M-mG-GÛÅ-zÇ+ô-zŸG-‚Å-qºÛ-qa-Vïm-mÅ-VôÅ-xôGÅ-ˆÛ-ºGm-ºDÞ¼-Vï-z-zŸïÅ-Mãü


2008-02-28
Share

{}ü üM-mG-GŸÝP-GÛÅ-zÇ+ô-zŸG-‚Å-qºÛ-qa-Vïm-¼Ûm-q-VïÅ-zôh-mP-VôÅ-xôGÅ-ˆÛ-ºGm-ºDÞ¼-Vï-z-zŸïÅ-MãºÛ-I-OÛG-»ôh-Ç+ô¼-M-mG-xÛ-ºƒï¾-¿Ëm-DP-mÅ-GmÅ-±ß¾-xÛ-zOG-‚Å-ºhÝG-üü hï-»P-¼ïÅ-G¸º-wÞ¼-zÞºÛ-ZÛm-M-mG-GÛ-xÛ-ºƒï¾-¿Ëm-DP-GÛ-¤IÛm-±z-q-¾ÛºÞ-Tm-Fºô-»ÛÅ- qa-Vïm-„À-¤Å-zÇÀz-q-ÇÀôz-GZï¼-¾ïGÅ-Iâz-‚ãP-zŸÛm-qºÛ-fôG-VôÅ-xôGÅ-ˆÛ-fh-mÅ-DôP-¾-zôh-mP-¤±m-ljm-Vïm-qô-fôz-ˆÛ-»ôh-q-¼ïh- hï¼-zdïm-DôP-GÛÅ-zôh-mP-VôÅ-xôGÅ-ˆÛ-fh-mÅ-fÞGÅ-ºGm-hP-¾ïGÅ-Bïh-Vï-®¤-ºzÞ¾-fÞz-Mã-»Ûm-q¼-P-±ôÅ-»Ûh-VïÅ-‚ïh-ˆÛ-»ôh-TïÅ- Mãm-¿km-HÛ-Gż-ºGôh-¿Ëm-±ôGÅ-Ç+zÅ-ºIï¾-zXôh-‚Å-ºhÝG M-mG-xÛ-ºƒï¾-¿Ëm-DP-GÛÅ-¤IÛm-±z-qºÛ-z;º-¤ô¾-hï-zŸÛm-zhÝm-yG-XïÅ-¤-M-mG-¤Û-¤P-ºfÞÅ-¤Û-±ôGÅ-Vïm-HÛ-¾ô-ºDô¼-¿Ëm-±ôGÅ-Ç+zÅ- M-mG-GÛÅ-zÇ+ô-zŸG-‚Å-qºÛ-qa-Vïm-¼Ûm-q-Vï¼-IôÅ-±ôGÅ-mP-Gmh-»ôh-ˆÛ-Gô-GmÅ-wÞ¾-ÆÛh-qºÛ-ÇSôm-hqG-GÛ-GmÅ-±ß¾-hP-ÇezÅ-zÇeàm-¾m-ºhïzÅ-‚Å-q-ŸÛG-¼ïh- »Ûm-»P- M-mG-GÛ-xÛ-ºƒï¾-¿Ëm-DP-GÛ-¤IÛm-±z-qÅ- M¾-¤±m-mô¼-zÞ-ŸÝ-zºÛ-M-mG-GÛÅ-zÇ+ô-zŸG-‚Å-qºÛ-qa-Vïm-¼Ûm-qô-Vï¼-Vz-ÆÛh-ˆÛ-Gô-GmÅ-hP-ºGm-ºDÞ¼-ºzÞ¾-Mã-»Ûm-¤Ûm-Ç+ô¼-GmÅ-±ß¾-ÁïÅ-dôGÅ-¤ïh-Ç+ô¼-Gž-ºhôm-‚Å-ºhÝG- &G ôP-Å- &Bz Å-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-GÛÅ- qa-Vïm-VßP-ÆÛh-hGï-ºhÝm-VôÅ-ˆÛ-ZÛ-¤-¤VôG- qa-Vïm-Ç+Ý-fôG-GôP-¤ºÛ-»P-ÆÛh-ºFâ¾-¤ïh-hÝ-PôÅ-º²Ûm-ŸÝÅ-¤-fG- M-mG-GŸÝP-GÛÅ-DôP-hô-h¤-z®m-FÛh-‚Å-mÅ-hGÝP-¾ô-iâG-mÅ-z¸ÞP-h-z¼-G¼-ÅôP-V-¤ïh-hÝ-Hã¼-»ôh-q-hP- VzÅ-TÛG-1995¾ô¼- VôÅ-¾-»Ûh-VïÅ-¤Û-‚ïh-¤Dm-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-EÛºÞ-M¾-±m-mô¼-zÞ-ŸÝ-z-hï-qa-Vïm-¼Ûm-qô-VïºÛ-»P-ÆÛh-hÝ-zÇ+ô-zŸG-‚Å-»ôh-q-¼ïh-üü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།