M-mG-GÛÅ-zÇ+ô-zŸG-‚Å-qºÛ-qa-Vïm-»P-ÆÛh-wËà-Tºm-hÝ-º±¤Å-ºiÛ¼-zBôh-»ôh-ºhÝG


2007.12.28
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp

{}ü üM-mG-GŸÝP-GÛÅ-qa-Vïm-Ç+Ý-yïP-zTß-qºÛ-»P-ÆÛh-hÝ-zÇ+ô-zŸG-‚Å-qºÛ-M¾-¤±m-mô¼-zÞ-Zï-V¼-M-mG-GÛ-Á¼-xôGÅ-wËà-Tºm-ŸÛP-Vïm-mP-º±¤Å-ºiÛ¼-zBôh-Ç+zÅ-¤ïÅ-M¾-HÛ-EÛ¤-±P-Vïm-qô-¿S-®¤-¹-OÛ¾-GbôP-MãºÛ-¼ï-z-‚ïh-ˆÛ-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-zÁh-»ôh-q-¼ïhü hï-»P-hGÝP-¾ô-17 ¾-ÇÀïzÅ-qºÛ-M¾-¤±m-mô¼-zÞ-¹-z-ºhÛºÛ-xÛ-±ïÅ-19 mÅ-26 z¼-ZÛm-IPÅ-zMh-¼ÛP-M-mG-GÛ-wËà-=âºÞ-hP- qÞ-=ºmü Vߺm-=âü Áº-¤×ïm- Å-DÞ¾-zTÅ-mP-º±¤Å-ºiÛ¼-zBôh-hï-Å-DÞ¾-hï-hG-mP-GÛ-M-mG-GÛ-¾ô-MãÅ-fôG-‚Å-XïÅ-Tm-HÛ-im-dïm-ºIï¤Å-Çeôm-DP-hP-¾ô-MãÅ-¿km-qºÛ-Å-V-ÅôGÅ-¾-G¸ÛGÅ-Ç+ô¼-‚Å-»ôh-q-¼ïhü Ç+zÅ-hï¼-DôP-GÛÅü PºÛ-PôÅ-mÅ-M-¤Û-¼ÛGÅ-ˆÛ-IPÅ-ZÝP-¤Û-h¤PÅ-n¤Å-M-mG-GÝP-Fm-bP-GÛ-ÆÛh-hzP-ÇKï¼-º²Ûm-hïºÛ-ºôG-¾-zhï-BÛh-¿km-qºÛ-º±ô-z¼-¼ô¾-fÞz-qºÛ-ºhïPÅ-±ôh-hP-»Ûh-VïÅ-»ôh-TïÅ-zÁh-»ôh-q-¤-¸hü Å-GmÅ-hï-hG-mP-GÛ-hGôm-Çkï-DG-¾-º±¤Å-ºiÛ-zBôh-qºÛ-Ç+zÅ-hGôm-qºÛ-hGï-ºhÝm-q-±ô¼-M¾-mG-M¾-Dz-hP-VôÅ-¾ÞGÅ-¾-hGº-Ÿïm-‚-hGôÅ-q-hPü M¾-Dz-ÆâP-Bôz-‚-hGôÅ-qü ¤Û-h¤PÅ-ˆÛ-zhï-BÛh-Cæm-hGôÅ-qü M-mG-M¾-Dz-ˆÛ-hGôPÅ-hôm-zŸÛm-M¾-Dz-GôP-zÞ-GTÛG-OÛ¾-»ôP-z-hP-uÛ-±ôGÅ-V¤-¤fÞm-hPü M-mG-¤ïÅ-M¾-HÛ-EÛ¤-±P-Vïm-qô-¹-OÛ¾-GbôP-Mã¼-ŸzÅ-ºhïzÅ-ŸÝ-hGôÅ-qºÛ-Ç+ô¼-zÁh-»ôh-q-¼ïhü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་རང་བཙན་རྩོད་ཀྱི་མེད་པ་ནན་བརྗོད་གནང་པ།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎