M-mG-¤Û-¤P-±ô¼-GŸÝP-ºƒï¾-Gż-ºHã¼-zMãh-mÅ-¤-Gbô‡-GmÅ-±ß¾-ÁïÅ-dô‡-¤ïh-qü


2008-04-02
Share

M-mG-mP--zôh-mP-‚ãP-zºÛ-hôm-Aïm-Ç+ô¼-z½‰m-ºyÛm-hP-ü ½ÀâP-ºyÛmü Gż-ÁôG-±P-¤Å-ÁÛm-È-Gż-ºHã¼-zMãh-¾¤-HÛ-GmÅ-±ß¾-¼Û‡-¤-Gbô‡-z;ôh-ˆÛ-¤ïh-ºhÝG

{}üü M-mG-¤Û-¤P-±ô¼-zôh-mP-GÛ-hôm-Aïm-Ç+ô¼-GŸÝP-ºƒï¾-Gż-ºHã¼-zMãh-¾¤-DG-mÅ-¤-GbôGÅ-GmÅ-±ß¾-ÁïÅ-dôGÅ-fÞz-ˆÛ-¤ïh-¾ÞGÅ-hrh-Gb¤-Çtï¾-ºhÝG hï-»P-Í-¼ÛºÛ-mP-ºhôm-Çtï¾-‚ïh-zŸÛm-qºÛ- ;Û¼Û-Áïm- Å-»Ûm-ÅÛ ¤ômÛ‡¼ ŸïÅ-qºÛ-Gż-ÁôG-mP-GmÅ-±ß¾-Çtï¾-z¼-¿e¼-mü M-mG-mP-Zï-V¼-zôh-mP-‚ãP-zºÛ-hôm-Aïm-Ç+ô¼-z½‰m-ºyÛm-hP-ü ½ÀâP-ºyÛmü Gż-ÁôG-DG-±P-¤Å-ÁÛm-È-Gż-ºHã¼-zMãh-¾¤-mÅ-GmÅ-±ß¾-ºhôm-Çtï¾-‚ïh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-¼ÛGÅ-¤-GbôGÅ-z;ôh-ˆÛ-¤ïh-ÇezÅ-¤P-±ôGÅ-¾ºP-hPôÅ-»ôh-GmÅ-±ß¾-ÁïÅ-dôGÅ-fÞz-ˆÛ-¤ïh-¾ÞGÅ-z;ôh-ºhÝG ¿ËG-q¼-hÝ-ZÛm-ÁÅ-GôP-7GôP-Å-bØ-¾ºÛ-„À--¤-¤VôG-GÛÅü M-¼ÛGÅ-Çtäm-¹-wô-¤ô-±ô¼-zôh-mP-GÛ-hôm-Aïm-hïÅ-Aïm-qÅ-M-¼ÛGÅ-hP-zôh-¤Û-¼ÛGÅ-hz¼-ºDôm-º²Ûm-¼ÛGÅ-¤Û-»ôP-z-‚ïh-hGôÅ-qºÛ-ºzôh-Ç+ݾ-HÛ-GÅÞP-ºyÛm-¼ÛP-qô-ŸÛG-GmP-»ôh-ˆP-ü hï-hG-M-mG-GŸÝP-ºƒï¾-Gż-ºHã¼-zMãh-¾¤-GTÛG-GÛ-mP-hݺP-z;ôh-fôm-‚ãP-¤ïh-q-¼ïhü ºôm-ˆP-ÍÛm-i¼-i-MºÛ-mP-ü ¿+ôG-¾-GÅÞPÅ-ºyÛm-GTÛG-¼P-zbôm-»ôh-q-hï-hG-ˆP-¾¤-ÅïP-z;G-ºGôG-‚Å-»ôh-ºhÝG hï-¾Å-¿kôG-Çeï-M-mG-GŸÝP-GÛ-z½‰m-ºyÛm-hP-ü ½ÀâP-ºyÛmü Gż-ÁôG-ÅôGÅ-±P-¤ºÛ-mP-ü zôh-mP-M-¤Û-¼ÛGÅ-ˆÛ-±ôP-DP-Gbô¼-Bôm-zbP-z-hP-ü ÁÛ-Bôm-‚ãP-zü ©Å-Bôm-wôG-qºÛ-GmÅ-±ß¾-ºGº-ÁÅ-‚ãP-»ôh-q-hï-hG-Mãm-¤-Vh-q¼-Çeôm-HÛ-»ôh-q-GP-¿e¼-h-z¼-ºhÅ-qºÛ-zhÝm-yG-GÅÞ¤-®¤-¼ÛP-Gż-ºHã¼-zMãh-¾¤-±P-¤Å-GŸÝP-ºƒï¾-ÁÛm-È-Gż-ºHã¼-zMãh-¾¤-mÅ-zbôm-qºÛ-GmÅ-±ß¾-¤-»Ûm-q¼-GŸm-HÛ-zMãh-¾¤-hP-ü »P-m-Åô-ÅôÅ-GmÅ-±ß¾-¤Dô-Oæz-‚Å-qºÛ-¼ÛGÅ-¯-z-mÅ-zbôm-HÛ-¤ïh-q-¼ïh-TïÅ-z;ôh-ºhÝG »P-¤ÛP-zbôm-‚ïh-ºhôh-¤ïh-qºÛ-Gż-ÁôG-¯ô¤-OÛG-ºGm-º²Ûm-ŸÛG-GÛÅü ÇKï¼-HÛ-±m-qºÛ-Gż-ºHã¼-zMãh-¾¤-DG-mÅ-ˆP-zôh-mP-GÛ-‚ãP-¼Û¤-GmÅ-±ß¾-ÁÛm-È-Gż-ÁôG-¾-Çeôm-mÅ-¤-GbôGÅ-z;ôh-Mã¼-¸ôm-‚ïh-ˆÛ-»ôh-q-¼ïh-TïÅ-GÅÞPÅ-ºhÝG ºôm-ˆP- »-¤±m-q-ŸÛG-¾-M-mG-GŸÝP-mÅ-xÛºÛ-Gż-ºHã¼-zMãh-¾¤-hP-ü i-M-ÅôGÅ-±P-¤¼-z;G-ºGôG-‚Å-q-GP-ŸÛG-¾-i-MºÛ-mP-ü xÛ-M¾-Gż-ºHã¼-zMãh-¾¤-DG-mÅ-zôh-mP-GÛ-GmÅ-±ß¾-z;ôh-xôGÅ-fôG-xôGÅ-¿ËàP-‚Å-»ôh-¾ÞGÅ-Bôm-zXôh-hP-ü D-zlÝP-zbP-¤Dm-±ôºÛ-GmÅ-±ß¾-G-ºi-ŸÛG-z;ôh-ˆP-hï¼-h¤-iG-¯-z-mÅ-‚ïh-ˆÛ-¤ïh-¾ÞGÅ-z;ôh-ºhÝGü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།