལྷ་མོ་ཀིརྟི་དགོན་པའི་ནང་བསྟན་སློབ་གྲྭའི་སློབ་ཕྲུག་ཚོ་བཙན་ཐབས་ཀྱིས་གཞུང་གཉེར་སློབ་གྲྭར་གཏོང་བཞིན་འདུག
བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
ཤེས་རིག་བཀའ་བློན་མཆོག་གིས་བོད་མིའི་སློབ་གྲྭ་ཁག་གཙོས་རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་སུ་གཞུང་འབྲེལ་འཚམས་གཟིགས་གནང་བཞིན་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎