Í-¼ÛºÛ-¤±ô-h¤G-Iâ-G¸ÛPÅ-ÈôP-;ôP-hÝ-zzÅ-±ßGÅ-‚ïh-Mã¼-VôG-¤Vm-fôz-¤Û-ºhÝG


2007.11.25

{}ü üzhÝm-yG-ÇSôm-¤ºÛ-G¸º-wÞ¼-zÞ-hP- ¹-z-ºhÛºÛ-±ïÅ- 22 ZÛ-¤ô-hï-mÛ-Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-Eôm-¾- fïP-ÅÛ-JËÛ-¶ÛP- ŸïÅ-qºÛ-hÝÅ-Vïm-Vï-ÁôÅ-IÅ-ÁÛG-ºDï¾-»ôh-q-¼ïh- hÝÅ-im-hïºÛ-ZÛm-ÇSôm-¤-»Ûm-m- m¤-ŸGÅ-Mãm-hÝ-ŸÛ-zhï-M-¤±ôºÛ-DÞ¾-hÝ-z;ôh-GÁô¤-‚Å-qºÛ-Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-¤±ô-h¤G-Çkï-±m-HÛ-Gm¤-Iâ-ºô¼-ºiïm-‚ïh-¤Dm- ;Û-=Û-ÈôG- ¸ï¼-zºÛ-Iâ-G¸ÛPÅ-hï-zŸÛm-ÈôP-;ôP-GÛ-Iâ-G¸ÛPÅ-zzÅ-±ßGÅ-mP-ZÛm-ÁÅ-¼ÛP-ºy¾-Åï¾-zŸG-VôG-q-hP- h¤G-¤Û-n¤Å-ˆP-fïP-ÅÛ-JËÛ-¶ÛP-ŸïÅ-qºÛ-hÝÅ-Vïm-hï-zŸÛm-hGº-hGº-vô-vôºÛ-PP-ÆâP-z¯Û-ŸÝ-z-hP-hÝÅ-¤Z¤-hÝ- P¾-GÅô-Mz-ˆÛ-»ôh-q-¼ïh- ºhÅ-qºÛ-¾ÞGÅ-Æô¾-¿e¼-h-¾ô-»P-hÝÅ-Vïm-hïºÛ-ZÛm-Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-¤±ô-h¤G-Çkï-±m-HÛ-Iâ-G¸ÛPÅ-hï-zŸÛm-ÈôP-;ôP-GÛ-Iâ-G¸ÛPÅ-zzÅ-±ßGÅ-mP- »ôP-VôG-qºÛ-GŸÝP-ºƒï¾-VôG-¤Vm-¹-z-¤P-qôºÛ-ÇSôm-mÅ-ŸÝÅ-»ôh-ˆP- M-mG-GŸÝP-GÛÅ-Ç+zÅ-ºhÛ¼-VôG-¤Vm-vôh-Mã¼-DÅ-¾ïm-¤-‚Å-q-¼ïh- hïºÛ-Mz-¾-Mã-¤±m-WÛ-»ôh-ŸÛz-ºWâG-‚ïh-hÝÅ- Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-ÆÛh-º²Ûm- WôXï-Ç~ä-Áï-¤VôG-GÛÅ- D-ÇSôm-xÛ-¹- 10 qºÛ-±ïÅ- 17 ZÛm- Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-IôÅ-±ôGÅ-ˆÛ-ŸÛ-zhïºÛ-G¸ïPÅ-dGÅ-¤fô-ÁôÅ-GÅï¼-HÛ-dGÅ-¤-hï-zŸÛm-ÆÛh-º²Ûm-¼P-ZÛh-ˆÛ-xG-mÅ-zôh-¤ÛºÛ-hzÞ-FÛh- &u Û-mô¼- &G ôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-¾-wÞ¾-GmP-¤²h-q¼- Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-ÆÛh-º²Ûm-HÛ-zŸïPÅ-xôGÅ-fh-¾-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-DôP-Fô-¸-zºÛ-Vz-ÆÛh-n¤-ºHã¼-ºIï¤Å-Çeôm-‚Å-q-»Ûm-q¼-¤±ôm-HÛ-»ôh-¾ÞGÅ- qï-TÛP-IôP-Eï¼-mP-GÛ-M-mG-¤Û-¤P-G®ßG-¾G-ÇÀôz-IкÛ-M¾-uÛºÛ-ºƒï¾-zºÛ-ÇÀôz-hqôm- ÉÛ- h‚Ûm-ÈàP-GÛÅ-zXôh-»ôh-q-¼ïh- ¹-z-ÇSôm-¤ºÛ-±ïÅ- 17 ZÛm- Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-ÆÛh-º²Ûm- WôXï-Ç~ä-Áï-¤VôG-GÛÅ-Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-IôÅ-±ôGÅ-GôP-ºôG-GZÛÅ-ˆÛ-±ôGÅ-¤Û-»ôPÅ-µôGÅ-±P-º²ô¤Å-fôG-Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-M¾-Å-¶-ÁÛP-‡ôm-HÛ-IôÅ-±ôGÅ-ˆÛ-±ôGÅ-DP-mP-zôh-¤ÛºÛ-hzÞ-FÛh- &u Û-mô¼- &G ôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-hP-¿Ëm-TÛG-bà-¤W¾-º²ô¤Å-GmP-z-hï-mÛ- ÆÛh-º²Ûm-¸Þ¼-q-ŸÛG-¤-»Ûm-q¼- Mãm-zŸÝGÅ-ÆÛh-º²Ûm-ŸÛG-GÛÅ- zôh-¤ÛºÛ-hzÞ-FÛh-bØ-¾ºÛ-„À-¤-¤VôG-hP-¿Ëm-TÛG-bà-¤W¾-º²ô¤Å-GmP-z-Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-¾ô-MãÅ-mP-fïPÅ-hP-qô-VGÅ-»ôh-q-¼ïhü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
༸གོང་ས་མཆོག་གིས་དགེ་འདུན་པ་ ༦༠ ལྷག་ལ་དགེ་སློང་གི་སྡོམ་པ་འབོགས་འཇོག་མཛད་པ།
བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
༸སྐུ་བཅར་རྣམ་རྒྱལ་གྲྭ་ཚང་ནས་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་གཟིམ་ཆུང་བརྟན་བཞུགས་བསྟར་འབུལ་ཞུས་པ།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎