zôh-ˆÛ-M¾-Å-¿Ë-źÛ-mP-M-¤ÛºÛ-hqÞP-h¤G-wôm-Vï-ºIï¤Å-ºWôG-‚-¤ÞÅ-»Ûm-ºhÝG


2008-03-21
Share

{}ü üIôP-Eï¼-¿Ë-źÛ-mP-zôh-q-GmÅ-Çkôh-‚-»Þ¾-Å-DÞ¾-DG-GÛ-IôP-¤Û-±ô-xÛ-¾-fôm-¤-VôG-qºÛ-h¤-zOGÅ-¤Þ-¤fÞh-‚ïh-zŸÛm-¤-¸hü IôP-Eï¼-¿Ë-źÛ-mP-M-¤ÛºÛ-hqÞP-h¤G-wôm-Vï-ºIï¤Å-ºWôG-‚-¤ÞÅ-»Ûm-Ç+ô¼-ºhÛ-G-½ÀâP-ºyÛm-DP-GÛÅ-GmÅ-±ß¾-ÁïÅ-dôGÅ-‚ãP-ÅôP.ü GmÅ-±ß¾-º‚ãP-DÞPÅ-ˆÛÅ-GÅÞP-hôm-¿e¼-mü IôP-Eï¼-¿Ë-źÛ-mP-GmÅ-Çkôh-VôG-qºÛ-Pô-vôh-¾G-ºEï¼-»ôh-¤Dm-±ô-xÛ-¾-fôm-zTßG-GÛ-»ôh-Ç+ô¼-zXôh-ˆÛ-»ôh-mºP.ü M-¤ÛºÛ-h¤G-hqÞP-GÛ-h¤-zOGÅ-ºôG-xÛ-¾-fôm-Mã-DG-qô-VGÅ-»ôh-Å-¼ïhü Zï-¾¤-±ïÅ-15hP-16ZÛm-¿Ë-źÛ-¾¤-GŸÝP-hÝ-fôm-¤Dm-¤Û-±P-¤-º²Ûm-z¸ÞP-‚Å-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-ºhÝG-¾ü ÇKô-¼Ð-GTÛG-mP-mÅ-¤Û-12hP-»P-ÇKô-¼Ð-GŸm-ŸÛG-mP-mÅ-¤Û-18º²Ûm-z¸ÞP-‚Å-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-Ez-»ôh-q-¼ïhü hïP-ÅP-¿Ë-źÛ-z½‰m-ºyÛm-¾Å-¼Û¤-fôG-Zï-zºÛ-¸ÛP-ºFâG-hP-ºƒï¾-z-»ôh-qºÛ-¤Û-¤P-qô-º²Ûm-z¸ÞP-‚Å-»ôh-q-hP-¤P-qô-ŸÛG-GÛÅ-¤Gô-zbGÅ-ŸÝÅ-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-MP-zÆÛP-‚ïh-zŸÛm-»ôh-q-¤-¸hü ¤Û-DG-TÛG-GÛ-hq¼-z½‰m-ºyÛm-fôG-zbôm-mÅ-¤Û-hï-±ô-ÅÞ-ŸÛG-GÛÅ-¤fôP-z-»Ûm-m-¾m-‚ïh-hGôÅ-qºÛ-iÛ¾-zOGÅ-‚ïh-zŸÛm-ºhÝGü »P-M-mG-GŸÝP-ºƒï¾-ŸÛm-ÈÑ-Gż-¾Å-DP-GÛÅ-GmÅ-±ß¾-Çtï¾-z¼-GŸÛGÅ-mü ¼Û-zô-Wô-¤ô-JÀP-¤ºÛ-¼Û-¯ï¼-Íô-¾Û¤-qÛ;ÅÛ-¯ïh-ºIm-HÛ-hq¾-ºz¼-ºEï¼-¤Dm-¾-ºhï¤Å-OæG-‚Å-qºÛ-M-mG-GÛ-¼Û-º²ïGÅ-¤Dm-±ôÅ- DôP-±ôÅ-zôh-zMãh-hq¾-ºz¼-zMãh-GbôP-‚-Mã-hï-z®m-‚ô¾-hÝ-»ôh-qºÛ-zôh-¤ÛºÛ-hzÞ-FÛh-bØ-¾ºÛ-„À-¤-¤VôG-¾-M-mG-M¾-»ôPÅ-ˆÛ-VÛG-zOÛ¾-zbôm-fzÅ-ŸÝ-Mã-»Ûm-Ç+ô¼-zXôh-ºhÝGü D¤Å-h¼-¯ï-¤hô-hP-¤hô-Ǩh-Q-q-DÞ¾-M-¤ÛºÛ-hqÞP-h¤G-wôm-Vï-ºIï¤Å-ºWôG-‚Å-»ôh-q-hP.ü Q-q-DÞ¾-HÛ-Å-GmÅ-¤Û-Ço-ŸÛG-GÛÅ- ¼Þ»ï-‡¼-Gż-¾Å-DP-¾-M-¤ÛºÛ-hqÞP-h¤G-GÛÅ-zôh-q-10¿ËG-Aïm-ºhÅ-ÅÞ-zbP-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-ºIï¾-zXôh-‚Å-ºhÝGü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།