¤×ï-^Û-Åïm-HÛ-¿eï-GmÅ-±ôGÅ-DP-ÇeïP-zôh-ˆÛ-M¾-h¼-OïP-º²âGÅ-‚ïh-Mã-hï¼-Pô-Lô¾-‚Å-qü


2007.04.27

{}ü üM-mG-GŸÝP-GÛÅ-zôh-ˆÛ-hzÞ-FÛh- &u Û-mô¼- &G ôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-Í-¼ÛºÛ-¶ÛÅÛ-;ôm-ÅÛm-¤Pº-ÇkïºÛ-¤×ï-^Û-Åïm-IôP-Eï¼-mP-xÛ-¹-¿S-qºÛ-±ïÅ-2mÅ-4z¼-VÛzÅ-ºHã¼-zBPÅ-qºÛ-Ç+zÅ-IôP-Eï¼-hïºÛ-¿eï-GmÅ-±ôGÅ-DP-ÇeïP-zôh-ˆÛ-M¾-h¼-OïP-º²âGÅ-GmP-Mã-»Ûm-q¼-Pô-Lô¾-HÛ-n¤-ºHã¼-zÇeïm-HÛ-»ôh-q-¼ïh-ü hï-zŸÛm-Í-¼ÛºÛ-¤Pº-DÞ¾-hïºÛ-mP-»ôh-qºÛ-M-mG-Ç+Ý-±z-¾Å-DP-GÛ-hqôm-¼ÛGÅ-mÅ-¤×ï-^Û-Åïm-IôP-Eï¼-uÛ-Ez-¾-zôh-hï-M-mG-GÛ-DôPÅ-GbôGÅ-»Ûm-¾ÞGÅ-ˆÛ-Mã-¤±m-iPÅ-mÅ-IôP-Eï¼-hïºÛ-±ôGÅ-DP-ÇeïP-zôh-ˆÛ-M¾-h¼-OïP-º²âGÅ-‚ïh-Mã-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-DÅ-¾ïm-‚ïh-fzÅ-¤ïh-q-zXôh-mÅ-IôP-Eï¼-uÛ-Ez-mÅ-ºV¼-GŸÛ-hï-¤ïh-q-z¸ô-hGôÅ-qºÛ-hGôÅ-ºhÝm-ºzôh-Ç+ݾ-ŸÝÅ-»ôh-q-¼ïh-ü GŸm-»P-Í-¼ÛºÛ-IôP-Eï¼-¤×ï-^Û-Åïm-mP-dïm-GŸÛ-‚Å-qºÛ-VôÅ-¾ÞGÅ-ºôG-mÅ-¼P-hzP-ŸïÅ-qºÛ-¿Ë-¤ïh-¬-z-qôºÛ-fïzÅ-¯-±ôGÅ-qÅ-±ôGÅ-q- ^ïm-Ç~º¼-;¼- ¸ï¼-zÅ-zXôh-m-ü G¾-ÆÛh-»ï-ÁݺÛ-„À-Vïm-¤×ï-^Û-Åïm-IôP-Eï¼-mP-wïzÅ-q-»Ûm-±ï-ü P-±ôÅ-¶ï-Iï-Gm-HÛ-M¾-h¼-OïP-z®ßGÅ-‚ïh-hGôÅ-ˆÛ-¼ïh-h¤-ŸïÅ-¤×ï-^Û-Åïm-IôP-Eï¼-ÆÛh-GŸÝP-GÛÅ- &G &GôP-Å-¤VôG-IôP-Eï¼-hïºÛ-mP-VÛzÅ-zNå¼-zBPÅ-qºÛ-Ç+zÅ-IôP-Eï¼-HÛ-±ôGÅ-DP-Vïm-¤ôºÛ-ÇeïP-zôh-ˆÛ-M¾-h¼-OïP-º²âGÅ-‚ïh-ˆÛ-¼ïh-h¤-ŸïÅ-ºiÛ-z-zbP-mÅ-zôh-ˆÛ-M¾-h¼-IôP-Eï¼-hïºÛ-±ôGÅ-DP-Vïm-¤ôºÛ-ÇeïP-OïP-º²âGÅ-‚-MãºÛ-fG-GTôh-hï¼-Pô-Lô¾-HÛ-n¤-ºHã¼-zÇeïm-»ôh-q-¼ïh-ü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
༸གོང་ས་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་གྱི་མེ་ཁོ་རོ་སོ་ཧྤོ་ཊི་ཡར་རྒྱས་ལྟེ་གནས་ཀྱི་འཛིན་སྐྱོང་འགན་འཛིན་ལ་མཇལ་ཁ་སྩལ་བ།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎